Menu

MKZZ

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych MKZZ

International Trade Union Confederation – ITUC

Kontakt

Bd du Roi Albert II, Bte 1

B-1210 Brussels, Belgia

Tel.: +32-2-2240211

Fax: +32-2-2015815

E-mail: info@ituc-csi.org

www.ituc-csi.org

Sekretarz generalna: Sharan Burrow

Informacje ogólne

Międzynarodowa organizacja związkowa MKZZ powstała z połączenia dwóch konfederacji światowych – Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP) oraz organizacji, które nie były afiliowane do żadnej z organizacji międzynarodowej. Kongres założycielski odbył się w listopadzie 2006 r. w Wiedniu.

MKZZ zrzesza obecnie 200 milionów pracowników zorganizowanych w 332 afiliowanych organizacjach w 163 krajach.

Obecnie Przewodniczącym jest Ayuba Wabba pochodzący z nigeryjskiego NLC. Sharan Burrow (była przewodnicząca) od 2010 roku pełni rolę Sekretarz Generalnej.

Misja MKZZ

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych ma na celu obronę praw i interesów pracowników.

Członkowie MKZZ

Tworzą ją afilianci byłych MKWZZ i ŚKP oraz inne nieafiliowane związki krajowe, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nowej organizacji i spełniają jej kryteria, tj. są niezależne i demokratyczne.

Struktura MKZZ

MKZZ dzieli się na następujące regiony:

 • ITUC Africa
 • ITUC Asia-Pacific
 • Trade Union Confederation of the Americas (TUCA)
 • ITUC PERC (Pan-European Regional Council)
 • Arab Trade Union Confederation (ATUC)

Władze MKZZ

Kadencja władz jest 4-letnia. W ich skład wchodzą:

 1. przewodniczący – wybierany przez Radę Generalną tuż po kongresie. Jest to funkcja rotacyjna, tzn. co kadencję przewodniczący reprezentuje inny region. Osoby pełniące funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącego nie mogą pochodzić z tego samego regionu. Przewodniczący MKZZ jest równocześnie przewodniczącym kongresu i Rady Generalnej, może uczestniczyć w innych spotkaniach MKZZ z prawem głosu.
 2. 2 zastępców przewodniczącego – wybierani przez Radę Generalną zaraz po kongresie. Jeden z zastępców jest przewodniczącym Biura Wykonawczego, drugi Zarządu Funduszu Solidarnościowego.
 3. 7 wiceprzewodniczących (co najmniej) – wybierani przez Radę Generalną (z uwzględnieniem parytetu kobiet). Przewodnicząca Komitetu Kobiet MKZZ i przewodnicząca/y Komitetu Młodych MKZZ oraz przewodniczący organizacji regionalnych MKZZ zostają wiceprzewodniczącymi z urzędu.
 4. sekretarz generalny – nominowany przez członków, wybierany przez kongres; jeżeli jest więcej niż 1 kandydat wybory są tajne;
 5. zastępcy sekretarza generalnego – nominowani przez afiliantów, wybierani przez Radę Generalną, która określa zasady wyboru i liczbę zastępców.

Rada Generalna – organ wybierany przez kongres na 4-letnią kadencję, stanowiący najwyższą władzę wykonawczą organizacji między kongresami. W jej skład wchodzą z urzędu przewodniczący MKZZ, sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), 70 członków tytularnych z afiliowanych organizacji. Przy dystrybucji miejsc uwzględnia się podział geograficzny świata, reprezentatywność danego związku w regionie, płacenie składek członkowskich. Dodatkowe miejsca w Radzie zagwarantowane są konstytucyjnie dla 6 członkiń Komitetu Kobiet MKZZ i 2 członków Komitetu Młodych. Warunkiem stawianym regionom przy wyborze swoich reprezentantów jest spełnienie 30% parytetu kobiet we władzach. W sumie Rada liczy więc 78 członków. Spotyka się co najmniej raz w roku.

Biuro Wykonawcze – organ powołany do załatwiania spraw wymagających natychmiastowego działania pomiędzy spotkaniami Rady Generalnej. Wybierany przez Radę Generalną spośród swoich członków. W jego skład, oprócz 25 członków tytularnych, wchodzą przewodniczący MKZZ, zastępca przewodniczącego (pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Biura), sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komitetu Kobiet i przewodnicząca/y Komitetu Młodych. Spotyka się co najmniej 2 razy w roku. Tu również musi być zachowany 30 % udział kobiet.

Komitety – zagwarantowane konstytucyjnie to Komitet Kobiet, Komitet Młodych. Rada Generalna może także powołać na wniosek organizacji członkowskich inne komitety. Na pierwszym spotkaniu Rady, tuż po Kongresie, zadecydowano o powstaniu Komitetu Praw Człowieka i Związkowych (HTUR).

Cele statutowe MKZZ

Organizowanie demokratycznych i niezależnych związków zawodowych, rokowania zbiorowe pracy, polepszanie warunków pracy i życia pracowników walka o prawa człowieka, wolność, pokój i demokrację. MKZZ realizuje te cele poprzez:

 • promowanie i obronę praw i interesów związkowych: walka o respektowanie podstawowych praw pracowniczych, nagłaśnianie łamania wolności związkowej, walka o pełne zatrudnienie i bezpieczeństwo socjalne, eliminacja wszelkich form dyskryminacji;
 • promowanie rozwoju i siły niezależnego i demokratycznego ruchu związkowego: praktyczne wsparcie dla rozwoju liczebnego i organizacyjnego ruchów związkowych, wspieranie działań na rzecz zwiększenie reprezentatywności pracowników w związkach zawodowych;
 • dążenie do sprawiedliwego podziału bogactw i dochodów
 • ochronę środowiska naturalnego
 • powszechny dostęp do usług publicznych
 • pracę na rzecz wzmocnienia MOP i powszechnego stosowania międzynarodowych standardów pracy
 • współpracę z Globalnymi Federacjami Związkowymi (GUFs) i TUAC: promowanie i wspieranie koordynacji międzynarodowej polityki związkowej, działania wobec ponadnarodowych przedsiębiorstw, dialog społeczny z międzynarodowymi organizacjami pracodawców
 • wspieranie równouprawnienia i praw kobiet oraz pełnego ich udziału w działalności związkowej na wszystkich szczeblach
 • zwalczanie rasizmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego, obronę praw pracowników migrujących
 • integrację młodzieży w działalność ruchu związkowego
 • wspieranie praw i interesów emerytów
 • mobilizację zasobów i sił organizacji członkowskich: promowanie i organizowanie akcji solidarnościowych, rozpowszechnianie informacji, uzgodnienie warunków jak najbardziej skutecznej współpracy międzyzwiązkowej, stworzenie więzi i współpracę z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.