Logo
Wydrukuj tę stronę

MKZZ

Uchwała Programowa

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych MKZZ
International Trade Union Confederation - ITUC


Bd du Roi Albert II, Bte 1
B-1210 Brussels, Begia
Tel.: +32-2-2240211
Fax: +32-2-2015815
E-mail: info@ituc-csi.org
www.ituc-csi.org
Sekretarz generalny: Guy Ryder

W dniach 1-3 listopada odbył się w Wiedniu historyczny kongres założycielski nowej międzynarodowej organizacji związkowej, która przyjęła nazwę Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC). Organizacja ta powstała z połączenia dwóch konfederacji światowych Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych - MKWZZ i Światowej Konfederacji Pracy - ŚKP oraz organizacji, które do tej pory nie były afiliowane do żadnej z organizacji międzynarodowej.

Zanim jednak nastąpiło utworzenie MKZZ w przeddzień odbyły się dwa kongresy rozwiązujące MKWZZ i ŚKP, konfederacji które działały od kilkudziesięciu lat.

Kongres MKZZ przyjął swój statut i uchwałę programową, jak również dokonał wyboru sekretarza generalnego oraz Rady Generalnej, tj. najwyższego ciała wykonawczego MKZZ funkcjonującego pomiędzy kongresami. Sekretarzem generalnym został Guy Ryder, dotychczasowy sekretarz generalnych MKWZZ. Jego zastępcami zostali Jaap Wienen (były zastępca sekretarza generalnego ŚKP) i Mamounata Cisse (była zastępczyni sekretarza generalnego MKWZZ). Przewodniczącą MKZZ została dotychczasowa przewodnicząca MKWZZ Sharan Burow (z australijskiego ACTU), a jej zastępcami Michael Sommer (z niemieckiego związku DGB) i Luc Cortebeeck (z belgijskiego CSC). NSZZ "Solidarność" uzyskała miejsce członka tytularnego w Radzie Generalnej MKZZ.

MKZZ zrzesza obecnie 166 milionów pracowników zorganizowanych w 309 afiliowanych organizacjach w 156 krajach.

Udział w obydwu kongresach rozwiązujących MKWZZ i ŚKP, jak również w Kongresie Założycielskim MKZZ wzięła udział 8-osobowa delegacja NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwem Janusza Śniadka.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o nowej organizacji.

Cel powstania MKZZ

Zjednoczone siły ruchu związkowego będą nowym globalnym instrumentem służącym obronie praw pracowniczych - silniejszym, bardziej solidarnym i efektywnym w działaniu niż podzielony ruch związkowy.

Nazwa nowej organizacji

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych - jest wynikiem kompromisu osiągniętego po szerokich konsultacjach z afiliantami. Ma odzwierciedlać nazwę, cel i strukturę.

Członkowie MKZZ

Tworzą ją afilianci MKWZZ i ŚKP oraz inne nieafiliowane związki krajowe, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nowej organizacji i spełniają jej kryteria, tj. są niezależne i demokratyczne. Afilianci MKWZZ i ŚKP mają status organizacji założycielskich.

Struktura MKZZ

Podobnie jak w MKWZZ i ŚKP w nowej organizacji będą istniały organizacje regionalne, tj. dla Azji, Afryki, Ameryk. Powstaną one w wyniku połączenia się regionalnych organizacji obydwu konfederacji. Nowością będzie utworzenie Pan-europejskiej Rady Regionalnej PERC dla Europy, która do tej pory takiej struktury regionalnej nie miała. Uzgodniono, że sekretarzem Rady będzie sekretarz generalny EKZZ. Rada ma się ukonstytuować jeszcze przed najbliższym kongresem EKZZ, tj. przed majem 2007. Pozostałe organizacje regionalne mają zakończyć proces zjednoczeniowy do 1 listopada 2007.

Między międzynarodowymi federacjami branżowymi ŚKP i stowarzyszonymi z MKWZZ (GUF) zostały podpisane porozumienia dotyczące ich połączenia się. Przyjęto bowiem zasadę, że MKZZ będzie ściśle współpracowała tylko z jedną międzynarodową federacją branżową reprezentującą dany sektor. W tym celu zostanie powołana Rada Globalnych Związków Zawodowych - ciało będące wspólną platformą kontaktów i działania dla MKZZ i międzynarodowych związków branżowych (GUF) oraz TUAC.

Władze MKZZ

Kadencja 4-letnia. Skład stanowić będą:

   1. przewodniczący - wybierany przez Radę Generalną tuż po kongresie. Jest to funkcja rotacyjna, tzn. co kadencję przewodniczący reprezentuje inny region. Osoby pełniące funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącego nie mogą pochodzić z tego samego regionu. Przewodniczący MKZZ jest równocześnie przewodniczącym kongresu i Rady Generalnej, może uczestniczyć w innych spotkaniach MKZZ z prawem głosu.
   2. 2 zastępców przewodniczącego (jedna z osób musi być kobieta) - wybierani przez Radę Generalną zaraz po kongresie. Jeden z zastępców jest przewodniczącym Biura Wykonawczego, drugi Zarządu Funduszu Solidarnościowego
   3. 7 wiceprzewodniczących (co najmniej) - wybierani przez Radę Generalną (z uwzględnieniem parytetu kobiet). Przewodnicząca Komitetu Kobiet MKZZ i przewodnicząca/y Komitetu Młodych MKZZ oraz przewodniczący organizacji regionalnych MKZZ zostają wiceprzewodniczącymi z urzędu.
   4. sekretarz generalny - nominowany przez afiliantów, wybierany przez kongres; jeżeli jest więcej niż 1 kandydat wybory są tajne;
   5. zastępcy sekretarza generalnego - nominowani przez afiliantów, wybierani przez Radę Generalną, która określa zasady wyboru i liczbę zastępców.

Rada Generalna - organ wybierany przez kongres na 4-letnią kadencję, stanowiący najwyższą władzę wykonawczą organizacji między kongresami. W jej skład mają wchodzić z urzędu przewodniczący MKZZ, sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), 70 członków tytularnych z afiliowanych organizacji. Przy dystrybucji miejsc uwzględnia się podział geograficzny świata, reprezentatywność danego związku w regionie, płacenie składek członkowskich. Dodatkowe miejsca w Radzie zagwarantowane są konstytucyjnie dla 6 członkiń Komitetu Kobiet MKZZ i 2 członków Komitetu Młodych. Warunkiem stawianym regionom przy wyborze swoich reprezentantów jest spełnienie 30% parytetu kobiet we władzach. W sumie więc Rada będzie liczyła 78 członków. Spotykać się będzie co najmniej raz w roku.

Biuro Wykonawcze - organ powołany do załatwiania spraw wymagających natychmiastowego działania pomiędzy spotkaniami Rady Generalnej. Wybierany przez Radę Generalną spośród swoich członków. W jego skład, oprócz 25 członków tytularnych, wchodzą przewodniczący MKZZ, zastępca przewodniczącego (pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Biura), sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komitetu Kobiet i przewodnicząca/y Komitetu Młodych. Spotykać się będzie co najmniej 2 razy w roku. Musi być również zachowany 30 % udział kobiet.

Komitety - zagwarantowane konstytucyjnie to Komitet Kobiet, Komitet Młodych. Rada Generalna może także powołać na wniosek afiliantów inne komitety. Na pierwszym spotkaniu Rady, tuż po Kongresie, zadecydowano o powstaniu Komitetu Praw Człowieka i Związkowych.

Cele statutowe MKZZ

Organizowanie demokratycznych i niezależnych związków zawodowych, rokowania zbiorowe pracy, polepszanie warunków pracy i życia pracowników walka o prawa człowieka, wolność, pokój i demokrację. MKZZ realizować będzie te cele poprzez:

    * promowanie i obronę praw i interesów związkowych: walka o respektowanie podstawowych praw pracowniczych, nagłaśnianie łamania wolności związkowej, walka o pełne zatrudnienie i bezpieczeństwo socjalne, eliminacja wszelkich form dyskryminacji;
    * promowanie rozwoju i siły niezależnego i demokratycznego ruchu związkowego: praktyczne wsparcie dla rozwoju liczebnego i organizacyjnego ruchów związkowych, wspieranie działań na rzecz zwiększenie reprezentatywności pracowników w związkach zawodowych;
    * dążenie do sprawiedliwego podziału bogactw i dochodów
    * ochronę środowiska naturalnego,
    * powszechny dostęp do usług publicznych
    * pracę na rzecz wzmocnienia MOP i powszechnego stosowania międzynarodowych standardów pracy
    * współpracę z Globalnymi Federacjami Związkowymi (GUFs) i TUAC: promowanie i wspieranie koordynacji międzynarodowej polityki związkowej, działania wobec ponadnarodowych przedsiębiorstw, dialog społeczny z międzynarodowymi organizacjami pracodawców
    * wspieranie równouprawnienia i praw kobiet oraz pełnego ich udziału w działalności związkowej na wszystkich szczeblach
    * zwalczanie rasizmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego, obronę praw pracowników migrujących
    * integrację młodzieży w działalność ruchu związkowego
    * wspieranie praw i interesów emerytów
    * mobilizację zasobów, sił i talentów organizacji członkowskich: promowanie i organizowanie akcji solidarnościowych, rozpowszechnianie informacji, uzgodnienie warunków jak najbardziej skutecznej współpracy międzyzwiązkowej, stworzenie więzi i współpracę z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Uchwała programowa MKZZ

Globalizacja

Zmiana globalizacji, tak aby działała ona na rzecz pracowników poprzez:

    * łączenie trzech filarów trwałego rozwoju - gospodarczego, społecznego i ekologicznego;
    * powszechne poszanowanie podstawowych praw pracowniczych;
    * tworzenie godnych warunków pracy dla wszystkich;
    * położenie kresu masowemu ubóstwu i ograniczenie nierówność wewnątrz narodów i między nimi;
    * propagowanie wzrostu ze zrównoważoną dystrybucją dochodów.

Reforma organizacji międzynarodowych, takich jak MFW, BŚ, WTO, które musza uznać prymat człowieka ponad regulacjami finansowymi.

Nacisk na instytucje finansowe, aby włączyły one problematykę socjalną, pracy, środowiskową i równości do swoich programów działań, oraz przeciwstawiać się im wtedy, gdy działają one wbrew prawom i interesom ludzi pracy i ubogich.

Instytucje finansowe muszą przyjąć alternatywne programy proponowane przez MKZZ, które autentycznie promowałyby trwały i sprawiedliwy społecznie rozwój.

Działać na rzecz włączenia klauzuli praw pracowniczych do statutów WTO, która wymogłaby aby wszelkie dobra i usługi będące przedmiotem handlu międzynarodowego były wykonywane i dystrybuowane w poszanowaniu podstawowych standardów pracy.

Wyzwania stojące prze biznesem ponadnarodowym

Uznanie przedsiębiorstw ponadnarodowych jako kluczowego sternika globalizacji, co wymaga międzyrządowej współpracy i podkreśla konieczność pilnej międzynarodowej regulacji biznesu.

Coraz trudniejsze staje się skuteczne korzystanie z prawa do organizowania związków zawodowych i zawierania rokowań zbiorowych, a istniejące krajowe ramy prawne i instytucjonalne regulujące działalność biznesu są coraz bardziej niewystarczające. Konieczne jest więc wdrożenie wiążących regulacji, jak tez dalszych umów zbiorowych, prowadzących do wzrostu wiarygodności i jakości zarządzania. Przedsiębiorstwa muszą być bardziej odpowiedzialne za społeczne, środowiskowe i ludzkie skutki swych operacji. Kraje i strony objęte ich działaniem powinny mieć dostęp do prawnych środków kompensacyjnych i możliwość nakładania kar.

Dlatego MKWZZ podejmie prace na rzecz skutecznej krajowej i międzynarodowej regulacji biznesu, w tym pełnej ich zgodności z zapisami Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych OECD i Trójstronnej Deklaracji Zasad dot. Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej MOP.

Obrona i promowanie praw związkowych

Respektowanie praw związkowych jest kluczowym celem MKZZ. Łamanie praw związkowych jest źródłem nieuczciwej konkurencji w gospodarce światowej, i należy mu zapobiegać na szczeblu zarówno gospodarczym jak i praw człowieka oraz zwalczać wszelkie przejawy łamania tych praw. Dlatego MKZZ będzie promować i bronić roli MOP w ustanawianiu i nadzorowaniu międzynarodowych standardów pracy, definiujących prawa związkowe. Będzie dążyła do najpełniejszego wykorzystania możliwości oferowanych przez odpowiednie organy ONZ, w tym nową Radę Praw Człowieka, ECOSOC i Zgromadzenie Ogólne.

Zwalczanie dyskryminacji, dążenie do równości

MKZZ będzie prowadziła kampanie na rzecz wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, jak również podejmie działania na rzecz pełnego i skutecznego wdrożenia zasady równej płacy za pracę o równej wartości. Będzie dążyła do pełnego i powszechnego włączenia kwestii równości płci we wszystkie działania polityczne, akcje i programy na wszystkich szczeblach. MKZZ przyjmie program działań promujący parytet płci w strukturach związku i pełną integrację problematyki równości w polityce związkowej. Będzie aktywnie propagować metody walki z rasizmem i ksenofobią, szczególnie w miejscu pracy i na rynku pracy. Jednym z instrumentów będzie prowadzenie kampanii przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwym, opartym na wyzysku warunkom pracy i życia pracowników migracyjnych i ich rodzin.

Zniesienie pracy dzieci

MKZZ będzie kontynuować działania zmierzające do pełnego wyeliminowania pracy dzieci oraz powszechnego zapewnienia dzieciom edukacji, prowadząc kampanie przeciwko pracy dzieci i wywierając nacisk na organizacje międzynarodowe, aby ich polityka handlowa, ekonomiczna i finansowa wspierała eliminację pracy dzieci. MKZZ będzie też prowadził kampanię na rzecz powszechnej ratyfikacji konwencji 182 MOP.

Godna przyszłość młodych pracowników

Pełna integracja młodych pracowników z ruchem związkowym jest kluczowym czynnikiem dla wzmocnienia, odnowienia, kreatywności i przyszłości ruchu związkowego. MKZZ będzie prowadził kampanie na rzecz godnej pracy, dobrej edukacji i szkoleń dla młodzieży, będzie promował działania zmierzające do polepszenia organizacji i reprezentacji młodych kobiet i mężczyzn w związkach zawodowych.

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy

MKZZ będzie dążyć do większego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim pracownikom, będzie się domagać aby dostęp do bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy stał się niezaprzeczalnym prawem wszystkich pracowników, będzie promować krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz poprawy BHP poprzez współpracę z pracodawcami i rządami, będzie prowadzić kampanię na rzecz całkowitego światowego zakazu używania i wykorzystania komercyjnego azbestu, będzie działać na rzecz powstrzymania dumpingu społecznego wynikającego z zamieniania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w jednej części świata na bardziej niebezpieczne miejsca w innych częściach, będzie prowadził akcje na rzecz zapobiegania, kontroli i ostatecznie eliminacji HIV i AIDS, będzie zachęcać związki zawodowe do prowadzenia edukacji nt. HIV/AIDS oraz prowadzenia kampanii na rzecz sprawiedliwości w dystrybucji leków ratujących życie tak, aby były one powszechnie dostępne.

MOP - globalny punkt odniesienia

MKZZ będzie nadal wspierać działalność MOP w wypełnianiu jej mandatu, wdrażane przez nią programy takie jak np. Program Godnej Pracy. MKZZ będzie angażować się we wszystkie inicjatywy wzmacniające działania MOP w zakresie standardów pracy, będzie dążyć do stworzenia skutecznego programu współpracy między MOP i WTO i innymi instytucjami finansowymi.

Pokój, bezpieczeństwo i ONZ

MKZZ będzie dążyć do bezpieczeństwa i pokoju na świecie, które są warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów związkowych, wspierając w każdy możliwy sposób misję ONZ w utrzymywaniu pokoju na świecie oraz pokojowego rozstrzygania sporów.

Organizować się

Organizowanie się pracowników będzie najważniejszym wyzwaniem i podstawowym zadaniem MKZZ, a swobodnie negocjowane układy zbiorowe pracy podstawowym środkiem realizacji postulatów związków zawodowych. Solidarność wymagać będzie objęcia możliwością członkostwa w związkach wszystkich niezorganizowanych pracowników, w tym pracowników sektora nieformalnego, pracowników zawodów nietypowych, niepełnozatrudnionych czy tymczasowych. Edukacja związkowa będzie istotnym instrumentem budowania świadomości członków i zdolności związków zawodowych w celu wzmacniania swoich organizacji. MKZZ będzie odpowiedzialna za formułowanie polityki, rozpowszechnianie informacji i koodrdynację wspólnego działania. Mobilizować będzie środki na rzecz rozwoju współpracy związkowej i zapewni efektywne i czytelne zarządzanie nimi w ramach uzgodnionej globalnej strategii. Będzie powiększać wpływ na politykę rozwojową krajów uprzemysłowionych, tak by odzwierciedlała ona cele związków zawodowych, traktując je jako wartościowych partnerów w kształtowaniu tej polityki. Priorytetem stanie się edukacja pracowników w zakresie ich praw. MKZZ będzie, poprzez Fundusz Solidarnościowy, chronić prześladowane związki zawodowe i działaczy związkowych oraz wzmacniał organizacje związkowe. Będzie również namawiać do współpracy z grupami politycznymi i organizacjami społecznymi dzielącymi te same wartości i cele, jednak współpraca ta musi być oparta na niezależności i swobodzie działania ruchu związkowego.

Nowy wymiar międzynarodowy

Wszyscy afilianci mają się łączyć we wspólnym wysiłku na rzecz pracy i lepszej przyszłości.

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Kongres Założycielski MKZZ
Wiedeń, 1 - 3 listopada 2006 r.

   1. 307 organizacji członkowskich - krajowych central związkowych,, reprezentujących 168 milionów członków w 154 krajach i terytoriach, zobowiązuje się na Kongresie Założycielskim Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w Wiedniu, 1-3 listopada 2006, do wspólnej pracy w duchu solidarności, demokracji i równości aby uczynić z Konfederacji instrument nowego międzynarodowego ruchu związkowego mogącego osiągnąć cele wyznaczone przez Statut.
   2. Kongres podejmuje zadanie zwalczania ubóstwa, wyzysku, ucisku i nierówności zapewniając warunki dla korzystania z uniwersalnych praw człowieka oraz propagując skuteczną reprezentację pracujących kobiet i mężczyzn na świecie. Kongres uznaje, iż aby osiągnąć wytyczone cele musi przyjąć metody pracy międzynarodowego ruchu związkowego wobec wyzwań i szans globalizacji, przyjąć międzynarodową akcję związkową jako integralną część pracy krajowych organizacji związkowych, oraz mobilizować ogólnoświatowe działania wspierające te cele.
   3. Kongres poleca Sekretarzowi Generalnemu wdrożenie polityki wyznaczonej w tej Uchwale, na którą składa się orędownictwo, mobilizacja i kampania, oraz ścisłą współpracę z partnerami z Rady Globalnych Związków Zawodowych. Wzywa wszystkich afiliantów do zachowania aktywności, oddania i czujności wobec wspólnej odpowiedzialności globalnej solidarności.
   4. Polityka nakreślona w tej Uchwale czerpie inspirację z bogatych zasobów politycznych i doświadczeń wszystkich organizacji afiliowanych do ITUC, w tym z decyzji 18 Kongresu Światowego MKWZZ w Miyazaki, Japonia (5-10 grudnia 2004), z decyzji 26 Kongresu ŚKP w Houffalize, Belgia (21-23 listopada 2005) oraz organizacji wcześniej nie afiliowanych, które przyłączają się do ITUC.

Zmienić globalizację

   5. Kongres zobowiązuje ITUC do fundamentalnego zmienienia globalizacji tak, aby działała ona na rzecz pracujących kobiet i mężczyzn, bezrobotnych i ubogich. Jest rzeczą podstawową dla osiągnięcia stałych celów Konfederacji, aby polityka wolnorynkowego neoliberalizmu oraz oczywiste słabości i brak spójności wspólnoty międzynarodowej w obecnym procesie globalizacji ustąpiły miejsca takiemu zarządzaniu światową gospodarką, które:

    * łączy trzy filary trwałego rozwoju - gospodarczy, społeczny i ekologiczny;
    * zapewnia powszechne poszanowanie podstawowych praw pracowniczych;
    * tworzy godne warunki pracy dla wszystkich;
    * położy kres masowemu ubóstwu i stanowczo ograniczy nierówność wewnątrz narodów i między nimi;
    * propaguje wzrost ze zrównoważoną dystrybucją dochodów.

   6. Kongres udziela ITUC mandatu do zwołania ogólnoświatowego Dnia Akcji nawołującego do natychmiastowego podjęcia międzynarodowych działań definiujących i wdrażających program nowej globalizacji, w tym programu godnej pracy MOP oraz co najmniej pełnej realizacji Celów Rozwoju Milenijnego ONZ. Wobec niedopuszczalnych poziomów bezrobocia i niepełnego zatrudnienia, cel pełnego zatrudnienia oraz godnych warunków pracy dla wszystkich musi być osią tej międzynarodowej akcji. Kraje uprzemysłowione muszą bezzwłocznie osiągnąć poziom środków pomocowych na rzecz rozwoju w kwocie 0,7% GDP określonej przez ONZ. Muszą też podjąć zdecydowane działania celem zakończenia tragedii zadłużenia państw rozwijających się, w tym umorzenia ich długów, przede wszystkim wobec najmniej rozwiniętych państw przestrzegających praw człowieka, muszą dokonać przesunięcia środków na inwestycje społeczne oraz stworzyć sprawiedliwy i transparentny mechanizm międzynarodowego arbitrażu i restrukturyzacji zadłużenia, który powinien dokonać przeglądu zadłużenia publicznego i prywatnego w celu określenia odpowiedniej odpowiedzialności wierzycieli i dłużników.
   7. Zwalczanie nierówności społecznych oraz walka o redystrybucję znajduje się w centrum tworzenia nowego modelu globalizacji. Konieczne jest wprowadzenie międzynarodowego podatku od transakcji walutowych zarówno dla finansowania rozwoju jak i powstrzymania spekulacyjnych działań finansowych o katastrofalnych skutkach społecznych.
   8. Osią nowego modelu globalizacji powinno być dostarczenie wartościowych usług publicznych dla wszystkich ludzi. Odpowiedzialnością rządów jest zagwarantowanie prawa do edukacji i równego dostępu do służby zdrowia i innych podstawowych usług, w tym czystej wody i kanalizacji. Urzeczywistnienie idei edukacji ustawicznej jest kluczem do udziału w społeczeństwie opartym na wiedzy.
   9. Skuteczne i demokratyczne zarządzanie gospodarką światową wymaga fundamentalnej reformy odpowiednich organizacji międzynarodowych, a szczególnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Światowej Organizacji Handlu. Konieczna jest większa przejrzystość i demokracja w procesach decyzyjnych tych organizacji oraz większa spójność ich wspólnych stanowisk politycznych. Jednocześnie wszystkie organizacje muszą uznać prymat praw człowieka ponad regulacjami finansowymi, handlowymi czy gospodarczymi. Rządy muszą bardziej odpowiedzialnie zarządzać tymi organizacjami oraz z pełną spójnością i wiarygodną współpracą dążyć do osiągnięcia demokratycznie określonych celów.
  10. Kongres wzywa ITUC do pracy wspólnie ze swoimi partnerami ze Związków Globalnych tworzących globalne federacje związkowe (GUF) oraz Komitetem Doradczym Związków Zawodowych (TUAC) przy OECD aby uwrażliwić organizacje międzynarodowe na cele związków zawodowych, tak aby włączyły one problematykę socjalną, pracy, ekologii i równości do swoich programów działań, oraz aby demaskować je i przeciwstawiać się im wtedy, gdy działają one wbrew prawom i interesom ludzi pracy i ubogich. Należy prowadzić dialog z tymi instytucjami tak, aby doprowadzić do głębokich i koniecznych zmian w ich programach politycznych.
  11. MFW i Bank Światowy nadal wdrążają programy antypracownicze i przeciwne interesom ubogich, przeważnie poprzez propagowanie prywatyzacji, liberalizacji handlu i inwestycji i deregulacji rynku pracy. W wielu krajach działania te osłabiły możliwość państwa do podjęcia skutecznego zarządzania. Międzynarodowe Instytucje Finansowe muszą przyjąć programy alternatywne proponowane przez ITUC, które autentycznie promowałyby trwały i sprawiedliwy społecznie rozwój zamiast podkopywania go.
  12. Od czasu swego powołania WTO jest silnikiem nietrwałego modelu liberalizacji handlu opartej na wyzysku pracowników, nierównościach w rozwoju, ekologicznej destrukcji i nierówności płciowej. Kongres uznaje, że międzynarodowy system handlowy nie działa na rzecz rozwoju i należy dołożyć starań, aby to się zmieniło tak, aby stał on się częścią zintegrowanego wysiłku całego wielostronnego systemu. Kraje rozwijające się muszą mieć możliwość wdrażania krajowych strategii rozwoju przemysłowego spójnymi z programem godnej pracy, oraz w pełni odgrywać swoją rolę w procesach decyzyjnych WTO.
  13. Kongres nalega też, aby WTO koniecznie odniosła się do problemów społecznych i pracy, oraz wzywa ją do ustanowienia grupy roboczej lub trwałego forum dot. handlu, rozwoju socjalnego i standardów pracy z pełnym udziałem MOP. ITUC musi prowadzić działania na rzecz włączenia klauzuli praw pracowniczych do statutów WTO, co nałożyłoby wymóg aby wszelkie dobra i usługi będące przedmiotem handlu międzynarodowego były wykonywane i dystrybuowane w poszanowaniu podstawowych standardów pracy. Klauzula ta byłaby antyprotekcjonistyczna, prorozwojowa i byłaby podstawowym instrumentem sprawiedliwości społecznej w otwartym systemie handlu światowego. Towarzyszyć jej powinna techniczna współpraca, celem której jest pomoc państwom w pełnym stosowaniu standardów pracy.
  14. Wszystkie te problemy są równoważne w handlu, inwestycjach i umowach o współpracy na szczeblu regionalnym i dwustronnym. ITUC musi obserwować bacznie takie umowy i dołożyć starań, aby ściśle przestrzegały one praw pracowniczych i zawierały klauzule gwarantujące ich wdrażanie. Organizacje pracownicze powinny mieć charakter konsultacyjny w procesie tworzenia i wdrażania takich umów.
  15. Kongres zapewnia, iż kluczowe usługi publiczne, a szczególnie edukacja, ochrona zdrowia, woda, transport publiczny i inne podstawowe media muszą być wyłączone spod negocjacji liberalizujących handel, a rządy powinny zachować prawo do regulowania i ochrony interesu publicznego.
  16. Kongres podkreśla konieczność wdrożenia przez społeczność międzynarodową powszechnej strategii dla trwałego rozwoju, oraz wzywa ITUC do pełnego zintegrowania w swojej pracy związku między zdrowiem a ochroną środowiska, szczególnie w zakresie miejsca pracy, przedsiębiorstwa i krajowej akcji ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy, oraz poprzez pełne włączenie problematyki pracowniczej do działań Komisji ds. Trwałego Rozwoju, Światowej Organizacji Zdrowia i Programu Ochrony Środowiska ONZ. Ponadto Kongres wzywa do zaprzestania nietrwałych praktyk konsumpcyjnych i współpracy w zakresie wdrażania Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych ONZ.

Wyzwanie międzynarodowego biznesu

  17. Kongres uznaje przedsiębiorstwa ponadnarodowe jako kluczowego sternika globalizacji, co wymaga międzyrządowej współpracy i podkreśla konieczność pilnej międzynarodowej regulacji biznesu. Międzynarodowa działalność biznesowa oraz zmieniająca się organizacja przedsiębiorstw stanowią szczególne wyzwanie dla poszanowania praw pracowniczych. Skuteczne korzystanie z prawa do organizowania związków zawodowych i rokowań zbiorowych staje się coraz trudniejsze, gdyż przedsiębiorstwa wykorzystują groźbę przeniesienia działalności i swoją rosnącą siłę do narzucania warunków pracy i do unikania odpowiedzialności wobec pracowników i społeczności, społeczeństw i środowiska naturalnego, w których egzystują.
  18. Kongres potępia niedawną falę korporacyjnych matactw i przestępstw, jak też niemoralne kwoty rekompensat przyznawanych sobie przez najwyższe zarządy. Kongres podkreśla, iż istniejące krajowe ramy prawne i instytucjonalne regulujące działalność biznesu są coraz bardziej niewystarczające i konieczne jest pilne wdrożenie wiążących regulacji jak tez dalszych umów zbiorowych prowadzących do wzrostu wiarygodności i jakości zarządzania. Przedsiębiorstwa muszą być bardziej odpowiedzialne za społeczne i ekologiczne i ludzkie skutki swych operacji, a kraje i strony objęte ich działaniem powinny mieć dostęp do prawnych środków kompensacyjnych i możliwość nakładania kar.
  19. Dlatego też Kongres nakazuje ITUC podjęcie prac na rzecz skutecznej krajowej i międzynarodowej regulacji biznesu, w tym pełnej zgodności z zapisami Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych OECD i Trójstronnej Deklaracji Zasad dot. Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej MOP. Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstw nie może być dopuszczona jako substytut właściwej roli rządu i związków zawodowych. ITUC powinna odgrywać wiodącą rolę w publicznej debacie politycznej o Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw w celu zagwarantowania, iż wszelkie tego rodzaju inicjatywy zgodne są z regulacjami, układami zbiorowymi i umowami. Krajowe systemy inspekcji pracy są integralną częścią takich regulacji i muszą być wzmocnione.
  20. Kongres uznaje wagę globalnego dialogu społecznego i przyjmuje z zadowoleniem zawieranie globalnych umów ramowych między przedsiębiorstwami wielonarodowymi i GUF, co nakazuje ITUC ścisłą współpracę mającą na celu skuteczne rozwiązanie problemu wielonarodowego biznesu.

Obrona i promowanie praw związkowych

  21. Kongres potwierdza wagę praw związkowych jako kluczowych praw człowieka w pracy, a powszechne i pełne respektowanie praw związkowych jest kluczowym celem ITUC, który na tle globalizacji należy osiągnąć jak najszybciej. Poszanowanie praw związkowych jest warunkiem koniecznym sprawiedliwości w miejscu pracy, w społeczeństwie i na całym świecie. Tylko pracownicy mogący organizować związki zawodowe i prowadzić wolne negocjacje zbiorowe są w stanie wywalczyć sprawiedliwy udział bogactwa jakie tworzą i mieć swój udział w równości, porozumieniu i spójności społeczeństwa i trwałym rozwoju. Łamanie praw związkowych - wciąż powszechne - jest źródłem nieuczciwej konkurencji w gospodarce światowej, i należy mu zapobiegać na szczeblu zarówno gospodarczym jak i praw człowieka: represje występujące gdziekolwiek stanowią zagrożenie dla wolności wszędzie. Wyzysk ponad 50 milionów pracowników, głównie kobiet, w strefach eksportowych świata (EPZ) jest twardym przykładem na to, jak rządy poddają się presji nieregulowanej międzynarodowej konkurencji odrzucającej prawa związkowe.
  22. Kongres zobowiązuje ITUC do zwalczania przejawów łamania praw związkowych w każdym miejscu i bez wyróżniania, w przekonaniu, że prawa związkowe są integralną częścią praw człowieka wszystkich pracowników we wszystkich krajach w każdych okolicznościach. Tej walki nie powstrzyma siła i wpływy tych, którzy są odpowiedzialni za nadużycia lub korzystają z nich, ani też przez miałkie argumenty jakich oni używają na swoje usprawiedliwienie. Kongres potępia bezkarność, która często umożliwia łamanie praw związkowych siłom i rządom despotycznym i antydemokratycznym, i wzywa ITUC do promowania i obrony roli MOP w ustanowieniu i nadzorowaniu międzynarodowych standardów definiujących prawa związkowe, w tym prawa do ponadgranicznej akcji solidarnościowej, oraz jej roli wiodącej w międzynarodowym systemie współdzielenia odpowiedzialności w celu zapewnienia ich powszechnego poszanowania. Kongres zobowiązuje ITUC do najpełniejszego wykorzystania możliwości oferowanych przez wszystkie odpowiednie organy ONZ, w tym nową Radę Praw Człowieka, ECOSOC i Zgromadzenie Ogólne.

Zwalczanie dyskryminacji, dążenie do równości

  23. Kongres zobowiązuje ITUC do prowadzenia kampanii na rzecz wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji tak, aby miliony kobiet i mężczyzn, którzy nie mają dziś pracy, którzy ograniczeni są do pewnych zawodów, którym odmawia się rozwoju w pracy, oferuje niższe płace lub są celem zastraszania i molestowania ze względu na płeć, religię, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne, wiek czy niepełnosprawność, mogły żyć i pracować w warunkach równości, godności i sprawiedliwości. Kongres zobowiązuje ITUC do zapewnienia pełnego i skutecznego wdrożenia zasady równej płacy za prace o równej wartości.
  24. Kongres uznaje głęboką i powszechną dyskryminację za rzeczywistość świata pracy i ogólnie społeczeństwa, a wiele aspektów globalizacji jeszcze pogarsza problem. Dlatego też Kongres zobowiązuje ITUC do zapewnienia pełnego i powszechnego włączenia kwestii równości płciowej we wszystkie działania polityczne, akcje i programy na wszystkich szczeblach. Kongres wie, że przyszła siła i witalność ruchu związkowego zależy od kobiet przyłączających się do niego i stających się liderkami, oraz wzywa ITUC do przyjęcia programu działań promującego parytet płciowy w strukturach związku i pełnej integracji problematyki równości w polityce związkowej, oraz do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, molestowania i wykorzystywania kobiet oraz eliminacji przeszkód w ich rozwoju w ruchu związkowym. Kongres wzywa ITUC do podwojenia wysiłków w organizowaniu kobiet w sektorach, gdzie kobiety przeważają liczbowo, pracują w niebezpiecznych warunkach i gdzie związki zawodowe są słabo reprezentowane (sektor nieformalny, strefy eksportowe, emigrantki i zawody nietypowe).
  25. Kongres zobowiązuje się podtrzymać szacunek dla różnorodności w pracy i w społeczeństwie, i aktywnie propagować metody walki z rasizmem i ksenofobią, szczególnie w miejscu pracy i na rynku pracy. Podkreśla się odpowiedzialność ITUC za prowadzenie kampanii przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwym, opartym na wyzysku warunkom pracy i życia pracowników migracyjnych i ich rodzin. ITUC i jej afilianci muszą odgrywać aktywniejszą i widoczniejszą rolę w promowaniu praw i równości traktowania emigrantów i walce z rasizmem i ksenofobią, muszą uświadamiać opinie publiczną o wkładzie emigrantów, narodów tubylczych i mniejszości etnicznych w społeczeństwo, oraz dołożyć starań, aby środki zapobiegania terroryzmowi i polityka azylowa nie działały na rzecz rasizmu i dyskryminacji.

Zniesienie pracy dzieci

  26. Kongres zobowiązuje ITUC do kontynuowania historycznych zmagań międzynarodowego ruchu związkowego dążących do zniesienia pracy dzieci oraz umożliwienia każdemu dziecku edukacji w szkole. Kongres odrzuca argumenty przemawiające za tym, że praca dzieci jest nieuchronna, korzystna ekonomicznie, akceptowana społecznie, i że przynosi korzyści dzieciom i ich rodzinom.
  27. Kongres wzywa ITUC do prowadzenia kampanii przeciw pracy dzieci we wszystkich jej przejawach, z właściwym odniesieniem do jej wszelkich przyczyn i typów: zarówno w gospodarce nieformalnej jak i formalnej; poprzez powszechne publiczne udostępnienie darmowej, obowiązkowej edukacji o wysokiej jakości oraz wsparcie dla dochodów dla rodzin; poprzez podnoszenie w społeczeństwie świadomości i oddania sprawie; poprzez prowadzenie kampanii na rzecz ratyfikacji Konwencji MOP nr 138 i 182 i ich respektowania przez pracodawców i przedsiębiorstwa ich łańcuchów dostawczych; oraz poprzez wywieranie stałego nacisku na organizacje międzynarodowe aby dopilnować, by polityka handlowa, gospodarcza i finansowa wspierały eliminację pracy dzieci zamiast wypychania ich ze szkoły do pracy. ITUC będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi dzielącymi te cele, analizy i podejście do pracy dzieci, dając priorytet eliminacji najgorszych jej form oraz biorąc na cel szczególne formy wykorzystywania dziewcząt i chłopców.

Godna przyszłość młodych pracowników

  28. Kongres bierze pod uwagę ogólnie delikatną sytuację młodych pracowników, którzy reprezentują teraźniejszość i przyszłość świata. Kongres uznaje fakt, iż trafna odpowiedź na problemy i oczekiwania młodych pracowników oraz ich pełna integracja w ruchu związkowym jest czynnikiem kluczowym dla wzmocnienia, odnowienia, kreatywności i przyszłości ruchu związkowego. Kongres zobowiązuje ITUC do kampanii na rzecz godnej pracy, dobrej edukacji i szkoleń dla młodzieży oraz do promowania działań zmierzających do polepszenia organizacji i reprezentacji młodych kobiet i mężczyzn w związkach zawodowych. Kongres wzywa ITUC do opracowania i wdrożenia polityki i działań dot. problemów młodzieży pracującej, do ułatwiania wymiany doświadczeń krajowych, angażowania młodych związkowców w swoje kampanie i do bycia katalizatorem rozwoju ich potencjału dla ruchu.

Miejsca pracy - zdrowe i bezpieczne

  29. Kongres zobowiązuje się do wzmocnienia bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników, położenia kresu stratom ponad 2 milionów żyć rocznie wskutek wypadków przy pracy i katastrof przemysłowych. Kongres domaga się, aby dostęp do bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy został uznany za niezaprzeczalne prawo wszystkich pracowników, uznaje, że zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli ogranicza zranienia i choroby, oraz wzywa ITUC do promowania krajowych i międzynarodowych inicjatyw poprzez współpracę z pracodawcami i rządami w obszarze BHP.
  30. ITUC będzie prowadzić kampanię na rzecz całkowitego światowego zakazu używania i wykorzystania komercyjnego azbestu; na rzecz właściwych, solidniejszych zabezpieczeń pracowników i społeczności, które są lub będą wystawieni na działanie produktów azbestowych, oraz na rzecz programów zmiany zatrudnienia dla pracowników, którzy z powodu zakazu stracą miejsca pracy. ITUC będzie działał na rzecz powstrzymania dumpingu społecznego wynikającego z zamieniania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w jednej części świata na bardziej niebezpieczne miejsca w innych częściach.
  31. Kongres wzywa do ogólnoświatowego uznania i przestrzegania 28 kwietnia za Międzynarodowy Dzień Pamięci o Rannych i Zmarłych Pracownikach.
  32. Kongres wyraża przekonanie, iż miejsce pracy jest kluczowym polem bitwy w wojnie przeciw pandemii AIDS/HIV i zobowiązuje ITUC do pracy na rzecz silnej i skutecznej akcji zapobiegania, kontroli i ostatecznie eliminacji HIV i AIDS. Działania te muszą zawierać środki zapobiegawcze i karać dyskryminację na tle nosicielstwa HIV; dobrowolne i poufne badania oraz doradztwo; opiekę, wsparcie i kurację dla tych, którzy są nosicielami HIV, ich rodzin i społeczności. ITUC będzie zachęcać związki zawodowe do prowadzenia edukacji nt. HIV/AIDS, oraz prowadzenia kampanii na rzecz sprawiedliwości w dystrybucji leków ratujących życie tak, aby były one powszechnie dostępne.

Międzynarodowa Organizacja Pracy - globalny punkt odniesienia

  33. Kongres podtrzymuje mocne wsparcie dla Międzynarodowej Organizacji Pracy w dążeniu do wypełnienia swojego historycznego mandatu do promowania sprawiedliwości społecznej oraz praw i interesów ludzi pracy na całym świecie. Kongres nakłada na ITUC zobowiązanie do wzmocnienia MOP poprzez Grupę Pracowniczą MOP, do wzmożenia udziału w niej kobiet i podniesienia skuteczności.
  34. Kongres wyraża poparcie dla Programu Godnej Pracy MOP - stosowania międzynarodowych standardów pracy, polityki pełnego zatrudnienia, ochrony socjalnej i dialogu społecznego - które podniosły znaczenie organizacji i jej widoczność, oraz wzywa ITUC do pełnego udziału we wdrażaniu Programu.
  35. Kongres przypomina, że ustanowienie i nadzór nad międzynarodowymi standardami pracy jest podstawowym zadaniem MOP. Kongres wzywa ITUC do aktywnego zaangażowania we wszelkie inicjatywy wzmacniające działania MOP związane ze standardami i stanowczego przeciwstawiania się takim działaniom, które mają na celu upolitycznienie i osłabienie ich.
  36. Kongres podkreśla, że trójstronność daje MOP kluczową przewagę komparatywną i wzywa ITUC do zapewnienia, iż trójstronność pozostanie cechą główną jej działań i struktur.
  37. Kongres przyjmuje z zadowoleniem przedstawioną w raporcie Światowej Komisji ds. Wymiaru Społecznego Globalizacji możliwość rysującą się przed społecznością międzynarodową podejścia do globalizacji w kontekście zobowiązania MOP do dążenia do sprawiedliwości społecznej i respektowania praw pracowniczych. Kongres zobowiązuje ITUC do działań zapewniających, że ta szansa zostanie wykorzystana, i że organizacje międzynarodowe, których to dotyczy, szczególnie WTO, BŚ i MFW, wezmą udział w tym procesie tak, aby zalecenia Komisji okazały się skuteczne, oraz do zapewnienia spójności polepszonej polityki międzynarodowej koniecznej dla osiągnięcia sprawiedliwego i powszechnego procesu globalizacji. W tym zakresie Kongres podkreśla pilną potrzebę ustanowienia skutecznego programu współpracy miedzy MOP a WTO nt. relacji między handlem, standardami i innymi kwestiami socjalnymi i związanymi z zatrudnieniem, jak też wzmożonych stosunków z instytucjami Bretton Woods.

Pokój, bezpieczeństwo i ONZ

  38. Kongres potwierdza zobowiązanie ITUC do dążenia do pokoju i bezpieczeństwa na świecie, w którym narody wszystkich państw współistnieją we wzajemnym szacunku i tolerancji, bez gróźb konfliktów zbrojnych, terroryzmu państwowego i niepaństwowego, i innych form przemocy. Pokój jest warunkiem koniecznym osiągnięcia celów związków zawodowych.
  39. Kongres odrzuca jednostronność w sprawach światowych i zobowiązuje ITUC do wspierania w każdy możliwy sposób podstawowej roli ONZ w utrzymaniu pokoju i pokojowego rozstrzygania sporów. Kongres potępia decyzję rozpoczęcia w 2003r. wojny w Iraku bez jasnego upoważnienia ONZ, i wzywa do umożliwienia ONZ zakończenia okupacji tego kraju.
  40. Kongres wzywa do reformy i wzmocnienia międzynarodowego systemu jako instrumentu promowania pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. System ten powinien zawierać wzmocnioną i bardziej demokratyczną ONZ oraz powołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. Gospodarczych, Społecznych i Ekologicznych. Niedawny konflikt między Izraelem a Libanem wykazuje potrzebę możliwości stanowczych działań społeczności międzynarodowej w ramach wielostronności ONZ i rządów prawa tak, aby dojść do odpowiednich i aktualnych rozwiązań opartych na pełnym poszanowaniu odpowiednich rezolucji ONZ.
  41. Kongres potępia również terroryzm we wszelkich jego formach i pod wszelkim pretekstem, jak też politykę "wojny prewencyjnej" i "wybiórczych zabójstw" bronioną i praktykowaną przez pewne państwa. Kongres wzywa ITUC do zachowania czujności i zapewnienia, że środki anty-terrorystyczne nie rozpalą ksenofobii i dyskryminacji i nie doprowadzą do erozji zdobytych w trudzie praw demokratycznych.
  42. Kongres uznaje, że źródłem konfliktów jest często ubóstwo, nierówność, łamanie praw człowieka, w tym praw pracowniczych, brak godnej pracy, korupcja i złe zarządzanie, oraz że związki zawodowe poprzez swoja walkę o solidarność i sprawiedliwość społeczną mogą mieć istotny wkład w zachowanie pokoju. Kongres oddaje cześć roli, jaką związki zawodowe często odgrywały w popieraniu tolerancji, szacunku i współpracy między ludźmi pracy wbrew liniom konfliktu, oraz wzywa ITUC do popierania i zachęcania do takich inicjatyw i porozumienia między kulturami.
  43. Kongres oświadcza, że wszechstronny pokój miedzy Izraelem a Palestyną oparty o współistnienie dwóch niezależnych, niepodległych i prężnych państw wymaga odnowionej międzynarodowej atencji i wsparcia jako najpilniejsza kwestia o najwyższym priorytecie.
  44. Kongres wzywa wszystkie kraje do pracy na rzecz jak najszybszego uwolnienia świata od broni masowego rażenia i przekształcenia gospodarek wojennych w gospodarki pokoju. Kongres wzywa do znaczącego ograniczenia wydatków zbrojeniowych, które redukują zasoby konieczne do rozwoju i świadczenia usług, oraz do tworzenia nowych inicjatyw regulujących i kontrolujących światową produkcję i handel bronią.
  45. Kongres na koniec przyjmuje z zadowoleniem utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) i Międzynarodowego Trybunału Zbrodni Wojennych i popiera dalsze działania wzmagające skuteczny zasięg międzynarodowej sprawiedliwości.

Organizować!

  46. Kongres podkreśla pilna potrzebę organizowania pracujących kobiet i mężczyzn w związkach zawodowych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Korzyści z przystąpienia do związków zawodowych nigdy nie były większe i ważniejsze. Organizowanie pracowników jest i pozostaje fundamentalnym zadaniem i szczytowym wyzwaniem, jakie stoi przed afiliantami ITUC, zaś swobodnie negocjowane układy zbiorowe są podstawowym środkiem realizacji postulatów ich członków. Jako, ze organizowanie związków zawodowych przybiera coraz bardziej międzynarodowy charakter w globalnej gospodarce, Kongres wzywa ITUC w bliskiej współpracy z GUF, do udzielenia wszelkiego wsparcia działaniom pozyskiwania członków przez afiliantów i wzmacniania ich możliwości.
  47. Organizowanie jest kolebką siły i wpływów związków zawodowych, oraz dostarcza bazy na której globalny ruch związkowy może budować prawdziwą siłę równoważącą globalną gospodarkę.
  48. Kongres oznajmia, że solidarność wymaga od związków zawodowych objęcia możliwością członkostwa w nich wszystkich niezorganizowanych pracowników we wszystkich sferach działalności związków zawodowych, w tym setki milionów pracowników sektora nieformalnego, pracowników w zawodach nietradycyjnych i nietypowych, jak niepełnozatrudnieni czy pracownicy tymczasowi, poprzez rozciągnięcie pełnych praw i ochrony na tych, którzy wykonują zawody niebezpieczne i niechronione. Musi to być odnowione zobowiązanie odzwierciedlające różnorodność członkostwa związkowego oraz konieczność organizowania kobiet i młodzieży.
  49. Kongres uznaje edukację związkową za istotny instrument budowania zdolności związków zawodowych i ich członków do polepszania i wzmacniania swoich organizacji, oraz odgrywania konstruktywnej, znaczącej i kreatywnej roli w miejscu pracy i społeczeństwie. Kongres wzywa ITUC to podnoszenia możliwości pracujących kobiet i mężczyzn i wzmocnienia afiliantów, szczególnie w krajach rozwijających się, poprzez międzynarodowe programy szkoleniowe. Programy te powinny odzwierciedlać główne linie działania ITUC i być integralna częścią jej strategii wobec obecnego procesu globalizacji.
  50. W tym kontekście, rozwój współpracy związkowej jest kwestią podstawową. Dlatego też Kongres wzywa ITUC do mobilizacji wzmożonych środków dla rozwoju współpracy, oraz zapewnienia efektywnego i transparentnego zarządzania nimi w ramach uzgodnionej globalnej strategii. ITUC będzie miała szczególna odpowiedzialność w zakresie formułowania polityki, rozpowszechniania informacji i koordynacji przy jednoczesnym dbaniu o pełną integrację problematyki równości. Kongres wzywa wszystkich graczy sceny związkowej do wniesienia własnego wkładu do osiągnięcia tego celu w warunkach współpracy i otwartości.
  51. Kongres wzywa ITUC do wzmagania wpływu na politykę rozwojową krajów uprzemysłowionych oraz instytucji regionalnych i międzynarodowych tak, aby odzwierciedlała ona cele związków zawodowych i angażowała związki zawodowe odpowiednio jako wartościowych partnerów.
  52. Kongres poleca ITUC nadanie priorytetu edukacji pracowników w zakresie ich praw. Promowanie wiedzy i świadomości praw związkowych poprzez szkolenia jest podstawowym czynnikiem pracy zapewniającym ich poszanowanie.
  53. Kongres wyraża przekonanie, że zaangażowanie afiliantów ITUC w dzielenie się zasobami na rzecz solidarności międzynarodowej jest duże, i że ważnym zadaniem ITUC jest dostarczenie skutecznego mechanizmu jej dystrybucji. Fundusz Solidarnościowy ITUC będzie chronił prześladowane związki zawodowe i związkowców oraz wzmacniał organizacje związkową i pozyskiwanie członków na bazie jasno określonych i uzgodnionych celów z jasnym mechanizmem raportowania wyników jego wykorzystania. Kongres apeluje do wszystkich afiliantów o wkład w Fundusz Solidarnościowy.
  54. Kongres wzywa ITUC do przyjęcia praktyk i metod pracy, które najlepiej pomogą stawić czoła wyzwaniom stojącym przed związkami zawodowymi na świecie i wdrożyć program działań, oraz systematycznie je oceniać. Jest nad wyraz istotne, aby praca ITUC od samego jej początku przebiegała w ścisłej i systematycznej współpracy z innymi organizacjami demokratycznego międzynarodowego ruchu związkowego i w stałym kontakcie z afiliantami. Kongres również nawołuje do współpracy z grupami politycznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego dzielącymi te same wartości i cele, oraz wzmożenia zdolności do inicjowania i utrzymania globalnych kampanii tak, aby zdobyć dla nich szerokie poparcie publiczne. Współpraca ta musi być oparta na niezależności i swobody działania ruchu związkowego.

Nowy wymiar międzynarodowy

  55. Kongres uroczyście się zobowiązuje do uczynienia z ITUC instrumentu nowego wymiaru międzynarodowego ruchu związkowego działającego na korzyść wszystkich ludzi pracy. Kongres wzywa wszystkich afiliantów do jednoczenia się we wspólnym wysiłku połączenia solidarności i wpływów na rzecz pracy dla lepszej przyszłości w bardziej sprawiedliwym świecie.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.