Menu

9 czerwca 2003 (107-108/2003)

Komunikat

W dniu 09 czerwca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego zgłoszono szereg uwag negatywnych do poselskiego projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego przekazywania udziałów i akcji Skarbu Państwa w niektórych spółkach jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono m.in. uwagę, że projekt ustawy zawiera przepisy niejasne i niejednoznaczne oraz jest niespójny, a w niektórych miejscach sprzeczny z obowiązującą ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Brak jest jednoznacznego wskazania, poprzez umieszczenie przepisów zmieniających, wzajemnego stosunku obu ustaw.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu kandydatur Ewy Tomaszewskiej i Jacka Smagowicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Komitecie Monitorującym Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Omówiono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej, które zaplanowano na najbliższą środę 11 czerwca br. w Katowicach.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 107/03
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Komitecie Monitorującym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydatury Ewy Tomaszewskiej oraz Jacka Smagowicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Komitecie Monitorującym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Decyzja Prezydium KK nr 108/03
ws. opinii o projekcie ustawy o zasadach nieodpłatnego przekazywania udziałów i akcji Skarbu Państwa w niektórych spółkach jednostek samorządu terytorialnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego przekazywania udziałów i akcji Skarbu Państwa w niektórych spółkach jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Projekt ustawy zawiera przepisy niejasne i niejednoznaczne oraz jest niespójny, a w niektórych miejscach sprzeczny z obowiązującą ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Brak jest jednoznacznego wskazania, poprzez umieszczenie przepisów zmieniających, wzajemnego stosunku obu ustaw.
    Propozycja poselska zawiera nowe uregulowania dotyczące przekształceń własnościowych, a jednocześnie odnosi się w sposób szczególny, ale niedokładny, do zagadnień już uregulowanych w obowiązującej ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji (art. 2 projektu może sugerować, iż stanowi on samoistną podstawę sprzedaży przedsiębiorstwa). Tytuł ustawy jest nieprecyzyjny i mylący. Projekt nie tylko reguluje kwestię nieodpłatnego przekazywania udziałów i akcji samorządom terytorialnym, ale także zakreśla obligatoryjny termin podjęcia procesu komercjalizacji przez Ministra Skarbu, reguluje nieodpłatne przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udziałów lub akcji spółek w określonych przypadkach. Projektodawca bezpośrednio ingeruje w materię uregulowaną w obowiązującej ustawie. Z punktu widzenia techniki legislacyjnej niewskazane jest tworzenie nowej ustawy, gdyż skomplikuje i zagmatwa realizację założeń ustawowych (wynika to np. z dotychczasowej negatywnej praktyki stosowania ustawy o gospodarce komunalnej).
  2. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej, projektodawca nie przewidział skutków zmian w stosunku do realizacji art. 56.1. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Projektodawca nie odnosi się do kwestii zapewnienia środków na cele wyznaczone w tym przepisie, takie jak: reforma systemu ubezpieczeń społecznych, pomoc restrukturyzacyjna, związane z rozwojem nauki i technologii. W związku z tym Prezydium KK wnosi o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Skarbu Państwa w tej kwestii.
  3. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje zarówno komercjalizację jak i prywatyzację bezpośrednią, polegającą m.in. na sprzedaży przedsiębiorstw. Zatem niecelowe jest uchwalanie ustawy obligującej do działań uregulowanych w już obowiązującej ustawie.
  4. Projekt zakłada prywatyzację bezpośrednią poprzez sprzedaż przedsiębiorstw, które w ostatnim roku obrachunkowym osiągnęły przychody mniejsze niż równowartość w złotych 6.000.000 euro oraz zatrudniały mniej niż 250 pracowników. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia wszczęcia procesu prywatyzacji bezpośredniej tych przedsiębiorstw nie zostanie wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej, to minister właściwy do spraw Skarbu Państwa niezwłocznie ma zamieścić te przedsiębiorstwa w wykazie do komunalizacji. Projekt nie przewiduje jednak trybu przekształcenia tych przedsiębiorstw w spółki, tak aby ich udziały lub akcje mogły być nieodpłatnie przekazane samorządowi województwa lub gminie.
  5. Należy podkreślić, że inne są kryteria doboru przedsiębiorstw do prywatyzacji przewidziane w obowiązującej ustawie o komercjalizacji (art. 39), a inne w projekcie niniejszej ustawy. Ponieważ oba akty prawne są równorzędne, projektowane rozwiązania mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji wielu firm i zwolnień pracowników. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystać proponowane przepisy w celu uzyskania dodatkowych środków na bieżącą działalność, ponieważ większości z nich nie wystarcza środków na realizację nawet zadań własnych.
  6. Projekt ustawy pomija kwestie prawa pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji czy udziałów. Konieczny jest więc zapis o stosowaniu ustawy o gospodarce komunalnej w związku z odpowiednimi przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
  7. Niezrozumiałym jest pominięcie dwóch sposobów prywatyzacji bezpośredniej: wniesienia przedsiębiorstwa do spółki i oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.