Menu

Hiszpania

Adres Hortaleza, 88 - 28004 MADRID, España
Tel. (34 - 91) 589 76 00, fax (34 - 91) 589 76 03, internacional@cec.ugt.org
www.ugt.es

Sekretarz Generalny Cándido Méndez  (wywodzi się ze związku transportowców)

Data utworzenia 1888r.

Członkowstwo 944.000

Afiliacje międzynarodowe EKZZ (jeden z założycieli EKZZ - będąc na wygnaniu we Francji) ,MKZZ

20 czy 30 lat temu wielu ludzi przystępowało  do związku z powodu ideologii związkowej, dzisiaj robią to z  konieczności, a niektórzy nawet nie zauważają że potrzebna im jest  afiliacja" - Cándido Méndez

UGT jest związkiem  zawodowym , który określa się jako:
1.związek zawodowy rewindykacyjny, ten który  ujawnia problemy  dotykające pracowników, szuka rozwiązań  i stara się je wcielać w życie drogą negocjacji a w razie konieczności za pomocą presji.
2.związek zawodowy zaangażowany w pracę na rzecz  pracowników, których reprezentuje i pamiętający o swojej historii.   ( w ponad stuletniej historii UGT , na [początku związanej  organicznie z PSOE ( Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza)  jest epizod godzien przypomnienia: zwolennicy przystąpienia do III Międzynarodówki  będący w szeregach UGT i PSOE , ponoszą klęskę i tworzą  Hiszpańską  Komunistyczną Partię  Robotniczą(1921r.)
3.związek zawodowy postępowy

UGT realizuje długofalowy projekt badawczy we współ[pracy z Uniwersytetem im.Króla Juana Carlosa  p/t "Ruch związkowy XXI wieku"  w celu zmodernizowania  związku
Hasła kolejnych kongresów mają swoja wymowę: Ruch związkowy  dla wszystkich (1980r), Ruch związkowy dla nowego społeczeństwa (1986r), Zatrudnienie i solidarność  - UGT za 35 godzinnym tygodniem pracy (1998r), Praca i postęp: mobilizacja dla zmian (2005r.), Przede wszystkim praca (2009r.)

Najważniejsze cele jakie przyświecają UGT to "walka o to aby powstało jak najwięcej nowych miejsc pracy  w czasie wzrostu gospodarczego  i usilne działania, aby w czasie kryzysu  jego konsekwencje nie spadły tylko na barki  pracowników". Inne  ważne cele to bardziej sprawiedliwy podział bogactwa,. umowy o pracę na czas nieokreślony (wobec wysokiego wskaźnika tymczasowości umów o pracę ), walka o bezpieczeństwo w pracy (Hiszpania ma najwyższy w Europie wskaźnik wypadkowości), negocjowanie korzystnych układów zbiorowych, stworzenie - dzięki porozumieniom i negocjacjom trójstronnym- warunków zapewniających konkurencyjność hiszpańskich przedsiębiorstw. UGT bardzo angażuje się w walkę o "Europę socjalną ". Bardziej odległy horyzont to walka o pozytywny wymiar globalizacji

Struktura: Związki terytorialne  i federacje branżowe
Podstawową jednostką organizacyjną jest związek branżowy na poziomie przedsiębiorstwa, obejmujący wszystkich pracowników pojedynczego przedsiębiorstwa, którzy są członkami UGT.

Konfederacja- Zgodnie ze statutem ciało to reprezentuje wszystkie krajowe branże i związki lokalne.
Władze:
1. Kongres  Konfederalny (zbiera się co trzy lata)
2. Komitet Konfederalny najwyższe decyzyjne ciało między kongresami. Zadania: dyskutowanie i podejmowanie decyzji dotyczących polityki ogólnej UGT, którą nakreśliły rezolucje kongresu, nadzorowanie pracy Komitetu Wykonawczego. Zbiera się co 6 miesięcy na sesjach zwyczajnych.
3. Komisja  Wykonawcza jest to ciało podejmujące decyzje na  bieżąco, ramy jego działalności to wytyczne Kongresu i Komitetu  Konfederalnego.
4. Sąd Koleżeński
5. Komisja Rewizyjna

Finanse - Podstawowym źródłem dochodów UGT jest składka członków. Z powodów solidarnościowych składka jest scentralizowana. Składki napływają do Konfederacji i tam są dzielone. Dotychczas obowiązywała zasada solidarności i było tak, że bogatsze branże płaciły więcej. by wspomagać te słabsze. Jednakże, na 39 zjeździe UGT (VI 05) niektóre branże wyraziły swój sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy i domagały się innego podziału składki. Nadal obowiązują jednak dawne zasady. Związki otrzymują też wsparcie Państwa, przede wszystkim środki przeznaczone na szkolenia. W Hiszpanii  można odliczyć składkę związkową od podatku.

O czym warto wiedzieć

1.Spektakularne  akcje:
Autobus UGT na ulicach Madrytu  informujący o chorobach zawodowych
Nagrody dla kobiet z okazji Dnia Kobiet -od 14 lat ( ostatnio otrzymały ją 4  panie, w tym,pani minister obrony )
Komiks poświęcony ponad stuletniej historii związku

 
CONFEDERACION SINDICAL de COMISIONES OBRERAS CCOO

Adres Fernández de la Hoz, 12 - 28010 Madrid -Espana
Tel. (34-91) 702 80 00, Fax (34-91) 310 48 04, ccoo@ccoo.es

 www.ccoo.es

Sekretarz Generalny  Ignacio Fernández Toxo (w momencie wyboru na sekretarza był szefem metalowców)
Data utworzenia:  koniec lat pięćdziesiątych
Członkostwo 958.000
Specyfika: najpierw były to komisje robotnicze  organizujące  się dla rozwiązania  konkretnego problemu ,  by natychmiast się rozwiązać  po załatwieniu sprawy( czasy dyktatury gen. Franco). Pikanterii  sprawie dodaje fakt, że ich "przechowalnią" często były kościoły.

Afiliacje międzynarodowe EKZZ, MKZZ

Cele i zadania - Pierwotnie CCOO uważała się za konfederację, której celem jest obalić kapitalizm i zbudować społeczeństwo socjalistyczne. Tak brzmiały hasła założycielskie. Obecnie określa się jako niezależny, demokratyczny związek zawodowy, pluralistyczny, masowy, o profilu społeczno-politycznym.

Struktura i władze:
1. Kongres Konfederalny odbywa się co trzy lata. Uczestniczą w nim w równej liczbie przedstawiciele branż i związków regionalnych
2. Rada Konfederalna - Najwyższy organ decyzyjny i reprezentacyjny pomiędzy kongresami. Składa się w równej liczbie z członków pochodzących z branż i związków regionalnych, jak również Sekretarza Generalnego, członków Komitetu Wykonawczego, Sekretarzy Generalnych Konfederacji Autonomicznych oraz związków regionalnych i prowincjonalnych. Rada Konfederalna zbiera się cztery razy w roku.
3. Konfederalny Komitet Wykonawczy -Jest to ciało zarządzające, które wprowadza w życie decyzje i dyrektywy przyjęte przez Kongres i Radę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
4. Sekretariat Konfederalny -  wprowadza w życie decyzje Komitetu Wykonawczego. Liczbę członków Sekretariatu określa Konfederalny Komitet Wykonawczy, który również ich wybiera.
5. Konferencja Konfederalna - gdy Komitet Wykonawczy uzna za stosowne zwołuje konferencję by debatować i zająć stanowisko wobec specyficznych bądź ogólnych problemów mających szczególne znaczenie dla polityki związku. Uzgodnienia przyjęte przez Konferencję mają charakter decyzji i nie mogą być niezgodne z uzgodnieniami przyjętymi przez Kongres.
6. Sąd Koleżeński - Ciało to składa się z 5 członków, którzy nie mogą zajmować żadnych decyzyjnych stanowisk i są wybierani przez Kongres.
7. Komisja Rewizyjna : Jest wybierana przez Kongres, składa się z 5 członków.

Finanse - Podstawą są składki członkowskie, czyli 1 proc minimalnej płacy. Podział składki: 10 proc. - Konfederalny Komitet Wykonawczy, 10 proc. -Federacje Krajowe, 40 proc. związki branżowe, 40 proc. - związki terytorialne.

Program i polityka - Priorytety CCOO obejmują walkę z bezrobociem, tymczasowością zatrudnienia, wypadkami w pracy, obronę usług użyteczności publicznej i większą dostępność zasiłków dla bezrobotnych ..

CCOO chciałby przyciągnąć do związku młodzież, której nie pociąga ruch związkowy w starym "ciężkoprzemysłowym" stylu. Związki powinny inaczej spojrzeć na rynek pracy. Rynek pracy zmienił się i nie można  już się spodziewać że zachowa  się pracę na całe życie, ale  przede wszystkim chodzi o to, by mieć zatrudnienie. "Europa socjalna" to cel, jaki sobie wytyczyły CCOO w polityce europejskiej.


UNION SINDICAL OBRERA USO

Adres Príncipe de Vergara 13 7°- 29001 Madrid - Espana
Tel. (34-91) 577 41 13, Fax (34-91) 577 29 59, s.general@uso.es
www.uso.es

Sekretarz Generalny Julio Salazar Moreno
Data utworzenia 1961r.
Członkostwo 106.000

Afiliacja Międzynarodowa MKZZ, po wieloletnich staraniach przyjęta do EKZZ
Cele i zadania - USO jest autonomicznym związkiem, którego celem jest emancypacja klasy pracującej w nowym społeczeństwie oparta na politycznej i gospodarczej demokracji, socjalizmie i samorządzie pracowniczym. Jest związkiem pluralistycznym i internacjonalistycznym.

Struktura - USO ma podwójną strukturę terytorialną i branżową.
Program i polityka - Działalność USO koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które wymagają specyficznego podejścia. Jeden z najważniejszych punktów w programie tej organizacji to jak największy udział w negocjacjach zbiorowych w przedsiębiorstwach, różnych branżach, w różnych okręgach terytorialnych i na poziomie państwowym. Inną sprawą jest zapewnienie obecności przedstawicieli USO w różnych organizmach publicznych otwartych na związki, zarówno na poziomie krajowym jak i autonomicznym, prowincjonalnym lub lokalnym. Podejmuje też energiczne działania na rzecz wykluczonych z rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze bez szans na znalezienie pracy i młodych, którzy jeszcze nie weszli na rynek pracy. USO obejmuje też swoim zainteresowaniem i działalnością tych, którzy wymagają szczególnej troski: młodych bezrobotnych o w poszukiwaniu swojej pierwszej pracy, bezrobotnych kobiet , imigrantów, niepełnosprawnych, narkomanów. Jednym z ważnych punktów polityki USO jest solidarność z narodami trzeciego świata. w tym celu USO utworzyło organizację pozarządową SOTERMUN, która realizuje projekty w trzecim świecie.

SOLIDARIDAD de TRABAJADORES VASCOS - EUZKO LANGILLEN ALKARASUNA (STV/ELA)

Adres: Barrainkua 13, E - 48009 Bilbao - Espana
Tel. 34 944 03 77 00, fax 34 944 03 77 00, nazioarte@elasind.org
www.ela-sindicatua.org

Sekretarz Generalny  Adolfo Muñoz
Data utworzenia 1911r.
Członkostwo 82 tys.

Afiliacje międzynarodowe EKZZ, MKZZ

Historia - Największy baskijski związek zawodowy powstał w 1911 roku w Bilbao. Działał w podziemiu w czasie dyktatury frankistowskiej. Związek określa się jako politycznie niezależny, ale o zabarwieniu nacjonalistycznym i bliska jest mu Baskijska Partia Nacjonalistyczna (PNV), która opowiada się za pełną autonomią Kraju Basków, ale przeciwstawia się terroryzmowi i przemocy ETA.

Cele i zadania - Działalność ELA to walka o sprawiedliwe społeczeństwo i dążenie do realizacji rewindykacji pracowniczych. W swojej Deklaracji Zasad ELA głosi, że odrzuca mechanizmy kapitalizmu a celem jest społeczeństwo oparte na wolności i odpowiedzialności, co można osiągnąć poprzez socjalizm, w którym środki produkcji, konsumpcji i kultury są w rękach i w służbie pracowników. Skupia się na szczególnie na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Struktura - ELA ma podwójną strukturę: branżową i terytorialną.

Władze:
1. Kongres Konfederalny,
2. Rada Krajowa,
3. Komitet Krajowy,
4. Komitet Wykonawczy

Program i polityka - ELA to nie tylko doskonała organizacja. To płace - dzięki układom zbiorowym - wyższe niż w pozostałych Regionach Autonomicznych., (co świadczy o skuteczności związku). To wynegocjowany z Autonomicznym Rządem Baskijskim w 2000 roku 35 - godzinny tydzień pracy.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.