Logo
Wydrukuj tę stronę

11 marca 2003 (27-29/2003)

Komunikat

W dniu 11 marca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego analizowano przebieg prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prezydium KK nie wniosło uwag do projektu ustawy Ministra Finansów o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty w podatku od towarów i usług oraz do odliczeń od podatków dochodowych.

Do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywaniu stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny" prezydium KK wniosło uwagi szczegółowe, warunkując ich uwzględnieniem swoją pozytywną opinię o projekcie.

W trakcie obrad prezydium KK zapoznało się z informacją Jacka Smagowicza na temat prac Naczelnej Rady Zatrudnienia, a także Zespołu roboczego KK ds. przeciwdziałania bezrobociu. Problemy działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz wpływ zmian w Kodeksie pracy na wzrost zatrudnienia - będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia prezydium.

Podczas posiedzenia przyjęto również stanowisko, w którym prezydium KK wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania nadawców i niedyskryminowania Telewizji PULS, co objawia się m. in. w blokowaniu od półtora roku możliwości przyznania temu nadawcy pięciu wolnych częstotliwości po Canal+. Prezydium KK uważa, że nieogłoszenie przez KRRiT konkursu na pięć wspomnianych wolnych częstotliwości szkodzi funkcjonowaniu wolnego rynku mediów.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 27/03
ws. opinii o projekcie ustawy MF o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Finansów o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty w podatku od towarów i usług oraz do odliczeń od podatków dochodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 28/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny":

  1. § 1 - jako alternatywę do testu umiejętności proponuje się odbycie stażu adaptacyjnego. Ze względu na konieczność ścisłego związku teorii z praktyką w zawodzie "pracownik socjalny" właściwym byłoby połączenie tych dwóch form, czyli testu umiejętności ze stażem adaptacyjnym.
  2. § 8 pkt 1 - przewidywany okres trwania stażu adaptacyjnego (3 miesiące) jest niewystarczający, szczególnie że proponowany jest on dla osób bez przygotowania teoretycznego w zakresie polskich przepisów. Naszym zdaniem powinien wynosić minimum 9 miesięcy we wskazanym ośrodku w różnych działach ze względu na rodzaj udzielanych świadczeń.
  3. § 9 pkt 2 i 9 - nie można pozostawić kierownikom jednostki całkowitej swobody ustalania i zatwierdzenia programu stażu oraz oceny jego odbycia. Jeżeli staż adaptacyjny ma być rozwiązaniem alternatywnym do testu umiejętności to również powinien stawiać podobne wymagania w stosunku do kandydata, który również powinien być poddawany ocenie w sposób zbliżony jak przy zaliczaniu testu. Staż powinien być odbywany na podstawie programu ustalonego przynajmniej w formie ramowej przez Komisję kwalifikacyjną, o której mowa w § 4. Takie rozwiązanie da możliwość jednakowego traktowania kandydatów i zapobiegnie znacznemu zróżnicowaniu poziomu świadczonych usług przez kandydatów po odbyciu stażu adaptacyjnego.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Stanowisko Prezydium KK nr 29/03
ws. dyskryminowania Telewizji PULS przez KRRiT

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania nadawców i niedyskryminowania Telewizji PULS.

Od początku swego istnienia nadawana przez OO. Franciszkanów Telewizja PULS spotykała się z niesprawiedliwym traktowaniem przez KRRiT - zobowiązani do wypełniania najbardziej wymagającej koncesji OO. Franciszkanie otrzymali od Rady kilkakrotnie mniejsze możliwości dotarcia do widzów niż inne stacje. Sprzeczne z konstytucyjnym obowiązkiem równego traktowania nadawców dyskryminowanie TV PULS objawia się także w blokowaniu od półtora roku możliwości przyznania TV PULS pięciu wolnych częstotliwości po Canal+ (m.in. Katowice, Wrocław, Poznań), które w istotnym stopniu zmniejszyłyby dysproporcje między nadawcami i zwiększyły rynkowe szanse TV PULS. Po ich przyznaniu TV PULS i tak pozostanie telewizją o najmniejszym zasięgu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uważa, że nieogłoszenie przez KRRiT konkursu na 5 wolnych częstotliwości po Canal+ szkodzi funkcjonowaniu wolnego rynku mediów, a ograniczanie zasięgu nadawania Telewizji PULS pozbawia dużą część potencjalnych telewidzów możliwości rzeczywistego wyboru programu.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.