Menu

8 kwietnia 2003 (48-53/2003)

Komunikat

W dniu 08 kwietnia 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 07 kwietnia br. stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych ustanawiających szczególną ochronę trwałości stosunku pracy członków komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej z Konstytucją RP. To orzeczenie wpisuje się w trwający proces drastycznego ograniczania uprawnień związków zawodowych w Polsce współtworząc klimat przyzwolenia dla łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. Takie ograniczanie uprawnień i pozbawianie instrumentów dialogu zmusza organizacje związkowe do radykalizacji swoich działań i poszukiwania innych metod obrony. Pozbawiani instrumentów prawnych związkowcy skazani są na dochodzenie swoich praw w drodze akcji protestacyjnych i manifestacji ulicznych.

Opiniując projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: zmieniającego rozporządzenie ws. określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ws. turnusów rehabilitacyjnych prezydium KK zgłosiło uwagi szczegółowe.

Prezydium KK nie wniosło uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 48/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. turnusów rehabilitacyjnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych:

  • § 5 ust. 1 - proponujemy poszerzyć grono uprawnionych do składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków Funduszu o pracownika zajmującego się sprawami socjalnymi w zakładzie pracy chronionej,
  • § 6 ust. 1 pkt 5 - przyznanie najniższego dofinansowania osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładach pracy chronionej bez względu na stopień niepełnosprawności uważamy za nieuzasadnione, proponujemy zamianę zapisu na: "dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej przysługuje wtedy, gdy ubiegający się dostarczy zaświadczenie, iż nie korzystał ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym".
  • § 6 ust. 3 - proponowany w projekcie zapis zwiększający odpłatność może spowodować rezygnację z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób o najniższych dochodach. Dlatego proponujemy zastąpić go następującym rozwiązaniem: w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu i dużej liczby chętnych do dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wprowadzić zasadę dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób, które w roku poprzednim nie skorzystały z tej formy wsparcia. Rozwiązanie takie powinno wpłynąć pozytywnie na zwiększenie możliwości wyjazdu większej liczby zainteresowanych osób.
  • § 20 ust. 1 - proponujemy fakultatywność kontroli zastąpić obowiązkiem przeprowadzania kontroli poprzez zastąpienie słowa "może" słowem "są".

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 49/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Decyzja Prezydium KK nr 50/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi o uwzględnienie następującej uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • § 5 ust. 1 pkt 2 - należy podać, do jakiej wysokości mogą otrzymać dofinansowanie osoby wymienione w tym punkcie.

Stanowisko Prezydium KK nr 53/03
ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 kwietnia 2003 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzający niezgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych ustanawiających szczególną ochronę trwałości stosunku pracy członków komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej z Konstytucją wpisuje się w trwający proces drastycznego ograniczania uprawnień związków zawodowych w Polsce, na który składają się m. in.:

  • liberalizacja Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy dokonana ustawą z dnia 26 lipca 2002 r.,
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wypowiadania układów zbiorowych pracy,
  • pozbawienie reprezentatywnych organizacji związkowych prawa występowania z zapytaniami prawnymi do Sądu Najwyższego,
  • zamiar wykreślenia w ramach trwających w Sejmie prac nad nowelizacją Kodeksu pracy zakazu dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową.

Te wszystkie fakty stoją w wyraźnej sprzeczności z deklarowaną przez Rząd wolą dialogu z partnerami społecznymi. Tworzą klimat przyzwolenia dla łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. Takie ograniczanie uprawnień i pozbawianie instrumentów dialogu zmusza organizacje związkowe do radykalizacji swoich działań i poszukiwania innych metod obrony. Pozbawiani instrumentów prawnych skazani jesteśmy na dochodzenie swoich praw w drodze akcji protestacyjnych i manifestacji ulicznych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.