Menu

25 listopada 2003 (211-214/2003)

Komunikat

W dniu 25 listopada 2003 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim opracowany przez sejmową Komisję Gospodarki. Mając na względzie dobro konsumentów prezydium KK postuluje jednocześnie o doprecyzowanie w przyszłości regulacji prawnych dotyczących zasad reklamy produktów bankowych poprzez wydanie odpowiednich aktów prawnych zobowiązujących reklamodawców do udzielania prawdziwych informacji o produkcie, w sposób zrozumiały dla przeciętnego konsumenta.

Opiniując pakiet pięciu projektów rozporządzeń wykonawczych Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do Kodeksu pracy prezydium KK nie zgłosiło uwag do czterech z nich, a mianowicie: /1/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; /2/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania; /3/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; /4/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. W kolejnym /5/ rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego negatywnie oceniono zmianę zasady składania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Zdaniem związku określenie sztywnego terminu (2 tygodnie) stwarzać będzie problemy interpretacyjne.

Uwagi szczegółowe prezydium KK wniosło do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: /1/ w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz /2/ w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek.

Podczas posiedzenia omówiono przebieg pikiet i manifestacji prowadzonych w ramach ogólnopolskich dni protestu przeciwko antyspołecznej polityce rządu.

Zapoznano się także z informacją o stanie negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 211/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:

  • czas przyznany na usunięcie nieprawidłowości o których mowa w § 3 pkt 2 oraz wyjaśnienia niezgodności o których mowa w § 4 pkt 2 jest zbyt krótki. Powinien zostać wydłużony do co najmniej 5 dni roboczych,
  • zaprezentowana w § 3 procedura usunięcia nieprawidłowości oraz w § 4 procedura wyjaśniania niezgodności nie spełnia standardów odwoławczych wyznaczonych przez kodeks postępowania administracyjnego odnośnie postępowania przed organami administracji publicznej. Powstaje wątpliwość, czy w sytuacji nieusunięcia w terminie nieprawidłowości lub niewyjaśniania niezgodności z przyczyn niezależnych od pracodawcy osoby niepełnosprawnej, będą miały zastosowanie reguły określone w kodeksie postępowania administracyjnego, istnieje bowiem zagrożenie, że pracodawcy stracą dofinansowanie za miesiąc, którego wyjaśnienia dotyczą.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" warunkuje pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 212/03
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim opracowany przez sejmową Komisję Gospodarki.

Omawiane projekty ustaw wymierzone są w firmy działające w tzw. systemie argentyńskim, polegającym na organizowaniu i zarządzaniu systemami konsorcyjnymi z udziałem konsumentów. Niepokojącym zjawiskiem w funkcjonowaniu tych firm jest to, że ich działalność nie jest w sposób bezpośredni uregulowana w przepisach prawnych, a istniejące ogólne przepisy nie są przestrzegane. Powszechnie znane są przypadki patologicznych zjawisk związanych z funkcjonowaniem tych firm, jak wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistych zasad i terminu udzielenia kredytu i jego kosztów.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" mając na względzie dobro konsumentów popiera obydwa projekty ustaw. Jednocześnie postuluje doprecyzowanie w przyszłości regulacji prawnych dotyczących zasad reklamy produktów bankowych poprzez wydanie odpowiednich aktów prawnych zobowiązujących reklamodawców do udzielania prawdziwych informacji o produkcie, w sposób zrozumiały dla przeciętnego konsumenta.

Decyzja Prezydium KK Nr 213/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w oparciu o stanowisko Sekcji Krajowej Przemysłu Płyt Drewnopochodnych NSZZ "Solidarność", proponuje dodanie w par. 1.4 projektu rozporządzenia MGPiPS w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek zapisu o treści:

opłaty celnej dodatkowej nie stosuje się także w odniesieniu do zapałek wyprodukowanych z materiałów krajowych poddanych za granicą procedurze "uszlachetnienia biernego".

Decyzja Prezydium KK nr 214/03
ws. opinii o projektach rozporządzeń wykonawczych MGPiPS do Kodeksu pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie zgłasza uwag do następujących rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania,
  3. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  4. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zdaniem Prezydium KK powyższe rozporządzenia zawierają zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Prezydium KK negatywnie ocenia zmianę zasady składania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (§ 1). Określenie sztywnego terminu (2 tygodnie) stwarzać będzie problemy interpretacyjne.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.