Logo
Wydrukuj tę stronę

Bułgaria

CONFEDERATION OF THE INDEPENDENT TRADE UNIONS IN BULGARIA (CITUB) - KONFEDERACJA NIEZALEŻNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BUŁGARII


adres: Macedonia Sq. 1, Sofia 1040, Bulgaria
tel.: +359 29/1170680
fax.: +359 29/885969, citub@knsb-bg.org
www.interrel.hit.bg

przewodniczący: Jeliazko Hristov
afiliacja międzynarodowa: MKWZZ, EKZZ

Historia:
KNSB wywodzi się ze związku zawodowego minionej epoki - BTU. Przewodniczący tego związku wiosną 1989, miesiąc przed upadkiem komunizmu złożył projekt "wytycznych przyszłej reorganizacji", zatwierdzony przez komitet centralny KPB. Idea reorganizacji była bliska "pierestrojce" lat 80, którą podjął rząd T. Żiwkova. Kongres nadzwyczajny BTU w lutym 1990 przekształcił się w kongres założycielski CITUB. Od tego czasu CITUB poczynił duży postęp - zreformował się umacniając swoją pozycją jako największej liczebnie organizacji związkowej w kraju (400 tys. członków, ok. 7 tys. organizacji związkowych będących członkami 35 federacji branżowych).

Cel i zadania związku:
- reprezentacja i ochrona praw pracowniczych swoich członków poprzez udział w trójstronnym dialogu społecznym, negocjacjach zbiorowych, ochronie miejsc pracy i zatrudnienia, podwyższeniu standardów życia, zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

- dążenie do pełnej integracji społecznej reprezentacji mniejszości etnicznych;
- udział w negocjacjach zbiorowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych, sprawach sądowych
- udział w sieci pozarządowych organizacji walczących przeciwko dyskryminacji i dezintegracji społecznej;
- organizowanie członków w sektorze prywatnym;
- zagwarantowanie pomocy prawnej swoim członkom w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, reprezentacji i obrony w sądzie pracy;
- zapewnienie pomocy w formie konsultacji eksperckiej w zakresie udziału w procesie prywatyzacji oraz ochrony praw i interesów członków podczas procesu transformacji własności i udziału w procesie post prywatyzacyjnym;
- zapewnienie form edukacji, podwyższania kwalifikacji i przekwalifikowania w kwestiach stosunków przemysłowych i nowoczesnej działalności związkowej;
- promocja inicjatyw dot. równości szans i ochrony socjalnej młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych;

Członkostwo:
zatrudnienie: 2 922 000
liczba członków: 400 tys.
uzwiązkowienie ogółem: 20%
uzwiązkowienie w KNSB: 13,6%

Struktura i organy:
W skład CITUB wchodzą: 34 krajowe federacje branżowe i związkowe, 28 regionalnych komisji koordynacyjnych.
Najwyższym organem CITUB jest Kongres, który zbiera się co 4 lata i składa się z delegatów organizacji afiliowanych proporcjonalnie do ich liczby członków. Kongres wybiera przewodniczącego i zastępców. Rada Koordynacyjna organizuje działalność CITUB w okresie pomiędzy kongresami. Jej członkami są przewodniczący, zastępcy, sekretariat wykonawczy i przewodniczący afiliowanych związków branżowych i federacji.

Komitet wykonawczy: odpowiedzialny za wypełnianie decyzji Komisji Koordynacyjnej. Członkami są przewodniczący, zastępcy, sekretariat wykonawczy i przewodniczący największych federacji afiliowanych w CITUB.
Kongres
Rada Koordynacyjna - 34 federacje, związki branżowe,
regionalne struktury branżowe
Komitet Wykonawczy-
Centrala
Regionalne Rady Koordynacyjne (28)
Podstawowe Organizacje Związkowe (7500)
Centralna Komisja Rewizyjna.

Składki członkowskie i finanse:
1% od płacy netto; na potrzeby centrali: 15%

Układy zbiorowe:

Bułgarski system negocjacji zbiorowych zorganizowany jest na trzech poziomach:

  • poziom branżowy
  • poziom komunalny
  • poziom przedsiębiorstwa


Relacje z innymi związkami:
Bliska współpraca z "Podkrepą" czego widocznym dowodem są liczne, wspólnie organizowane akcje protestacyjne w obronie praw związkowych, pracowniczych i socjalnych.

CONFEDERATION OF LABOR PODKREPA - Konfederacja Pracy "Podkrepa"

Adres: 2 Angel Kanchev St.
1000 Sofia, Bułgaria
Tel. +359 2/ 981 45 51
Fax. +359 2/ 981 29 28, intenational.department@podkrepa.org
www.podkrepa.org

przewodniczący: Konstantin Trenchev
afiliacja: MKWZZ, EKZZ,

Struktura:
Kongres delegatów - obradujący regularnie co 4 lata ,jest najwyższym organem władzy Konfederacji.
Komisja Konfederalna - organ kierujący organizacją pomiędzy kongresami. Ma strukturę otwartą i składa się z reprezentantów federacji, związków i krajowych związków zawodowych i członków Komisji Wykonawczej.
Komisja Wykonawcza - organ stały, który zarządza i organizuje wszelkie działania konfederacji pomiędzy obradami Komisji Konfederalnej.
Główna Komisja Rewizyjna - nadrzędne ciało kontrolne Konfederacji. Kontroluje i sprawdza działalność członków Konfederacji.
Do "Podkrepy" należy 25 federacji i 5 pojedynczych związków branżowych w 31 regionach.

Historia
Związek zawodowy "Podkrepa" powstał w lutym 1989, jeszcze przed przemianami ustrojowymi jako organizacja niezależna od reżimu komunistycznego służąca ochronie praw człowieka, a w szczególności praw mniejszości tureckiej. Jednym z głównych założycieli był dotychczasowy przewodniczący związku, dr Konstantin Trenchev. Związek był organizatorem pierwszej fali masowych protestów społecznych w II połowie 1989, związanych z art.1 bułgarskiej Konstytucji postulującym wiodącą rolę Bułgarskiej Partii Komunistycznej w państwie i społeczeństwie. Dla społeczności międzynarodowej niezależny związek zawodowy "Podkrepa" jest symbolem rozwoju demokratycznego oraz najbardziej walecznej organizacji ludzi pracy w okresie post totalitarnym w Bułgarii.

Cel i zadania związku: 
- partnerstwo we współpracy trójstronnej;
- prawo do inicjowania negocjacji zbiorowych;
- ochronę praw i interesów ludzi pracy w Bułgarii;
- gwarancję dla podstawowych praw człowieka i praw związkowych zawartych w konstytucji i w międzynarodowych standardach pracy;
- ochronę prawa do pracy w zdrowym środowisku pracy;
- ochronę prawa do członkostwa i tworzenia związków zawodowych;
- ochronę prawa do ochrony socjalnej i ubezpieczenia społecznego;
- ochronę prawa do podejmowania akcji strajkowej w celu obrony praw i interesów pracowniczych.

Zatrudnienie i członkostwo:
-zatrudnienie: 2 922,000
-liczba członków:150 tys. osób
-uzwiązkowienie w "Podkrepa": 5%

Składki członkowskie: od 0,7% płacy netto, na potrzeby centrali - 20% .

Układy zbiorowe:
W Bułgarii od 1993 odbywają się negocjacje trójstronne w ramach Krajowej Rady Współpracy Trójstronnej, w których uczestniczy "Podkrepa" jako związek mający status reprezentatywności. Komisja jest stałym ciałem ds. współpracy i konsultacji pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi w kwestii pracy, bezpieczeństwa socjalnego i standardów życia. W ostatnich latach poszerzono zakres partnerstwa socjalnego - wprowadzono nowy mechanizm, mianowicie udział partnerów społecznych w pracach parlamentarnych przez specjalne komisje i tworzenie specjalnych grup roboczych przygotowujących ustawodawstwo pracy i socjalne w kontekście przygotowań do akcesji do UE.
Bułgarski system negocjacjo zbiorowych jest zorganizowany na trzech poziomach:
- poziom branżowy / sektorowy - "komisje branżowe współpracy socjalnej złożone z reprezentacji poszczególnych branż i organizacji związkowych;
- poziom komunalny - "komisje miejskie współpracy socjalnej" tworzą forum dla negocjacji pomiędzy związkami i przedstawicielami władz lokalnych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i administracji;
- poziom przedsiębiorstwa - wspólne delegacje związkowe i pracodawcy uczestniczą w negocjacjach w ramach "wspólnej komisji partnerstwa socjalnego".
Państwo włącza się w proces negocjacyjny poprzez tzw. akty normatywne. Rozporządzenia te regulują administrację zrzeszeń handlu i instytucji państwowych i np. przy uzgadnianiu płacy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi ustala się granicę wysokości płacy roboczej. Poza tym państwo wydaje specjalne rozporządzenia zawarte w umowie zarządu państwowych zrzeszeń handlu, gdzie pracodawca zobowiązuje się nie wykraczać poza ramy nakreślone przez organy państwowe. Natomiast pracodawcy sektora prywatnego odrzucają na poziomie krajowym negocjacje dotyczące umów. Zerwanie umowy ze strony pracodawcy jak i związków rozstrzygane jest sądownie, przy czym autonomia układowa jest również silnie ograniczona.
Zmiany w ustawodawstwie pracy w roku 2001 zdefiniowały poziom branżowy negocjacji zbiorowych i jaśniej zakreśliły zakres odpowiedzialności partnerów socjalnych.

Relacje z innymi związkami:
"Podkrepa" współpracuje z KNSB, największym związkiem Bułgarii wywodzącym się z dawnego systemu, oprócz "Podkrepy" uznanym przez rząd jako reprezentatywny, pomimo drastycznego spadku liczby członków.

Relacje z partiami politycznymi: początkowo związany z Unią Sił Demokratycznych UDF (członek założyciel), ruchem powstałym jeszcze za czasów komunistycznych w 1989, gdy związek "Podkrepa" prowadził pierwszy antykomunistyczny protest robotniczy, który doprowadził do rezygnacji rząd Łukanova, następcy Żiwkova.
Wraz z KNSB (CITUB) uczestniczy "Podkrepa" w decyzjach politycznych roku 1991 i wówczas podpisuje z rządem Popova umowę o "pokoju socjalnym" i przyczynia się do zwycięstwa wyborczego UDF.

Relacje z NSZZ "Solidarność":
W lutym 1995 roku NSZZ "Solidarność" i "Podkrepa" zawarły umowę o współpracy, w której oba związki deklarowały kooperację w zakresie:

  • pomocy w tworzeniu Biur konsultacyjno - negocjacyjnych;
  • wspólny udział w programach międzynarodowych;
  • współpraca w dzi4edzinie szkoleń związkowych
  • stymulowania współpracy regionalnych i branżowych struktur obu związków;
  • uzgadniania stanowisk politycznych i związkowych w trakcie okresowych spotkań na wysoki szczeblu.

NPS „PROMYANA” - KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "PROMYANA"

adres: 10A, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, Bułgaria
tel.: +359 2 986 32 09
+359 2 986 66 05, npspromiana@intech.bg

przewodniczący: Pantcho Mutafchiev
afiliacja: ŚKP

Historia:
związek powstał 5 stycznia 1992 założony przez przedstawicieli "Podkrepy", którzy opuścili związek w wyniku konfliktu. W tym samym roku związek zorganizował  duży strajk z udziałem dokerów i marynarzy, który zakończono podpisaniem porozumienia z rządem Unii Sił Demokratycznych.

Członkostwo:

• liczba siły roboczej: 2 922 000
liczba członków: 72 000 (?)
uzwiązkowienie: 2,5%
Struktura i organy:
• związek ma swoją reprezentację w 18 branżach takich, jak: energetyka, edukacja, budownictwo, budowa maszyn, transport, ochrona zdrowia, górnictwo, komunikacja, rolnictwo, przemysł chemiczny, administracja publiczna, kultura, cywilna obsługa armii, policja;
na poziomie regionalnym ma reprezentację w 24 na 28 regionów, w pozostałych trwały prace organizacyjne;

Składki członkowskie i finanse:
1% płacy minimalnej (dla konfederacji)
1% różnicy pomiędzy minimum a płacą realną dla regionów i federacji

Program i polityka związku:
- walka o właściwą pozycje partnerstwa socjalnego w kraju;
- walka o standardy pracy zgodne z międzynarodowymi;
- współpraca z Unią Sił Demokratycznych w celu realizacji inicjatyw parlamentarnych.

Relacje z innymi związkami: głównie z ADTU, złożonym z byłych członków "Podkrepy" .
Relacje z partiami politycznymi: "Promyana" prezentuje się jako związek o orientacji chrześcijańsko - demokratycznej; Ma ścisłe relacje z Unią Sił Demokratycznych.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.