Logo
Wydrukuj tę stronę

EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych / European Trade Union Confederation

International Trade Union House (ITUH)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32-2-224 04 11
Fax: +32-2-224 04 54
E-mail: etuc@etuc.org
www.etuc.org

Sekretarz generalna: Bernadette Ségol

 

EKZZ (European Trade Union Confederation -ETUC) została założona w 1973 r. i obecnie (lipiec 2000) składa się z 68 krajowych konfederacji związkowych (z 29 krajów europejskich) oraz 12 europejskich federacji branżowych. W 1995 roku NSZZ "Solidarność" został afiliowany do EKZZ i od tego czasu jest jej pełnoprawnym członkiem (wcześniej posiadaliśmy status obserwatora).

EKZZ jest organizacja reprezentatywna dla europejskich związków zawodowych, której udało się połączyć poziom ponadbranżowy i branżowy, co stanowi wyraźny kontrast dla świata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony.

EKZZ posiada mandat obejmujący szeroki zasięg żądań natury związkowej i politycznej. Misją EKZZ jest doprowadzenie do ich wdrożenia poprzez pracę z Unią Europejską, Radą Europy, EFTA oraz z organizacjami pracodawców.

Główne instytucje EKZZ

KONGRES - wytycza strategię organizacji oraz priorytety dotyczące jego polityki. Wybiera głównych liderów organizacji: członków Komitetu Wykonawczego, prezydenta, sekretarza generalnego oraz zastępców sekretarza generalnego.

Kongres zbiera się co cztery lata.

KOMITET WYKONAWCZY - zbiera się cztery razy do roku, decyduje o polityce, która powinna być zgodna ze strategią przyjętą przez Kongres. Komitet określa także postawę EKZZ wobec organizacji pracodawców oraz Unii Europejskiej. Określa on również konieczne działania związkowe, by wspierać żądania i wspólne stanowiska swoich członków.

Komitet decyduje także o składzie i mandacie delegacji EKZZ odpowiedzialnych za negocjacje ponadbranżowe z pracodawcami.

W skład Kongresu i Komitetu Wykonawczego wchodzą delegaci z każdej krajowej konfederacji oraz federacji branżowych. Liczba miejsc i głosów dla danej organizacji zależy od liczby jej członków. Organizacje ze statusem obserwatora posiadają prawo wypowiadania się, ale nie mają prawa do głosowania

KOMITET STERUJĄCY - reprezentuje EKZZ w ciałach Unii Europejskiej a także prowadzi negocjacje z organizacjami pracodawców. Składa się z przewodniczącego, sekretarza generalnego, dwóch zastępców sekretarza generalnego oraz z piętnastu członków wybranych przez Komitet Wykonawczy.

SEKRETARIAT - odpowiada za codzienne zarządzanie, przygotowanie pracy oraz za wdrażanie decyzji różnych ciał EKZZ Prowadzony jest przez sekretarza generalnego przy pomocy jego zastępców oraz czterech sekretarzy konfederalnych
Organizacje członkowskie są także zaangażowane w działania EKZZ poprzez uczestnictwo w pracach różnych komitetów oraz grup roboczych zajmujących się głównymi dziedzinami polityki EKZZ. Inne ciała są odpowiedzialne za sprawy dot. określonych grup ludzi. EKZZ wypracowuje niezależne ekspertyzy, dostarczane przez jej instytuty.

KOMITETY STAŁE, GRUPY ROBOCZE oraz MIEDZYREGIONALNE RADY ZWIAZKOWE - zajmują się obszarami polityki EKZZ w tym zagadnieniami związanymi ze stosunkami pracy, polityką socjalną, polityką zatrudnienia oraz edukacją i szkoleniami.

GRUPY ROBOCZE pracują nad specyficznymi zagadnieniami, takimi jak: demokratyzacja gospodarki, środowisko, polityka przemysłowa, badania oraz środowisko pracy. EKZZ powołuje też grupy robocze, aby pracowały nad sprawami bieżącymi. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji afiliowanych mianowani przez te organizacje.

Komitet Kobiet, Młodzi EKZZ, Europejska Federacja Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) i EUROCADRES (skupiający kadry kierownicze) reprezentują specyficzne interesy tych grup. Ciała te działają niezależnie, ale wypracowują swoje polityczne żądania we współpracy z Sekretarzem EKZZ. Są one reprezentowane na Kongresie i w Komitecie Wykonawczym z prawem do zabierania głosu. Komitet Kobiet posiada również prawo do głosowania w obu ciałach.

MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIĄZKOWE (ITUC) - są strukturami międzynarodowymi działającymi niezależnie od EKZZ, umożliwiającymi współpracę związkom zawodowym różnych krajów. Głównymi obszarami ich działalności są: polityka strukturalna i rozwój regionalny, zagadnienia związane z rynkiem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Rady są uznane oficjalnie jako reprezentatywne ciała związkowe w regionach przygranicznych i mają status obserwatora w Komitecie Wykonawczym EKZZ.

EUROPEJSKI INSTYTUT ZWIĄZKOWY ds. BADAŃ, SZKOLEŃ I BHP (ETUI-REHS)

Europejska Akademia Związkowa (ETUCO) dokonała fuzji z Europejskim Instytutem Związkowym (ETUI) oraz ze Związkowym Biurem Technicznym ds. BHP (TUTB) i od 1 kwietnia 2005 roku działa jako Europejski Instytut Związkowy ds. Badań, Szkoleń i BHP (ETUI-REHS).

Nowa struktura, a szczególnie jej departament ds. badań ma za zadanie i obowiązek prowadzić badania naukowe i opracowywać ekspertyzy dla Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), wspierając globalne aspekty pracy ETUI-REHS.

Współpraca między ETUI-REHS, szczególnie między departamentem ds. badań a EKZZ to tworzenie na tym samym gruncie współzależności i autonomii intelektualnej, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 26 lat, kiedy to Instytut stanowił odrębną jednostkę.

Ścisła współpraca jest potrzebna, by pomóc EKZZ, federacjom branżowym i krajowym konfederacjom, będącym afiliantami EKZZ, w ich działaniu, rozwoju aktywności i wywieraniu wpływu jako partnerów społecznych. ETUI-REHS to organizacja ukierunkowana na badania i ekspertyzy.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.