Logo
Wydrukuj tę stronę

Austria

OEGB OESTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND - Federacja Austriackich Związków Zawodowych

Adres: Hohenstaufengasse 10-11, A 1011 WIEN
tel: 0043 1 534 44
fax: 00431 534 44
e-mail: oegb@oegb.org.at
Strona www: www.oegb.at

Przewodniczący: Fritz Verzetnitsch

Afiliacje: MKZZ, EKZZ,

Historia: założony w 1945, jednak korzenie sięgają średniowiecza i potem 1 połowy XIX wieku, gdy bardzo szybko rozwijały się rozmaite zrzeszenia i fundusze pomocy dla określonej branży, (np. wśród drukarzy) i tym podobne organizacje. W 1893 powstała pierwsza federacja lokalnych zrzeszeń związków i stowarzyszeń zawodowych. Ok. roku 1900 ówczesna partia chrześcijańsko - społeczna domagała się utworzenia chrześcijańskich związków zawodowych, a jednocześnie organizacje pracodawców żądały utworzenia tzw. 'żółtych"- kontrolowanych przez nie- związków zawodowych. Zaostrzenie konfliktów społecznych w latach 1900-1914 spowodowało wzrost liczby pracowników zorganizowanych w związki zawodowe. W czasach monarchii austro-węgierskiej i jeszcze w czasie I Republiki wszystkie zrzeszenie związkowe były związane z partią polityczną lub ugrupowaniem władzy społecznej (Machtgruppe). Obok nich lub przeciwko stały wówczas "wolne" związki zawodowe, a po 1918 do tego "komunistyczne", "chrześcijańskie", "narodowe" i "niezależne'. Jako "wolne" określały się te zrzeszone w Austriackiej Komisji Związkowej, a od 1928 w Federacji Wolnych Związków Zawodowych. Jako komunistyczne przejęły ideologię "czerwonej międzynarodówki związkowej" i nie utworzyły centrali związkowej. "Chrześcijańskie" związane z partią chrześcijańsko - społeczną, a ideologicznie z nauką społeczną kościoła. Związki "narodowe" związane były z ruchami nacjonalistycznymi, a przede wszystkim z nacjonalistami niemieckimi. "Niezależnymi" nazywały siebie te, które były zorganizowane przez przedsiębiorców jako przeciwwaga do związków, które wypłynęły z ruchu robotniczego. W 1934 "wolne" związki musiały działać w podziemiu, komunistyczne także były zakazane. W 1938 wszystkie pozostałe zostały rozwiązane poprzez "Anschluss", czyli przyłączenie Austrii do Niemiec hitlerowskich. W 1945 roku zrealizowano wreszcie powstałą w czasie działalności podziemnej ideę jednolitego, ponadpartyjnego związku zawodowego i nastąpiło zjednoczenie socjalistycznych, komunistycznych i chrześcijańskich związków zawodowych.

Cel:
- walka o korzystniejsze warunki płacy i pracy;
- współdziałanie przy zdobywaniu i zapewnianiu możliwości pracy;
- inicjowanie ustaw i rozporządzeń i współdziałanie przy ich przygotowaniu;
- uzgodnienia w zakresie indywidualnych, zakładowych i zbiorowych układów pracy z pracodawcami lub ich przedstawicielstwami;
- wnioskowanie o wniesienie do statutu taryfy płac minimalnych i deklaracji układów zbiorowych;
- zbieranie, bieżąca analiza i ocena informacji dot. rozwoju sytuacji społeczno - gospodarczej, a zwłaszcza dot. świata pracy;
- prowadzenie negocjacji w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy;
- zawodowe dokształcanie;
- ubezpieczenie solidarnościowe.

Członkostwo:
liczba mieszkańców: 8,118 tys.
liczba siły roboczej: 1,770,8 tys.
liczba członków: ok. 1,4 mln
uzwiązkowienie: 81,3 %
bezrobocie: 360 tys. (4,91%)

Struktura i organy OEGB:
Reprezentacja związkowa w zakładzie pracy: podstawowe organizacje związkowe to rady zakładowe lub reprezentacje pracownicze, które są wybranymi przedstawicielami wszystkich zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Ponad 90% wszystkich rad czy reprezentacji pracowników to członkowie związku, którzy piastują także funkcje związkowe i reprezentują opinię związkową w zakładzie.

OEGB jest federacją 15 związków branżowych z siedzibą w Wiedniu, posiada osobowość prawną. Zrzeszone w niej związki stanowią pod względem prawnym jej część organizacyjną. Nie mają więc zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

4 poziomy, równolegle do struktury państwa:

 • poziom federalny (1 centrala)
 • poziom krajowy (8 org. regionalnych, odp. krainom geograficznym )
 • poziom okręgu
 • poziom lokalny


W podobny sposób zorganizowane są związki branżowe wchodzące w skład OEGB:

 • szczebel federalny
 • szczebel krajowy
 • szczebel okręgowy
 • szczebel lokalny


Organy OEGB:

 • Kongres Federalny
 • Komisja Rewizyjna
 • Konferencja Zarządów
 • Zarząd Federalny
 • Prezydium
 • Referaty i wydziały 13 związków branżowych
 • organizacje regionalne

 

Od 1945 OEGB deklaruje jako obowiązujący system grupowania według branż (wszyscy pracownicy danej branży w jednej organizacji), jednak nie został on osiągnięty w czystej formie. Wyjątkiem jest związek urzędników w sektorze prywatnym, który organizuje pracowników w różnych branżach gospodarki i z tego powodu stanowi ponadbranżowy związek zawodowy urzędników.


Składki członkowskie i finanse:
Wynoszą 1% od dochodów brutto. Związki zrzeszone otrzymują od 5 do 21%. Związki branżowe dysponują funduszem strajkowym zw. solidarnościowym. Dzięki temu odpada problem wielkości czy siły danego związku podczas prowadzenia sporu zbiorowego. Silne zaplecze finansowe stanowi najlepszą gwarancję, że najsilniejsza broń związkowa, strajk, rzadko jest w Austrii stosowana.
Ponadto OEGB świadczy swoim członkom: zasiłek strajkowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na wypadek śmierci, ochronę prawną.

Układy zbiorowe:
W Austrii układy zbiorowe zawiera się nie dla poszczególnych zakładów, ale dla branż w krajach związkowych lub dla całego obszaru republiki. W ramach układu zbiorowego mieści się tradycyjnie płaca minimalna, tabela zaszeregowania płacowego, wypłaty specjalne (np. 13 i 14 pensja), dopłaty, czas pracy, kwestie związane z pracą w akordzie, urlopy, terminy wypowiedzeń. Działanie układu zbiorowego obejmuje nie tylko członków związku, ale wszystkich pracowników i pracodawców danego sektora, branży lub gałęzi gospodarki. Zdolność do zawierania układów zbiorowuch mają reprezentacje pracownicze i pracodawców (Izby Pracowniczo - Urzędnicze) oraz osoby prawne, o ile nie należą do innego stowarzyszenia o zdolności do zawierania układów zbiorowych. Ze strony pracowników formalne kompetencje do zawierania układu leżą po stronie centrali OEGB, ale odpowiedzialne są za to poszczególne związki branżowe jako organy upełnomocnione przez centralę. Izby działają tylko w tych obszarach, gdzie pracobiorcy nie są zorganizowani związkowo.

Relacje z innymi związkami:
OEGB jest jedyną centralą związkową w Austrii

Relacje z partiami politycznymi:
W ramach ponadpartyjnej centrali istnieje kilka frakcji politycznych i innych ugrupowań, które nie są uwzględnione w statucie, ale w praktyce odgrywają istotną rolę i stały się częścią składową organizacji OEGB. Centralę określa się jako organizację ponadpartyjną, ale nie apolityczną, co wyraża się m.in. w tym, że przewodniczący OEGB jest jednocześnie przewodniczącym Parlamentu. Historycznie uwarunkowane jest istnienie w OEGB 3 frakcji politycznych:
1. frakcja związkowców socjalistycznych związana z partią socjalistyczną SPOE
2. frakcja chrześcijańska związana z partią ludową OEVP
3. frakcja związkowców komunistycznych związana z partią komunistyczną KPOE
Korzyścią takiej sytuacji jest możliwość wypracowywania wspólnego stanowiska i dzięki temu wywierania pośrednio wpływu na same partie.
 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.