Menu

EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych / European Trade Union Confederation

International Trade Union House (ITUH)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32-2-224 04 11
Fax: +32-2-224 04 54
E-mail: etuc@etuc.org
www.etuc.org

Sekretarz generalny: Luca Visentini

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation – ETUC) została założona w 1973 r. Należą do niej 92 krajowe konfederacje związkowe (z 39 krajów europejskich) oraz 10 europejskich federacji branżowych. NSZZ „Solidarność” został afiliowany do EKZZ w 1995 roku, jako pierwsza i wówczas jedyna polska organizacja związkowa. 
 
EKZZ jest organizacją reprezentatywną dla europejskich związków zawodowych, której udało się połączyć poziom ponadbranżowy i branżowy, co stanowi wyraźny kontrast dla świata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony.
 
EKZZ posiada mandat obejmujący szeroki zasięg postulatów natury związkowej i politycznej. Zasadniczym celem EKZZ jest zapewnienie, aby Unia Europejska była nie tylko jednym rynkiem towarów i usług, lecz także aby budować wymiar socjalny europy, gdzie wysoka jakość życia pracowników i ich rodzin jest traktowana w sposób równorzędny.
 
EKZZ staje w obronie podstawowych wartości społecznych, takich jak: równość, demokracja, sprawiedliwość.

Walczy o:
Podwyżki płac dla pracowników
Wdrożenie w życie Europejskiego filaru praw socjalnych
Wysokiej jakości pracy dla wszystkich
Wysoki poziom opieki socjalnej
Równość płci i płac
Dobre warunki pracy
Wolność przemieszczania się oraz koniec dumpingu społecznego
Wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich
Europejskie ramy mające na celu polepszenie krajowego ustawodawstwa socjalnego
Walka ze zmianami klimatu mając na uwadze sprawiedliwą transformację dla pracowników
Promocja tych wartości w reszcie świata
 
Podczas ostatniego kongresu w Wiedniu w 2019, przyjęto manifest określający postulaty w obszarach zarządzania gospodarczego i polityki zatrudnienia, praw związków zawodowych, dialogu społecznego, ambitnych standardów społecznych oraz sprawiedliwej globalizacji.
 
Działania
Problemy takie jak zmiany klimatu, dostawy energii, mobilność pracowników i migracja, nie mogą być rozwiązanie przez jeden kraj. Potrzeba do tego wspólnego działania i to przetransformowało sposób w jaki związki zawodowe działają. EKZZ działa na poziomie UE i bierze aktywny udział w kształtowaniu jej polityki poprzez wywieranie politycznej presji oraz negocjacje z instytucjami UE, dialog społeczny i wielkoskalowe demonstracje.
 
Rada Europejska: od 2001, EKZZ bierze udział w trójstronnym szczycie społecznym, który skupia Europejskich partnerów społecznych, głowy państw oraz rządy z obecnej oraz dwóch przyszłych prezydencji Rady Unii Europejskiej oraz komisję. To jest szansa aby głos związków zawodowych został usłyszany na najwyższych szczeblach unijnego ustawodawstwa. EKZZ również odbywa regularne spotkania z członkami Rady.
 
Komisja europejska: Traktat Unii Europejskiej zobowiązuje komisję do konsultowania europejskich partnerów społecznych na temat wszystkich propozycji dotyczących zatrudnienia oraz polityki socjalnej.
 
Parlament europejski: EKZZ współpracuje z posłami Parlamentu Europejskiego, z różnych ugrupowań politycznych, w szczególności poprzez ponadpartyjną grupę związków zawodowych. Władza Parlamentu europejskiego się zwiększa, dlatego istotnym jest, aby przedstawić punkt widzenia związków zawodowych i wpłynąć na proces legislacyjny.
 
EKZZ współpracuje z Grupą Pracowników z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Europejski dialog społeczny skupia przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. Na dialog społeczny na tym poziomie składają się dyskusje, negocjacje i wspólne działania. 
 
Dialog z partnerami społecznymi odbywa się zarówno na poziomie sektorowym, jaki i międzysektorowym. Członkowie tego dialogu na przestrzeni lat podpisali wiele umów dotyczących:
urlopu rodzicielskiego (1996)
pracy na część etatu (1997)
pracy na czas określony (1999)
Te porozumienia zostały ratyfikowane przez Radę Unii Europejskiej i są teraz częścią unijnego prawa. Dodatkowo partnerzy społeczni zawarli autonomiczne porozumienia nowej generacji, za których wdrożenie są odpowiedzialni na poziomie krajowym, sektorowym i zakładowym, w tym m.in.:
praca zdalna (2002)
stres związany z pracą (2004)
mobbing i przemoc w pracy (2007)
włączające rynki pracy (2010)
aktywne starzenie się i podejście międzypokoleniowe (2017). 
 
ORGANY EKZZ

KONGRES – wytycza strategię organizacji oraz priorytety dotyczące jego polityki. Wybiera głównych liderów organizacji: członków Komitetu Wykonawczego, prezydenta, sekretarza generalnego oraz zastępców sekretarza generalnego. Kongres zbiera się co cztery lata.
 
KOMITET WYKONAWCZY – zbiera się cztery razy do roku, decyduje o polityce, która powinna być zgodna ze strategią przyjętą przez Kongres. Komitet określa także stanowisko EKZZ wobec organizacji pracodawców oraz Unii Europejskiej. Określa on również konieczne działania związkowe, by wspierać żądania i wspólne stanowiska swoich członków.

Komitet decyduje także o składzie i mandacie delegacji EKZZ odpowiedzialnych za negocjacje ponadbranżowe z pracodawcami.

W skład Kongresu i Komitetu Wykonawczego wchodzą delegaci z każdej krajowej konfederacji oraz federacji branżowych. Liczba miejsc i głosów dla danej organizacji zależy od liczby jej członków. Organizacje ze statusem obserwatora posiadają prawo wypowiadania się, ale nie mają prawa do głosowania

KOMITET STERUJĄCY – reprezentuje EKZZ w ciałach Unii Europejskiej. Składa się z przewodniczącego, sekretarza generalnego, dwóch zastępców sekretarza generalnego oraz z piętnastu członków wybranych przez Komitet Wykonawczy. 

SEKRETARIAT – odpowiada za codzienne zarządzanie, przygotowanie pracy oraz za wdrażanie decyzji różnych ciał EKZZ Prowadzony jest przez sekretarza generalnego przy pomocy jego zastępców oraz sekretarzy konfederalnych.
 
Organizacje członkowskie są także zaangażowane w działania EKZZ poprzez uczestnictwo w pracach różnych komitetów oraz grup roboczych zajmujących się głównymi dziedzinami polityki EKZZ. Inne ciała są odpowiedzialne za sprawy dot. określonych grup społecznych. EKZZ wypracowuje niezależne ekspertyzy, dostarczane przez jej instytut.
 
KOMITETY STAŁE, GRUPY ROBOCZE oraz MIEDZYREGIONALNE RADY ZWIAZKOWE – zajmują się obszarami polityki EKZZ w tym zagadnieniami związanymi ze stosunkami pracy, polityką socjalną, polityką zatrudnienia oraz edukacją i szkoleniami.

KOMITETY TEMATYCZNE pracują nad specyficznymi zagadnieniami, takimi jak: demokratyzacja gospodarki, środowisko, polityka przemysłowa, badania oraz środowisko pracy. EKZZ powołuje też grupy robocze ad hoc, aby pracowały nad sprawami bieżącymi. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji afiliowanych mianowani przez te organizacje.
 
Komitet Kobiet, Młodzi EKZZ, Europejska Federacja Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) i EUROCADRES (skupiający kadry kierownicze) reprezentują specyficzne interesy tych grup. Ciała te działają niezależnie, ale wypracowują swoje polityczne żądania we współpracy z Sekretarzem EKZZ. Są one reprezentowane na Kongresie i w Komitecie Wykonawczym. 
 
MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIĄZKOWE (IRTUC) – są strukturami międzynarodowymi działającymi niezależnie od EKZZ, umożliwiającymi współpracę związkom zawodowym różnych krajów. Głównymi obszarami ich działalności są: polityka strukturalna i rozwój regionalny, zagadnienia związane z rynkiem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Rady są uznane oficjalnie jako reprezentatywne ciała związkowe w regionach przygranicznych i mają status obserwatora w Komitecie Wykonawczym EKZZ.

SEKRETARIAT EKZZ

Luca Visentini – sekretarz generalny, odpowiedzialny za kierowanie i koordynowanie polityki EKZZ. Reprezentuje EKZZ na forach międzynarodowych i unijnych. 
Ester Lynch – zastępca sekretarza generalnego, odpowiedzialna za dialog społeczny, negocjacje zbiorowe, prawa związków zawodowych, równość płci, politykę płac
Claes-Mikael Stahl – zastępca sekretarza generalnego, prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie europejskim. Odpowiedzialny za BHP, dialog transatlantycki. 
Liina Carr – sekretarz konfederalna, odpowiada za kwestie ekonomiczne, Europejski filar praw socjalnych, usługi publiczne, bezpieczeństwo socjalne
Isabelle Schömann – sekretarz konfederalna, z wykształcenia prawnik, zajmuje się prawem pracy, ładem korporacyjnym, podstawowymi prawami społecznymi, prawami człowieka
Ludovic Voet – sekretarz konfederalny, zajmuje się zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatu, polityką energetyczną, migracją, sprawami młodzieży.
Laurent Berger – przewodniczący EKZZ, Sekretarz Generalny francuskiego CFDT. 
Rolą Prezydenta jest przewodniczenie Kongresowi, Komitetowi Wykonawczemu i Komitetowi Sterującemu oraz wykonywanie innych obowiązków na wniosek Sekretarza Generalnego. Rolą wiceprzewodniczących jest wspieranie przewodniczącego lub zastępowanie go w razie potrzeby.
 
Wybrani wiceprzewodniczący to:
Pepe Àlvarez – Sekretarz Generalny UGT, Hiszpania
Bente Sorgenfrey – Wiceprzewodnicząca duńskiego FH
Josef Středula – Przewodniczący CMKOS, Republika Czeska
Miranda Ulens - Sekretarz Generalna ABVV-FGTB, Belgia
Oliver Roethig – Wiceprzewodniczący reprezentujący federacje europejskie, Sekretarz Regionalny UNI-Europa
 
EUROPEJSKI INSTYTUT ZWIĄZKOWY (ETUI)

Europejski Instytut Związkowy to niezależne centrum badań i szkoleń dla EKZZ. Ekspertyzy, które wypracowuje we współpracy z uczelniami oraz siecią ekspertów dedykuje sprawom pracowników na poziomie europejskim wzmacniając tym samym związki zawodowe. Prowadzi badania na tematy ekonomiczno-społeczne oraz monitoruje europejską strategię rozwoju świata pracy. Tworzy most pomiędzy światem akademickim, a związkami zawodowymi, aby zachęcić do prowadzenia niezależnych badań nad kwestiami kluczowymi dla pracowników. 
 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.