Menu

Szwecja

SZWEDZKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - The Swedish Trade Union Confederation


Barnhusgatan 18; 105 53 Stockholm
Tel.: +46 8 796 25 00, Fax: +46 8 796 28 00, mailbox@lo.se
www.lo.se

Przewodnicząca - Wanja LUNDBY-WEDIN

Afiliacja Międzynarodowa:
MKZZ, EKZZ, MOP, NFS (Nordycka Rada Związków Zawodowych), TUAC

Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych LO jest centralną organizacją 16 organizacji członkowskich, która zrzesza pracowników ("niebieskie kołnierzyki") zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.

Organizacje członkowskie tworzące LO cieszą się dużą autonomią. LO jest odpowiedzialna głównie za koordynowanie wspólnych działań organizacji członkowskich, za prowadzenie działalności badawczo-naukowej, jest stroną podpisującą umowy oferujące członkom rozmaite ubezpieczenia na rynku pracy, jest wreszcie odpowiedzialna za kształtowanie opinii publicznej na szczeblu krajowym i regionalnym.
Działalność koordynująca obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: negocjacje płacowe na szczeblu krajowym, działalność międzynarodowa, szkolenia związkowe, edukacja młodzieży, kwestie równouprawnienia na rynku pracy, zabezpieczenia społeczne.
Poszczególne organizacje afiliowane do LO ponoszą pełną odpowiedzialność w ramach działań odnoszących się do swoich sektorów. Dotyczy to np. prowadzenia negocjacji układów zbiorowych pracy na szczeblu krajowym i lokalnym. Na nich spoczywa również obowiązek administrowania działalności funduszy ubezpieczeń od bezrobocia.

W sprawach negocjacji płacowych zaszła na przestrzeni lat 1950-1980 istotna zmiana. W okresie tym rozwijał się i umacniał tzw. model szwedzki, a LO było głównym negocjatorem. Od początku lat osiemdziesiątych LO nie zawiera już umów z centralną organizacją pracodawców SAF. Każda z 16 organizacji prowadzi własne negocjacje i zawiera odrębne sektorowe układy zbiorowe pracy na szczeblu krajowym. LO jedynie koordynuje te działania.
Ważną funkcją LO jest obrona interesów związkowych w Parlamencie (Riksdag) oraz ich reprezentacja wobec władz politycznych i szeregu innych organizacji. Inicjatywy legislacyjne odnoszące się do wymiaru społecznego i dotyczące ogółu społeczeństwa są zawsze kierowane do zaopiniowania i analizy LO. LO ma także swoich przedstawicieli w rozlicznych kierowniczych organach administracji rządowej i samorządowej. LO jest zaangażowana w problemy szwedzkiego rynku pracy i kształtowanie polityki państwa w ogóle.

Poprzez swoje struktury terytorialne Regiony (LO-Distrikt), których jest 19 (tyle samo, ile Prowincji, mniej więcej odpowiednika polskich województw) i Podregiony (LO-Sektion) na poziomie gminy, LO jest w stanie skutecznie koordynować działalność związkową oraz kształtować opinię publiczną lokalnie.
LO utrzymuje ożywione kontakty ze Szwedzką Partią Socjaldemokratyczną. Wybrany na kongresie LO przedstawiciel związku zasiada we władzach wykonawczych partii. Kongres podejmuje też decyzję o częściowym wsparciu partii w procesie wyborczym. LO i Partia Socjaldemokratyczna to dwie odrębne organizacje. Łączy je jednak wiele wspólnych celów i poglądów. Sposób osiągania celów może być często odmienny.
W ramach szwedzkiego ruchu związkowego istnieje kilka organizacji pozostających w bliskim związku z LO. Są to Stowarzyszenie Krzewienia Oświaty Robotników (ABF), Szkoła Korespondencyjna (Bilda) i Towarzystwo Ubezpieczeń FOLKSAM.
Liczba organizacji członkowskich LO ciągle zmniejsza się. Jest to wynikiem fuzji mniejszych federacji. Proces ten wynika z troski i obowiązku organizacji związkowej zapewnienia swoim członkom określonych świadczeń, a te wymagają sporych nakładów finansowych. Większe organizacje powstałe z połączenia mają większe zasoby finansowe i większe możliwości. Decyzje w kwestii połączeń podejmują odnośne federacje samodzielnie. LO popiera ten proces.
W rodzinie LO ok. 82% pracowników ("niebieskie kołnierzyki") należy do jednej z 16 organizacji członkowskich. Wskaźnik ten jest nieco wyższy w odniesieniu do kobiet niż mężczyzn.

Średnia składka związkowa wynosi 1,9% od wynagrodzenia brutto, co stanowi ok. 300,-SEK (koron szwedzkich i odpowiada ok. 150,- PLN) miesięcznie od członka pracującego w pełnym wymiarze etatowym. LO otrzymuje ok. 4% składki, ok. 28% jest przeznaczona na fundusz ubezpieczenia od bezrobocia (A-Kassa), reszta składki rozlokowana jest w konkretnej federacji, do której członek należy,

Kongres LO zbiera się raz na 4 lata . W Kongresie uczestniczy 430 delegatów, w tym 300 delegatów wybranych przez 16 Federacji oraz 130 delegatów- członków Rady Głównej. Rada Główna wybierana jest podczas Kongresu spośród delegatów. Rada Główna zbiera się 2 razy w roku.
Rada Wykonawcza składa się z 15 osób wybranych również przez Kongres-11 członków reprezentujących różne Federacje oraz Przewodniczącego LO i 3 zastępców. Rada Wykonawcza spotyka się co dwa tygodnie.


CENTRALNA ORGANIZACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH URZĘDNIKÓW SZWECJI - The Swedish Confederation of Professional Employees

Linnegatan 14, 114 94 STOCKHOLM, Sweden
Tel.: +46 8 782 91 00, Fax: +46 8 782 91 15, info@tco.se
www.tco.se

Przewodniczący - Sture NORDH

Afiliacja Międzynarodowa: MKZZ, EKZZ, MOP, NFS (Nordycka Rada Związków Zawodowych), TUAC

TCO podobnie jak LO zrzesza pracowników zarówno sektora publicznego i prywatnego. Liczy 1.051 742 członków i tworzy ją 17 organizacji pracowników umysłowych przemysłu i urzędników szeroko rozumianego sektora usług ("białe kołnierzyki"). Stopień uzwiązkowienia w TCO wynosi ok. 85%.
Jednym z klasycznych kryteriów decydujących o przynależności związkowej w Szwecji pozostawał dotąd stopień wykształcenia. Trzeba jednak stwierdzić, że coraz bardziej zaciera się różnica między robotnikiem przemysłowym (członkiem LO) i jego kolegą z TCO w zakładzie pracy. Dzisiaj, aby podołać wysokim wymaganiom nowoczesnego przemysłu, obaj muszą wykazać się wysokimi kwalifikacjami.

SZWEDZKA CENTRALNA ORGANIZACJA AKADEMIKÓW - SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation

Lilla Nygatan 14 Box 2206; 103 15 Stockholm
Tel.: +46 8 613 48 00, Fax: +46 8 24 77 01, kansli@saco.se
www.saco.se

Przewodnicząca: Anna EKSTROM

Afiliacja Międzynarodowa: MKZZ, EKZZ, MOP, NFS (Nordycka Rada Związków Zawodowych), TUAC
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.