Menu

Białoruś

adres:  ul.Yakoubova 80-80, 15th floor, room 2
220095 Mińsk, Białoruś
tel/fax: +375 17 214 89 05, bcdtu@mail.ru
www.bkdp.org

afiliacja: MKWZZ (2003), IUF
przewodniczący: Aleksander Jaroshuk

Historia:
związek powstał w 1993 jako centrala krajowa łącząca niezależne związki zawodowe Białorusi, stanowiąc alternatywę wobec postkomunistycznego FPB (Federacja Związków Zawodowych Białorusi). Pierwotnie w skład centrali weszły Niezależny Związek Zawodowy i Wolny Związek Zawodowy Białorusi (SPB), a potem w wyniku restrukturyzacji powstały związki branżowe: Związek Metalowców Białorusi, Demokratyczny Związek Zawodowy Pracowników Transportu i Związek Kontrolerów Lotów. Każdy z tych związków założycielskich powstał w sposób niezależny, co stało się powodem braku przychylności prezydenta Łukaszenki, który przy pomocy dekretów, nierzadko szantażu, presji, przekupstwa i zastraszania stara się zwalczyć niezależny ruch związkowy na Białorusi. Do form tej walki należy zmiana zasad rejestracji organizacji społecznych (adres organizacji zatwierdza - bądź nie - pracodawca), likwidacja systemu bezpośredniego potrącania składek związkowych (w wyniku czego trzeba było zwolnić ok. połowę pracowników centrali), wykluczenie związku z procesu partnerstwa społecznego poprzez zmiany kryteriów liczebności, ignorowanie, pozbawianie biur, prześladowanie liderów i członków związku, liczne aresztowania i zatrzymania. Te uprawomocnione dekretami posunięcia nie dotyczyły przywódcy FPB L. Kozika, cieszącego się poparciem Łukaszenki.

Cel i zadania związku:
- ochrona prawna i ekonomiczna członków związku i ich rodzin;
- świadczenie pomocy prawnej i innej organizacjom członkowskim;
- walka o reformy ekonomiczne i wartości demokratyczne;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń związkowych;
- udział w państwowych programach służących likwidacji bezrobocia;
- działania służące poprawie zdrowotności i tworzenie systemów i form ubezpieczenia społecznego; udział w programach państwowych dot. ubezpieczenia społecznego;
- świadczenie pomocy organizacjom członkowskim BKDZZ w przygotowaniu, opracowaniu i zawieraniu układów zbiorowych;
- pomoc w tworzeniu nowych związków;
- działalność informacyjna.

Członkostwo:
ok. 10 tys., co stanowi 0,0027% siły roboczej (kobiet - 53%); pracodawcy nie mogą być członkami BKDZZ.

Struktura i organy:
Organy wybieralne to:

  • Kongres (najwyższy organ, zbiera się co 3 lata);
  • Rada (ciało zarządzające, działa pomiędzy kongresami)
  • Rada Koordynacyjna (organ koordynacyjny BKDZZ)
  • Komisja Kontrolno - Rewizyjna
  • Przewodniczącego wybiera Kongres poprzez tajne głosowanie


Składki członkowskie i finanse:
1% płacy z czego 10% przeznacza się na potrzeby centrali
program i polityka związku:

Układy zbiorowe:
Wprawdzie ustawodawstwo Republiki Białoruś gwarantuje swobodę zrzeszania się oraz prawo do negocjacji zbiorowych, jednak w praktyce wiele demokratycznych organizacji związkowych pozbawione jest możliwości rejestracji i z tego powodu nie mogą one brać udziału w negocjacjach zbiorowych. Praktycznie umowy zbiorowe nie są przestrzegane, a raczej systematycznie naruszane, zaś poziom zaufania w ramach stosunków pomiędzy partnerami społecznymi jest skrajnie niski, przy czym miejsce miały nawet próby wypowiedzenia prawidłowo zawartych umów. Spory zbiorowe powstają często, procedura ich rozwiązywania działa w sposób zadowalający i jest generalnie przejrzysta. Bardzo trudno jest jednak śledzić procedurę ogłaszania strajku określoną w obowiązującym kodeksie pracy, bowiem praktycznie strajki są zakazane i zdecydowanie tłumione, stąd prawie się nie zdarzają. Na przykład w sektorze rolniczym strajki są spontaniczne i dotyczą najczęściej niepłacenia wynagrodzeń za pracę. Brak jest procedur rozstrzygania sporów zbiorowych w przypadku braku prawa do strajku.
Istnieją dwustronne i trójstronne gremia rozstrzygające sprawy społeczne i dot. zatrudnienia, lecz ich działanie jest nieefektywne odkąd podejmowanie decyzji w kwestiach społecznych leży w kompetencjach prezydenta Łukaszenki.

Relacje z innymi związkami:
Związek utrzymuje kontakty ze wszystkimi demokratycznymi organizacjami.

Relacje z partiami politycznymi:
Pomimo starań BKDP budowy stosunków z rządem na zasadach partnerstwa społecznego i dialogu, rząd odmawiał wszelkimi sposobami jakiejkolwiek współpracy. Długotrwała kampania anty- związkowa prowadzona przez administrację prezydencką obejmująca odmowę zarejestrowania organizacjom podstawowym i regionalnym, zastraszanie i zwalnianie związkowców i pracowników za ich działalność związkową, aresztowanie liderów związkowych, jak i inne przykłady naruszania wolności zrzeszania się, są klarownym dowodem prób zniszczenia wolnego i niezależnego ruchu związkowego na Białorusi.
BKDP współpracuje z partiami politycznymi o orientacji socjaldemokratycznej w sferze ochrony praw człowieka, praw związkowych i społeczno - ekonomicznych interesów pracowniczych, nie zawierając stałych sojuszy z jakąkolwiek partią.

BIAŁORUSKA FEDERACJA PROFSOJUZOW FPB - FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BIAŁORUSI

adres: 220021, Prospekt Maszerowa, 21
Minsk, Republika Białoruś
tel: +375 (172) 23 89 93; 23 89 59
fax:+375 (172) 10
przewodniczący: Leonid Kozik
www.trud.org/guide/FPB.htm

Historia:
FPB powstała na Zjeździe założycielskim 5. października 1990 jako sukcesor Białoruskiej Rady Związków Zawodowych, związku okresu reżimu sowieckiego. Przez krótki czas związek prowadził taktykę politycznie neutralnej, nastawionej kompromisowo organizacji: w 1995 związkowcy FPB otwarcie wyrażali swoje niezadowolenie ze społeczno - ekonomicznej polityki rządu, w 1996 FPB zorganizowała serię strajków w proteście przeciwko spadkowi płac i nowemu systemowi opodatkowania, czy przeciwko prezydenckiemu dekretowi dot. limitowania strajków i demonstracji. Podobna sytuacja miała miejsce gdy prezydent Łukaszenka próbował funkcje organizowana pracowników przenieść na rząd. Naciski w tym względzie były wywierane na ówczesnego przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Budowy Maszyn dla Przemysłu Samochodowego i Rolniczego, Aleksandra Jaroshuka, którego zastąpił wiceminister rolnictwa w rządzie Białorusi. Po nieudanym starcie w wyborach prezydenckich przewodniczącego Władimira Gonczarika, rozbiciu struktur związkowych, wyborze na przewodniczącego jego zastępcy F.Vitko oraz wprowadzeniu po pół roku, w roku 2002 na to stanowisko człowieka Łukaszenki Leonida Kozika, związek FPB przyczynił się m. in. do wprowadzania zmian do "Ustawy o związkach zawodowych" dotyczących nowych kryteriów liczebności organizacji związkowych, które dadzą im prawo statusu związku republikańskiego. Liczby te wzrosły 14 razy i uniemożliwiły mniejszym związkom prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych. MKWZZ zrywa dotychczasową współpracę FPB, która ubiegała się o członkostwo.Za przewodnictwa L. Kozika związek FPB wspiera reżim Husajna, rozwija kontakty z Syrią, Chinami, Wietnamem, Japonią, OPZZ z Polski, WNP.

Członkostwo:
na dzień 1.01.2000 liczba członków wyniosła 4.378.370 co daje 84,9% w stosunku do liczby zdolnej do pracy ludności

Struktura i organy:
struktura regionalno - branżowa pozostała z czasów ZSRR
1. związek łączy na poziomie branżowym 32 związki branżowe i 2 związki dużych firm przemysłowych.
2. na poziomie regionalnym istnieje 6 obwodowych zrzeszeń związków zawodowych.

Zjazdy odbywają się co 5 lat

Składki członkowskie i finanse:
po pół roku obowiązywania uchylono stanowisko rządu zakazujące potrącania składek związkowych przez pracodawcę, obliczone na istotne zmniejszenie liczby członków (obniżyło to liczebność zaledwie o 10%).
FPB jako jedyna organizacja związkowa znalazł się na liście beneficjentów tzw. funduszu innowacyjnego, co daje prawo do pokrywania kosztów działalności z budżetu centralnego.
Program i polityka związku:

Relacje z partiami politycznymi:
w trakcie wyborów parlamentarnych 1995 związek wystąpił z własnym programem wyborczym i wysunął kandydatów na posłów z własnego grona działaczy, w latach 1995-1996 w Radzie Republiki działało trzech przedstawicieli związków zawodowych. Po referendum w roku 1996 ani jeden z posłów nie wszedł w skład nowego parlamentu - Izby Reprezentantów.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.