Menu

11 marca 2003 (27-29/2003)

Komunikat

W dniu 11 marca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego analizowano przebieg prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prezydium KK nie wniosło uwag do projektu ustawy Ministra Finansów o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty w podatku od towarów i usług oraz do odliczeń od podatków dochodowych.

Do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywaniu stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny" prezydium KK wniosło uwagi szczegółowe, warunkując ich uwzględnieniem swoją pozytywną opinię o projekcie.

W trakcie obrad prezydium KK zapoznało się z informacją Jacka Smagowicza na temat prac Naczelnej Rady Zatrudnienia, a także Zespołu roboczego KK ds. przeciwdziałania bezrobociu. Problemy działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz wpływ zmian w Kodeksie pracy na wzrost zatrudnienia - będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia prezydium.

Podczas posiedzenia przyjęto również stanowisko, w którym prezydium KK wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania nadawców i niedyskryminowania Telewizji PULS, co objawia się m. in. w blokowaniu od półtora roku możliwości przyznania temu nadawcy pięciu wolnych częstotliwości po Canal+. Prezydium KK uważa, że nieogłoszenie przez KRRiT konkursu na pięć wspomnianych wolnych częstotliwości szkodzi funkcjonowaniu wolnego rynku mediów.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 27/03
ws. opinii o projekcie ustawy MF o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Finansów o trybie i zasadach realizacji uprawnień zakładów pracy chronionej do otrzymania rekompensaty w podatku od towarów i usług oraz do odliczeń od podatków dochodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 28/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny":

  1. § 1 - jako alternatywę do testu umiejętności proponuje się odbycie stażu adaptacyjnego. Ze względu na konieczność ścisłego związku teorii z praktyką w zawodzie "pracownik socjalny" właściwym byłoby połączenie tych dwóch form, czyli testu umiejętności ze stażem adaptacyjnym.
  2. § 8 pkt 1 - przewidywany okres trwania stażu adaptacyjnego (3 miesiące) jest niewystarczający, szczególnie że proponowany jest on dla osób bez przygotowania teoretycznego w zakresie polskich przepisów. Naszym zdaniem powinien wynosić minimum 9 miesięcy we wskazanym ośrodku w różnych działach ze względu na rodzaj udzielanych świadczeń.
  3. § 9 pkt 2 i 9 - nie można pozostawić kierownikom jednostki całkowitej swobody ustalania i zatwierdzenia programu stażu oraz oceny jego odbycia. Jeżeli staż adaptacyjny ma być rozwiązaniem alternatywnym do testu umiejętności to również powinien stawiać podobne wymagania w stosunku do kandydata, który również powinien być poddawany ocenie w sposób zbliżony jak przy zaliczaniu testu. Staż powinien być odbywany na podstawie programu ustalonego przynajmniej w formie ramowej przez Komisję kwalifikacyjną, o której mowa w § 4. Takie rozwiązanie da możliwość jednakowego traktowania kandydatów i zapobiegnie znacznemu zróżnicowaniu poziomu świadczonych usług przez kandydatów po odbyciu stażu adaptacyjnego.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Stanowisko Prezydium KK nr 29/03
ws. dyskryminowania Telewizji PULS przez KRRiT

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania nadawców i niedyskryminowania Telewizji PULS.

Od początku swego istnienia nadawana przez OO. Franciszkanów Telewizja PULS spotykała się z niesprawiedliwym traktowaniem przez KRRiT - zobowiązani do wypełniania najbardziej wymagającej koncesji OO. Franciszkanie otrzymali od Rady kilkakrotnie mniejsze możliwości dotarcia do widzów niż inne stacje. Sprzeczne z konstytucyjnym obowiązkiem równego traktowania nadawców dyskryminowanie TV PULS objawia się także w blokowaniu od półtora roku możliwości przyznania TV PULS pięciu wolnych częstotliwości po Canal+ (m.in. Katowice, Wrocław, Poznań), które w istotnym stopniu zmniejszyłyby dysproporcje między nadawcami i zwiększyły rynkowe szanse TV PULS. Po ich przyznaniu TV PULS i tak pozostanie telewizją o najmniejszym zasięgu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uważa, że nieogłoszenie przez KRRiT konkursu na 5 wolnych częstotliwości po Canal+ szkodzi funkcjonowaniu wolnego rynku mediów, a ograniczanie zasięgu nadawania Telewizji PULS pozbawia dużą część potencjalnych telewidzów możliwości rzeczywistego wyboru programu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.