Logo
Wydrukuj tę stronę

Czechy

CESKOMORAVSKA KONFEDERACE ODBOROWYCH SVAZU (CMKOS) - CHECH-MORAVIAN CONFEDERATION OF TRADE UNION

 

nám.W.Churchilla 2
11 359 Praha 3
Czech Republik
Tel: +420 234 46 1111
Fax: +420 222 718 994, cmkos@cmkos.cz
http://www.cmkos.cz

Czesko-Morawska Konfederacja Związków Zawodowych jest otwartą, niezależną, demokratyczną konfederacją związków zawodowych utworzoną w kwietniu 1990 roku. Jest ona największą konfederacją w Republice Czeskiej, skupiającą 33 związki, które są członkami poszczególnych międzynarodowych federacji (GUF-s Global Union Federations). Głównym zadaniem CMKOS jest ochrona fundamentalnych praw związkowych i człowieka oraz obrona społecznych i ekonomicznych interesów członków związku. Negocjacje zbiorowe, ważny instrument działalności związku jest w Republice Czeskiej w pełni odpowiedzialny za indywidualne związki i ich podstawowe organizacje związkowe w zakładach pracy.

CMKOS reprezentuje interesy swoich członków w Komisji Trójstronnej Republiki Czeskiej gdzie negocjuje z rządem i reprezentuje stowarzyszenia pracodawców w ważkich zagadnieniach dot. prawa pracy, polityki społeczno-ekonomicznej, BHP itd. CMKOS popiera również zakładanie podobnych struktur trójstronnych na poziomie regionalnym.

Od maja 1990 roku CMKOS jest afiliowana do ICFTU International Confederation of Free Trade Unions (MKWZZ -Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych), od grudnia 1995 do ETUC European Trade Union Confederation (EKZZ - Europejska Konfederacja Związków Zawodowych), od kwietnia 1996 do TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD Związkowy Komitet Doradczy przy OECD).

Cel i zadania związku
CMKOS negocjuje z władzami Republiki Czeskiej i przedstawicielami organizacji pracodawców na zasadzie trójstronnej w Radzie Porozumienia Ekonomiczno-Społecznego. W organie tym reprezentanci związków negocjują interesy ich członków dot. ustawodawstwa pracy, zarobków i spraw socjalnych. CMKOS jest upoważniona do opiniowania wszystkich fragmentów projektów ustawodawczych dot. prawodawstwa pracy, projektów prawnych regulacji dot. ważnych interesów pracowniczych, szczególnie ekonomicznych, produkcyjnych, pracy, wynagrodzenia, warunków kulturalnych i społecznych. Ta ważna działalność jest prowadzona przez Dział Prawny CMKOS-u.

Dział Makroekonomii ściśle współpracuje z Działem Ekonomiczno-Społecznym i bada wpływ zmian ekonomicznych na społeczeństwo. Do informowania publicznego o ważnych stanowiskach i krokach CMKOS-u wykorzystuje się środki masowego przekazu, dzienną prasę oraz materiały publicystyczne. Członkowie związku są informowani przez dzienniki, biuletyny, ulotki i broszury. CMKOS publikuje własny tygodnik "The Sondy", czasopismo dot. spraw społecznych i dwumiesięcznik przegląd "Pohledy". Dział Szkoleń organizuje dla związków i członków oferty działalności edukacyjnej i usług doradczych. System edukacji i szkoleń CMKOS bazuje na tych usługach. CMKOS ma także swoją szkołę związkową, która została założona 15.I.1996 r.

Ważną część polityki związku zajmuje ochrona pracowników. Ta sfera jest bezpośrednio związana z interesami pracowniczymi, prawem ekonomiczno-społecznym, prawem pracy i wynagrodzeniem. CMKOS ma stałe regionalne biura pomocy prawnej na obszarze Republiki Czeskiej. Zajmują się one świadczeniem usług z zakresu konsultacji prawnych z pomocą prawną oraz pomocą prawną dot. ustawodawstwa pracy. Oprócz tego istnieją też związkowe rady regionalne. Komisja i rady koordynują wspólne ogólnozwiązkowe działania na zasadzie obopólnej solidarności. Wśród priorytetów działalności CMKOS znalazły się technologie komputerowa i komunikacyjna. W tej dziedzinie CMKOS wykorzystuje pomoc partnerów zagranicznych, szczególnie z programów PHARE.

CMKOS w jej międzynarodowej działalności utrzymuje kontakty z ponad 60 krajowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi oraz z instytucjami niezwiązkowymi. Rozwija kontakty z krajowymi centrami demokratycznymi, praktycznie z całej Europy a także spoza Europy, włącznie ze związkami zawodowymi z USA, Kanady, Japonii i Izraela. CMKOS współpracuje ze znaczącymi i wpływowymi organizacjami międzynarodowymi i Europy jak np. MOP, OECD Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Unia Europejska, Rada Europy.

Afilianci CMKOS mają swój własny status i część z nich jest afiliowana do ITS i Europejskich Federacji Przemysłowych.

    * Członkostwo: 636.000 członków
    * Całkowite uzwiązkowienie: ok.23%
    * Procent uzwiązkowienia w danej organizacji:74%

Organy CMKOS
CMKOS jest niezależną konfederacją demokratyczną, chroniącą wynagrodzenie, warunki pracy i życia oraz prawa związkowe. Jest to centrala działająca i skupiająca związki zawodowe na zasadzie dobrowolności i niezależności. Kongres CMKOS odbywa się co 4 lata. Walne Zgromadzenie CMKOS ten ważny organ zbiera się w okresie między kongresami przynajmniej co dwa lata. Rada CMKOS ciało wykonawcze, składające się z prezydenta CMKOS, wiceprezydentów i prezydentów wszystkich afiliowanych w CMKOS związków, spotkanie rady odbywa się raz w miesiącu. Władza wykonawcza CMKOS -ciało statutowe składające się z prezydenta CMKOS i wiceprezydentów kierujących codziennymi sprawami związkowymi, spotkania co 2 tygodnie. Regionalna Rada Związków Zawodowych afiliowana do CMKOS - 14 regionalnych rad związkowych, działających w swoich regionach, składających się ze stałych reprezentantów -delegatów związków afiliowanych w liczbie zgodnej z kluczem, opierającym się na liczbie członków poszczególnych związków w regonie.

Komisja Rewizyjna CMKOS składa się z 9 członków.

Główne ciała doradcze CMKOS

    * Rada ustawodawcza
    * Komitet ds. Równości Szans
    * Rada ds. Młodych
    * Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Związkowych
    * Stowarzyszenie ds. wewnątrzzwiązkowych usług

CMKOS jest znaczącym partnerem społecznym w negocjacjach trójstronnych realizowanych w Radzie Porozumienia Ekonomiczno-Społecznego Republiki Czeskiej (RHSD). W ramach RHSD, CMKOS kooperuje z inną mniejszą konfederacją - Stowarzyszeniem Niezależnych Związków Zawodowych.

Składki członkowskie i finanse
Składka członkowska w CMKOS oscyluje pomiędzy 1-2% miesięcznego wynagrodzenia netto na członka stosownie do wewnętrznych zasad związków branżowych ( niektóre z nich stosują stałą kwotową składkę). Podstawowe organizacje związkowe zwykle zatrzymują dla siebie 70-75 % składki członkowskiej a reszta jest transferowana do ich branżowych związków. Podstawowa roczna składka afiliacyjna na członka w związku afiliowanym do CMKOS jest określona w Statucie CMKOS i wynosi 0,333% przeciętnego wynagrodzenia nominalnego (dla osoby fizycznej) uzyskanego w krajowej gospodarce Republiki Czeskiej w ostatnim roku kalendarzowym.

Reprezentacja w zakładzie pracy
Zgodnie z prawem w Republice Czeskiej, tylko związki zawodowe i ich organy są prawowitym przedstawicielem pracowników w stosunkach pracy; tylko związki mają prawo do zbiorowych negocjacji. Organy związkowe reprezentują wszystkich pracowników w stosunkach pracy, włącznie z tymi, którzy nie są afiliantami żadnego związku. W kodeksie pracy i w innym prawodawstwie istnieją zawarte warunki w odniesieniu do związków zawodowych w zakresie stosunków pracy; mają one przyznane prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, prawo do współokreślania, oraz prawo do informacji i konsultacji dot. spraw związanych z interesem pracowników. Również organy związkowe posiadają ważne prawo kontrolowania przestrzegania prawa pracy przez pracodawców i prawo do dokonywania kontroli związanej z BHP. Kodeks Pracy przewiduje także wcześniejsze konsultacje projektu ustawodawczego. Zatem związki posiadają ważne prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji.


Dialog społeczny i stosunki pracy
Dialog społeczny jest fundamentalnym narzędziem popierania interesu pracowników. Dialog jest utrzymywany na wszystkich poziomach z pracodawcami, rządem, organami administracji państwowej i lokalnych władz, partii politycznych, stowarzyszeń cywilnych i z innymi związkami.

Współpraca z partiami politycznymi
CMKOS kontaktuje się z ugrupowaniami parlamentarnymi partii politycznych, indywidualnymi posłami lub senatorami w Czeskim Parlamencie w przypadkach konkretnych dyskusji dotyczących spraw ekonomiczno-społecznych i prawa pracy.
 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.