Menu

25 marca 2003 (35-42/2003)

Komunikat

W dniu 25 marca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego postanowiono zwrócić się do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP z wnioskiem o dokonanie poprawki do art. 31 ust. 3 projektu rządowego ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw (...) mającej zagwarantować pracownikom przenoszonym z urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych, urzędów skarbowych, izb celnych i urzędów celnych oraz funkcjonariuszom celnym zachowanie dotychczasowych stanowisk pracy.

Prezydium KK spotkało się z przedstawicielami Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w celu uzgodnienia treści projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z Konstytucją RP: ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym (...) oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Opiniując projekt ustawy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy - Kodeks pracy prezydium KK zgłosiło szereg uwag szczegółowych, wskazując m. in. na konieczność wprowadzenia do Kodeksu zapisów gwarantujących, że okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy, zaś skutek wypowiedzenia może nastąpić na koniec roku kalendarzowego. Należy także wprowadzić zasadę, że za wypowiedzeniem może być rozwiązany jedynie układ zawarty na czas nieokreślony lub że wypowiedzenie układu zawartego na czas określony jest możliwe jedynie wówczas, gdy strony układu przewidzą taką możliwość w samym układzie. Ponadto prezydium KK nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości wypowiadania niektórych postanowień układów zbiorowych - tę funkcję spełnia formuła zawieszenia poszczególnych zapisów układów.

Uwagi szczegółowe zgłoszono również do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: ws. określenia zadań samorządu województwa, a także ws. organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Prezydium KK nie wniosło uwag do projektów rozporządzeń MGPiPS dotyczących: zmiany rozporządzenia ws. ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (...) oraz określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (...).

Projekt ustawy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniach rodzinnych prezydium KK zaopiniowało negatywnie. Analiza projektu skłania do przypuszczenia, że podstawowym celem zmian przedstawionych w projekcie jest zmniejszenie wydatków z budżetu państwa. NSZZ "Solidarność" uważa, że zmiany w systemie świadczeń rodzinnych nie mogą być dokonywane w oderwaniu od zmian w systemie pomocy społęcznej.

Prezydium KK postanowiło skierować list do Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Kołodki ws. wiosennego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, w którym odwołując się do przygotowanego przez międzynarodowy ruch związkowy Stanowiska Globalnych Związków Zawodowych na Wiosenne Spotkania MFW i BŚ zwraca się o poparcie przez przedstawicieli rządu RP wezwania do rozszerzenia programu redukcji zadłużenia krajów o niskich dochodach i do szybkich działań dla utworzenia międzynarodowej procedury umorzenia długów, a także włączenia podstawowych standardów pracy do praktyk operacyjnych MFW i BŚ.

W trakcie obrad podjęto decyzję o przesłaniu do zarządu Metro Group w Niemczech pisma protestującego przeciwko działaniom represyjnym wobec związkowców zatrudnionych w tureckich marketach tej firmy.

Na koniec omówiono projektowany porządek obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na środę 26 marca br. w Gdańsku.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 35/03
ws. wniosku do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 79/2001 poz. 854 z późniejszymi zmianami), postanawia zwrócić się z wnioskiem do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP o dokonanie poprawki do art. 31 ustęp 3 projektu rządowego ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw (...) upoważniając Józefa Niemca - Sekretarza KK i Bogdana Szozdę - Członka Prezydium KK do podpisania wniosku.

Tekst wniosku w załączeniu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Finansów Publicznych

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 79/2001 poz. 854 z późniejszymi zmianami) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" składa wniosek o dokonanie poprawki w art. 31 ust. 3 projektu rządowego ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (druk sejmowy 991). Proponujemy nadać art. 31 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy następujące brzmienie:

"3. Propozycja przeniesienia, o której mowa w ust. 1, powinna określać nowe warunki zatrudnienia, w szczególności miejsce pracy lub służby, datę przeniesienia, stanowisko pracy lub stanowisko służbowe, które w miarę możliwości nie powinno być niższe od dotychczas zajmowanego, wysokość wynagrodzenia lub uposażenia, a ponadto powinna przewidywać możliwość powołania funkcjonariuszy celnych na inspektorów kontroli skarbowej albo podatkowej, inspektorów kontroli skarbowej na inspektorów kontroli podatkowej lub mianowania inspektorów kontroli skarbowej funkcjonariuszami służby celnej bezpośrednio po przeniesieniu, a także konsekwencje odmowy przyjęcia propozycji."

Uzasadnienie

Powyższa propozycja ma zagwarantować pracownikom przenoszonym z urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych, urzędów skarbowych, izb celnych i urzędów celnych oraz funkcjonariuszom celnym, w miarę możliwości, dotychczasowe stanowisko oraz wprowadza ustawowy nakaz proponowania funkcjonariuszom celnym przenoszonym do jednostek podległych Ministrowi Finansów stanowiska inspektora kontroli skarbowej lub podatkowej, natomiast przenoszonym inspektorom kontroli skarbowej stanowiska inspektora kontroli podatkowej (urzędy skarbowe) lub funkcjonariusza celnego (izby i urzędy celne). Proponowany zapis przyczyni się z pewnością do uspokojenia nastrojów wśród pracowników służb celnych i skarbowych. Przyczyni się także do zachowania rangi dotychczas pełnionych stanowisk przez funkcjonariuszy celnych i inspektorów kontroli skarbowej (powołanie na te stanowiska wiązało się ze zdobyciem wysokich kwalifikacji). Ponadto proponowany zapis uniemożliwi pracodawcom manipulowanie przedstawianymi propozycjami przeniesienia w celu pozbycia się niewygodnych dla siebie pracowników, a także stworzy zachętę do pozostania w resorcie finansów dla doświadczonych pracowników, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury. Zaznaczyć należy, że proponowane zapisy nie wymagają dodatkowych nakładów na wynagrodzenia, gdyż w budżecie państwa na 2003 rok utrzymano sumę wynagrodzeń w służbach skarbowych na dotychczasowym poziomie, przy jednocześnie założonej tej samej liczbie etatów.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 79/2001 poz. 854 z późniejszymi zmianami) w przypadku odrzucenia w całości lub w części zgłoszonej poprawki domagamy się uzasadnienia takiego stanowiska.

Informujemy jednocześnie, że Decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 241/02 Sekcja Krajowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Skarbowych upoważniona została do reprezentowania stanowiska Związku w toku prac parlamentarnych nad projektem odnośnej ustawy.

Decyzja Prezydium KK nr 36/03 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych:

 • § 3 ust. 2 pkt 4 oraz § 4 ust.1 - zapis jest nieprecyzyjny: brak informacji na czyj wniosek i na jakich zasadach osoby wymienione moga byc zapraszane na posiedzenia rady,
 • § 3 ust. 4 - zapis jest niejasny: brak informacji odnosnie skladu i trybu powolywania doraznych zespolów problemowych,
 • § 4 ust. 2 - brak mozliwosci uczestniczenia w posiedzeniach rady reprezentantów organizacji dzialajacych na rzecz osób niepelnosprawnych. Powiadomienie o terminie i przedmiocie posiedzenia nie jest tozsame z zaproszeniem na posiedzenia rady.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 37/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Decyzja Prezydium KK nr 38/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 39/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. określenia zadań samorządu województwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa

 • § 6 ust. 2 pkt 2 b - w związku z obowiązkiem dołączenia do wniosku o dofinansowanie informacji o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, celowym byłoby opracowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosownego wzoru wniosku, w celu usystematyzowania pożądanych informacji,

 • § 8 pkt 2 - proponujemy zwiększyć wysokość dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z 30% do 50% w przypadku Zakładów Pracy Chronionej w związku z obowiązkiem zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, nałożonym na te podmioty przez art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 40/03
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) przedstawia następujące stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 1. Do art. 2417 § 1 pkt 3 k.p. należy wprowadzić zasadę, że za wypowiedzeniem może być rozwiązany jedynie układ zawarty na czas nie określony lub że wypowiedzenie układu zawartego na czas określony jest możliwe jedynie wówczas, gdy strony układu przewidzą taką możliwość w samym układzie.
 2. W projekcie brak jest propozycji zapewniających choćby ograniczoną trwałość obowiązywania układu zbiorowego pracy. Stabilność regulacji układowej ulega dalszemu ograniczeniu poprzez wprowadzenie możliwości wypowiadania niektórych postanowień układu. W związku z tym za niezbędne należy uznać wprowadzenie gwarantowanego okresu obowiązywania nowo zarejestrowanego układu zbiorowego pracy zawartego na czas nie określony oraz nowo zawartych postanowień takiego układu, w ciągu którego strony nie będą miały możliwości jego wypowiedzenia.
 3. Niezbędne jest wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy, zaś skutek wypowiedzenia może nastąpić na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzenie minimalnego okresu obowiązywania układu zapewni większą trwałość postanowień układowych, zaś przyjęcie, że wypowiedzenie jest skuteczne na koniec danego roku kalendarzowego umożliwi stosowanie rocznych cykli obowiązywania układu, co w niektórych dziedzinach prawa pracy (np. czas pracy, urlopy wypoczynkowe) jest niezbędne.
 4. W art. 2417 § 5 k.p. wieloznaczny wyraz "rozpatruje" należy zamienić na wyraz "rozstrzyga". Zmiana ta pozwoli na usunięcie wątpliwości odnośnie treści zobowiązania sądu (zobowiązanie do rozpoznania sprawy w terminie 30 dni czy też zobowiązanie do wydania w tej sprawie orzeczenia).
 5. Przedmiot sporu rozstrzyganego przed sądem, którym wspomina art. 2417 § 5 k.p. w proponowanym brzmieniu należy rozszerzyć o badanie zasadności wypowiedzenia układu lub niektórych jego postanowień przez pracodawcę. Pozwoli to ograniczyć praktykę nieuzasadnionego wypowiadania układów zbiorowych pracy przez pracodawców.
 6. Prawo wystąpienia z wnioskiem do sądu o rozstrzygnięcie sprawy spornej pomiędzy stronami układu dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania układu przyznać pracodawcy (organizacji pracodawców) oraz każdej organizacji związkowej, która podpisała układ, a nie stronom układu. W przypadku, gdy po stronie związkowej układu występuje więcej niż jedna organizacja związkowa konieczność uzyskania zgody wszystkich organizacji, które zawarły układ na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zbadanie zgodności z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania układu może w wielu wypadkach uniemożliwiać skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 7. Odwrócić należy kolejność § 5 i § 6 art. 2417 k.p.). Przepis wcześniejszy powinien przewidywać możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy spornej, a późniejszy wskazywać organy posiadające kompetencję do rozpatrzenia sprawy.
 8. Prezydium KK NSZZ "Solidarność" nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości wypowiadania niektórych postanowień układu. Propozycja ta może spowodować szybkie unicestwienie dorobku uzgodnionego w nowozawartym układzie zbiorowym pracy. Po zarejestrowaniu układu każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć najbardziej niewygodne dla siebie postanowienia układowe. Tego typu działanie jednej strony spotka się z reakcją drugiej. Wprowadzenie możliwości wypowiadania niektórych postanowień układu byłoby możliwe w przypadku przyjęcia gwarantowanego okresu obowiązywania nowo zarejestrowanego układu zbiorowego pracy oraz nowo zawartych postanowień takiego układu, w ciągu którego strony nie będą miały możliwości jego wypowiedzenia. Funkcję przewidzianą dla wypowiedzenia niektórych postanowień układu spełnia w obecnym stanie prawnym instytucja częściowego zawieszenia układu (art. 24127 k.p.).
 9. Prezydium KK NSZZ "Solidarność" uznaje za niezbędne przyjęcie zasady, iż szkody wyrządzone pracownikom wskutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania układu przez pracodawcę powinny podlegać naprawieniu w pełnej wysokości. Za niezbędne należy uznać usunięcie ograniczenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek stosowania mniej korzystnych warunków niż wynikające z układu (w razie orzeczenia sądu o niezgodnym z prawem rozwiązaniu układu) do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia i zastąpienie tego obowiązkiem naprawienia szkody w pełnej wysokości. Negatywne konsekwencje proponowanej zmiany usuwałoby również wprowadzenie zasady, że złożenie wniosku do sądu o zbadanie zgodności z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania układu skutkuje przedłużeniem okresu wypowiedzenia lub wprowadzeniem obowiązku stosowania postanowień układu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.
 10. Zdaniem Prezydium KK NSZZ "Solidarność", niezbędne jest uzupełnienie art. 2417 § 4 k.p. o zapis upoważniający pracodawcę zobowiązanego do wydania regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania do wypowiedzenia pracownikom warunków umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy po rozwiązaniu układu nie wcześniej, niż po wejściu w życie regulaminów.

Decyzja Prezydium KK nr 42/03
ws. opinii o projekcie ustawy MGPiPS o świadczeniach rodzinnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniach rodzinnych.

Analiza projektu skłania do przypuszczenia, że podstawowym celem zmian przedstawionych w projekcie jest zmniejszenie wydatków z budżetu państwa. Świadczy o tym chociażby ograniczenie kręgu uprawnionych do uzyskania świadczeń rodzinnych poprzez obniżenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku rodzinnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest nawet szacunkowego określenia tych ograniczeń.

Nie przedstawiono również porównania globalnych wydatków budżetu państwa na świadczenia realizowane według projektu z wydatkami na świadczenia rodzinne ponoszonymi według:

 • stanu prawnego sprzed czerwca 2002 r. (przed wprowadzeniem ograniczenia świadczeń przez rząd SLD - UP - PSL)
 • aktualnego stanu prawnego (obowiązującego w okresie czerwiec 2002 r. - maj 2003 r.)

NSZZ "Solidarność" uważa, że zmiany w systemie świadczeń rodzinnych nie mogą być dokonywane w oderwaniu od zmian w systemie pomocy społecznej. Rządowa "Strategia Polityki Społecznej" również stwarzała przesłanki do oczekiwań, że rząd będzie prowadził prace w sposób całościowy. Tylko kompleksowe przedstawienie zmian w systemie zabezpieczenia społecznego umożliwi merytoryczną dyskusję na temat uporządkowania i usprawnienia tego systemu.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.