Menu

6 stycznia 2004 (1-7/04)

Komunikat

W dniu 06 stycznia 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto Stanowisko ws. porozumienia OPZZ z pracodawcami z dnia 23 grudnia ubiegłego roku. Prezydium KK wyraża swój niepokój wobec zamiaru wprowadzania w prawie pracy zmian wynikających z tego dokumentu. Zdaniem NSZZ "Solidarność" żadne racje nie usprawiedliwiają ustępstw prowadzących do kolejnego dramatycznego pogorszenia sytuacji prawnej i materialnej pracowników, między innymi w następujących przypadkach:

 • umożliwienie pracodawcom jednostronnego narzucania obniżki płac;
 • zwolnienie pracodawców z obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru zwolnienia pracownika przed wręczeniem mu wypowiedzenia;
 • udzielenie pracodawcom nieograniczonej swobody co do liczby umów o pracę na czas określony zawieranych z pracownikami;
 • powszechnego stosowania przerywanego czasu pracy.

NSZZ "Solidarność" apeluje do kierownictwa OPZZ i członków organizacji w nim zrzeszonych o ponowne przeanalizowanie porozumienia i odstąpienie od niego w części powodującej szczególnie negatywne konsekwencje dla pracowników.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
Projekt ten:

 • pozbawia emerytów i rencistów udziału we wzroście gospodarczym kraju, likwidując gwarantowane w obowiązującej obecnie ustawie ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie wyższym o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 • obniża dochody emerytów i rencistów, opóźniając waloryzację świadczeń w sytuacji, gdy minimalne świadczenia emerytalne i rentowe nie zapewniają godziwych warunków życia;
 • obniża wskaźnik waloryzacji kwoty bazowej;
 • odbiera partnerom społecznym możliwość współdecydowania na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o tempie wzrostu emerytur i rent.

Prezydium KK zwraca także uwagę, że przyjęcie proponowanych zmian przekreśli wypracowany z partnerami społecznymi w Komisji Trójstronnej (uchwała nr 10 z dnia 13.12.2002 r.) sposób waloryzacji emerytur i rent, który przyjęty w 2003 r. przez Parlament miał obowiązywać od 01 stycznia 2004 r. Będzie to złamanie wiarygodności dialogu społecznego prowadzonego w Trójstronnej Komisji.

Negatywnie oceniono również projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawach: /1/ obliczania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych; /2/ opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych oraz /3/ szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. Są one realizacją delegacji ustawowych dotyczących zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wobec których NSZZ "Solidarność" zgłaszał swoje uwagi i zastrzeżenia nie uwzględnione przez rząd.

Pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracając jednocześnie uwagę, iż do tego dokumentu powinny być załączone projekty rozporządzeń wykonawczych.

W trakcie posiedzenia prezydium KK podjęło decyzję o rejestracji Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" przy Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie.

Skarbnik Komisji Krajowej przedstawił członkom prezydium projekt budżetu na rok 2004.

Omawiano również projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 12 i 13 stycznia br. w Gdańsku.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 1/04
ws. rejestracji MKK przy Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" przy Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "67".

Stanowisko Prezydium KK nr 2/04
ws. porozumienia OPZZ z pracodawcami z dnia 23 grudnia 2003 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z ogromnym niepokojem przyjmuje zamiar wprowadzania w prawie pracy zmian wynikających z porozumienia zawartego 23 grudnia 2003 r. pomiędzy OPZZ i pracodawcami.

Zdaniem NSZZ "Solidarność" żadne racje nie usprawiedliwiają ustępstw prowadzących do kolejnego dramatycznego pogorszenia sytuacji prawnej i materialnej pracowników, między innymi w następujących przypadkach:

 • umożliwienie pracodawcom jednostronnego narzucania obniżki płac;
 • zwolnienie pracodawców z obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru zwolnienia pracownika przed wręczeniem mu wypowiedzenia;
 • udzielenie pracodawcom nieograniczonej swobody co do liczby umów o pracę na czas określony zawieranych z pracownikami;
 • powszechnego stosowania przerywanego czasu pracy.

NSZZ "Solidarność" apeluje do kierownictwa OPZZ i członków organizacji w nim zrzeszonych o ponowne przeanalizowanie porozumienia i odstąpienie od niego w części powodującej szczególnie negatywne konsekwencje dla pracowników.

Oferujemy w tej sprawie naszą pomoc ekspercką i związkową.

Decyzja Prezydium KK nr 3/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, będącego realizacją delegacji ustawowej, wprowadzonej ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934).

Wada dotychczasowej metody wyceny obligacji notowanych na giełdzie tj. podatność na manipulację kursem zamknięcia z notowań ciągłych winna być niwelowana poprzez wychwytywanie tych nieprawidłowości przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Oparcie się o średnią dzienną cenę transakcji nie prowadzi do ustalenia wartości aktualnej.

Ponadto mimo uwag, zgłaszanych przez NSZZ "Solidarność" w trakcie procesu legislacyjnego zmieniającego ustawę, do katalogu dopuszczalnych możliwości inwestowania przez otwarte fundusze emerytalne włączono trudne w wycenie papiery wartościowe, nienotowane na rynku. Dotyczy to w szczególności papierów dłużnych i zobowiązań funduszu niemożliwych do wyceny metodami rynkowymi. Regulacja zawarta w projekcie rozporządzenia nie rozwiała naszych wątpliwości.

Decyzja Prezydium KK nr 4/04
ws. zmiany ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt ustawy MGPiPS o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie Prezydium KK zwraca uwagę, że do projektu ustawy zmieniającej powinny być załączone projekty rozporządzeń wykonawczych.

Zdaniem Prezydium KK należałoby utrzymać poprzedni zapis pkt 9 ust. 1 z art. 6 ws. wydawania opinii przez PARP o technicznych i ekonomicznych perspektywach, możliwościach i warunkach wykorzystania w gospodarce nowych technik i technologii, które w szczególności mogą być przedstawione przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt.

Zdefiniowania wymaga też proponowany "tryb porównania ofert" zapisany w ust. 1 art. 6 zmiany, aby zachowano zasady obiektywizmu w procesie oceny.

Decyzja Prezydium KK nr 5/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie obliczania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obliczania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych będącego realizacją delegacji ustawowej, wprowadzonej ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 170, poz. 1651).

Mimo uwag zgłaszanych przez NSZZ "Solidarność" w trakcie procesu legislacyjnego, nie wprowadzono mechanizmu obiektywizującego ocenę stopy zwrotu. Wydłużenie okresu, za który ustala się stopę zwrotu, jest niekorzystne dla ubezpieczonych, w szczególności nie pozwala im szybko reagować na decyzje inwestycyjne funduszy.

Decyzja Prezydium KK nr 6/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy:

 • pozbawia emerytów i rencistów udziału we wzroście gospodarczym kraju, likwidując gwarantowane w dotychczasowej ustawie ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie wyższym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 • obniża dochody emerytów i rencistów, opóźniając waloryzację świadczeń, w sytuacji gdy minimalne świadczenia emerytalne i rentowe nie zapewniają godziwych warunków życia,
 • obniża wskaźnik waloryzacji kwoty bazowej,
 • odbiera partnerom społecznym możliwość współdecydowania na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o tempie wzrostu emerytur i rent.

Prezydium KK zwraca uwagę, że przyjęcie proponowanych zmian w ustawie przekreśli wypracowany z partnerami społecznymi w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (uchwała nr 10 z dnia 13 grudnia 2002 r.) sposób waloryzacji emerytur i rent, który przyjęty w 2003 r. przez parlament miał obowiązywać od 1 stycznia 2004 r.

Będzie to - zdaniem NSZZ "Solidarność" - złamanie wiarygodności dialogu społecznego prowadzonego w Trójstronnej Komisji.

Decyzja Prezydium KK nr 7/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych, będącego realizacją delegacji ustawowej, wprowadzonej ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 170, poz. 1651).

Przyjęty system opłat transferowych blokuje efekt konkurencji między otwartymi funduszami emerytalnymi.

Kwota opłaty transferowej 160 zł wbrew zapisowi w uzasadnieniu, że nie będzie ona nadmierną przeszkodą do podjęcia decyzji o zmianie funduszu, stanowi ponad 19,5% płacy minimalnej brutto, a ponad 7% płacy przeciętnej. Oznacza to, że dla większości ubezpieczonych jest to poważny wydatek.

Wraz ze zmianą systemu ustalania stopy zwrotu zmiany te stanowią niekorzystny dla ubezpieczonych zespół rozwiązań ograniczający korzystne efekty konkurencji pomiędzy funduszami emerytalnymi w polityce inwestycyjnej.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.