Menu

Decyzja Prezydium KK nr 8/14 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

1)      Na pozytywną ocenę zasługują zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwiększenia kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci, możliwości skorzystania z ulgi w rozliczeniu za 2014 r. oraz możliwość otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości opłaconych przez podatnika, innych niż podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązkowych danin publicznych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

2)      Prezydium KK zwraca uwagę, że równolegle toczą się w Parlamencie prace nad projektem ustawy wprowadzającym obowiązek odprowadzania składek ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niestety skutkiem zaproponowanego 12 miesięcznego vacatio legis będzie wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań dopiero od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że rodzice posiadający dochody z pracy wykonywanej na podstawie umów zlecenia, nie będą mieli szans na pełne wykorzystanie ulg, ze względu na zaniżoną kwotę odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. Pozytywne zmiany podatkowe dla rodziców - zleceniobiorców odczuwalne będą dopiero w roku 2017, po rozliczeniu podatku za rok 2016.

3)      Przedstawione rozwiązania są niewystarczające, a zaproponowanym zmianompowinny towarzyszyć propozycje rozwiązań zaprezentowane przez Premier Ewę Kopacz dotyczące zasad udzielania świadczeń rodzinnych. W myśl obecnie obowiązujących przepisów podstawowym kryterium przydzielania świadczenia jest kryterium dochodowe, po przekroczeniu którego świadczenie nie zostaje udzielone. Pani Premier zaproponowała, aby zamiast automatycznego zabierania świadczenia po przekroczeniu kryterium dochodowego, świadczenie to pomniejszać o tyle, o ile rodzina przekroczy próg dochodowy. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uważa,
że powyższe rozwiązania muszą być przedstawiane oraz realizowane jednocześnie
i kompleksowo, aby podatnicy uzyskujący ulgę na dzieci nie tracili innych elementów związanych ze wparciem dochodów rodziny. Efektem braku takiego podejścia będzie konieczność dokonania wyboru pomiędzy ulgą, a świadczeniem rodzinnym. Projektodawca nie uzyska w ten sposób zamierzonego efektu w postaci wsparcia rodziny.

4)      Należy podkreślić również, że obok zmian w wysokości ulgi podatkowej na dzieci, konieczne jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Kwota przyjęta w Polsce należy do najniższych w Europie. Takie działanie miałoby pozytywny wpływ nie tylko na wynagrodzenie netto Polaków, ale również stanowiłoby efektywny bodziec wzrostowy dla gospodarki.

5)      Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ponawia również postulat odmrożenia kwoty zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Beneficjantami bowiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych są pracownicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.