Menu

Dania

DUŃSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - Landsorganisationen i Danmark


W Danii funkcjonują 3 organizacje centralne:

1. Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (LO)
2. Centralna Organizacja Związków Zawodowych Urzędników (FTF)
3. Duńska Centralna Organizacja Akademików (AC)

Kamieniem węgielnym działań LO, FTF i AC jest tzw. "duński model". Zbiorowe stosunki pracy w Danii charakteryzuje wysoka kultura dialogu społecznego. Jest to bez wątpienia związane z siłą partnerów społecznych. Proces budowania tej siły, rozumianej jako kumulacja wiedzy połączonej z wysokim stopniem zorganizowania po stronie pracodawców i związków zawodowych, trwał przez dziesiątki lat. Stosunki pracodawca - związki zawodowe są na wskroś regulowane poprzez zawierane na szczeblu krajowym układy zbiorowe pracy. Realizuje się w ten sposób idea autonomicznego dialogu sektorowego bez udziału strony rządowej. To wyłączenie interwencji państwa stanowi o istocie tzw. "duńskiego modelu". Duński rynek pracy zbudowany jest zatem na idei samorządu - odróżnia go to znacznie od wielu innych krajów, w których rynek ten regulowany jest prawem pracy. Znaczy to, że w Danii pracodawcy i pracownicy zawierają dobrowolne umowy, które dotyczą warunków pracy i płacy.

Adres: Islands Brygge 32D, 2300 Kobenhavn S
Tel.: 35 24 60 00
Fax: 35 24 63 00, lo@lo.dk
www.lo.dk

Przewodniczący: Harald Børsting
Affiliacja Międzynarodowa: MKWZZ, EKZZ, NFS, TUAC

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych LO jest nadrzędną organizacją 18 organizacji członkowskich i 5 karteli. Powstała w 1898. Zrzesza ona pracowników zarówno sektora prywatnego jak i publicznego (tzw. "niebieskie kołnierzyki"). LO liczy 1.385,775 członków (w tym 1.165,858 płacących składki). LO ma charakter nadrzędny wobec swych organizacji członkowskich i pełni rolę koordynującą. Realizuje zadania polityczne i wielobranżowe. Jest niezależna od partii politycznych, ale zachowuje bliski związek z socjaldemokracją. Ta współpraca z Duńską Partią Socjaldemokratyczną sięga roku 1871, kiedy to powstawały pierwsze związki zawodowe w Danii. Organizacje członkowskie poza współpracą z LO, wchodzą we współpracę branżową tworząc tzw. kartele. Kartele wykonują wspólne zadania w zakresie polityki swej branży (swych branż), zawierają umowy z pracodawcami itd.

Strukturę LO charakteryzuje duży stopień suwerenności jej organizacji członkowskich. Głównym zadaniem LO jest koordynowanie rozmaitych działań politycznych i pełnienie funkcji usługowej wobec organizacji członkowskich.

Kongres, najwyższa władza, zbiera się co 4 lata. Jest na nim obecnych 800 delegatów. Rada Główna, najwyższy organ władzy pomiędzy kongresami liczy 47 członków i spotyka się od 4-5 razy w roku. W skład Rady wchodzą wszystkie organizacje afiliowane.

LO jest wspólnym głosem związków w relacji wobec Parlamentu (Folketinget), rządu i Wspólnoty Europejskiej. LO bierze udział w trójstronnych pertraktacjach dotyczących prawa pracy. Zabiera głos w kwestiach kształtowania polityki państwa dobrobytu.

LO zawiera i renegocjuje ogólnokrajowe umowy z organizacjami pracodawców, koordynuje także proces negocjacji układów zbiorowych. Koordynuje również działania w razie zaistnienia sporu zbiorowego. LO reprezentuje swe organizacje członkowskie w organizacjach międzynarodowych takich jak Nordycka Rada Związków Zawodowych (NFS), EKZZ i MKWZZ.

LO ma swoje stałe biuro w Brukseli, dzięki któremu wywiera wpływ na prawodawstwo Unii Europejskiej. LO bierze udział w negocjacjach ze Światową Organizacją Handlu (WTO oraz reprezentuje pracowników w Międzynarodowej Organizacji Pracy ( MOP), która jest agendą ONZ.

Zaplecze prawnicze LO prowadzi sprawy federacji członkowskich w sądzie pracy, LO udziela prawnego wsparcia poszczególnym federacjom, o ile te wyrażą takie życzenie.

Analiza przynależności związkowej różnych grup zawodowych w Danii uzmysławia nam, że świadomość roli jaką mają do odegrania organizacje związkowe w tym kraju jest bardzo wysoka. Wysoki jest także stopień zorganizowania pracowników i sięga on ponad 80%. LO jest w ciągłym procesie zmian organizacyjnych. Trwa nieprzerwany proces fuzji poszczególnych organizacji członkowskich. Poniższy wykaz organizacji członkowskich LO dostarcza faktów na poparcie tego twierdzenia. Ilustruje również szczególną rolę kobiet w duńskim LO.

CENTRALNA ORGANIZACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH URZĘDNIKÓW - Funktionarernes og Tjenestemandenes Fallesrad (FTF)

Adres: Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 Kobenhavn K.
Tel.: 33 36 88 00
Fax: 33 36 88 80, tft@tft.dk
www.ftf.dk

Przewodnicząca: Bente Sorgenfrey
Affiliacja Międzynarodowa: EKZZ, MKWZZ, NFS

Centralna Organizacja Związków Zawodowych Urzędników FTF, jest nadrzędną organizacją 450.000 urzędników zatrudnionych publicznie (75%) i prywatnie (25%). Ponad 100 związków zawodowych wchodzi w skład FTF. FTF powstała w 1952 roku i jest politycznie niezależna.  Członkami FTF są m.in. pracownicy bankowości, policjanci, pedagodzy, nauczyciele, pielęgniarki, a także technicy, pracownicy IT, stewardesy, śpiewacy operowi, pracownicy portów. Wszyscy oni mają na ogół wyższe lub średnie wykształcenie. Wśród członków FTF znajduje się spora grupa kadry zarządzającej średniego szczebla.
Członkowie FTF zatrudniani są na ogół w następujących dziedzinach: służba zdrowia i wydział socjalny, szkolnictwo, ekonomia i administracja, IT i technika, policja i obrona kraju, transport
kultura

Związki członkowskie są przynależne do trzech sekcji:
Sekcja K dla pracowników komunalnych
Sekcja S dla pracowników państwowych (S - stat)
Sekcja P dla zatrudnionych prywatnie.

DUŃSKA CENTRALNA ORGANIZACJA AKADEMIKÓW AC - Akademikernes Centralorganisation

Adres: Norre Voldgade 29; DK-1017 Kopenhaga K; Postboks 2192
Tel.: +4 5 33 69 40 40
Fax: +45 33 93 85 40, ac@ac.dk
www.ac.dk

Przewodniczący: Susan Tonboe
Affiliacja międzynarodowa: EKZZ, NFS, MKWZZ

AC jest centralną organizacją prowadzącą negocjacje w imieniu organizacji związków zawodowych zrzeszających pracowników z akademickim wykształceniem w Danii. Tak zatem kryterium wykształcenia decyduje o przynależności do AC. AC jest politycznie niezależna. Powstała 1 stycznia 1972 w rezultacie połączenia dwóch organizacji AS (Akademikernes Samarbejdsudvalg, rok powstania 1950) i DSS ( Danske Statsembedsmands Samrad, rok powstania 1919). AC tworzą 22 organizacje członkowskie i liczy ona 253.000 członków. Z tego przypada:

83.900 na sektor publiczny
67.400 na sektor prywatny
14.900 na przedstawicieli wolnych zawodów
12.100 na bezrobotnych
76.700 na studiujących, emerytów, pracujących za granicą


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.