Menu

20 stycznia 2004 (11-17/04)

Komunikat

W dniu 20 stycznia 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego negatywnie zaopiniowano rządowy projekt ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Naszym zdaniem nie gwarantuje on zwiększenia zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na działalność prorozwojową, nie przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz nie przyspieszy budowy spójnych systemów informatycznych. Trudniej będzie ustalić właściwe priorytety i opracować plany finansowe. W sytuacji nieprzygotowania administracji do zarządzania i wdrażania programów regionalnych i jej niewłaściwej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych i partnerami społecznymi ustawa przyczyni się do zwiększenia kosztów obsługi polityki regionalnej.

Opiniując projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie warsztatów terapii zajęciowej prezydium KK wniosło uwagi szczegółowe.

W trakcie posiedzenia prezydium KK podjęło także decyzję o upoważnieniu Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia sporu z Ministrem Środowiska. Przedmiotem sporu jest nie wypłacenie pracownikom służby liniowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony okres użytkowania umundurowania służbowego oraz nie wydanie rozporządzenia wykonawczego ws. wzorów mundurów przez właściwego ministra ds. gospodarki wodnej.

Prezydium KK przyjęło również stanowisko ws. łamania praw związkowych i pracowniczych na Białorusi, w którym z satysfakcją przyjmuje wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania ws. popieranego przez NSZZ "Solidarność" wniosku Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, Światowej Konfederacji Pracy i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych zmierzającego do podjęcia przez Unię Europejską decyzji o ewentualnym odebraniu władzom Białorusi przywilejów handlowych wynikających z Powszechnego Systemu Preferencji. Procedura ta została wdrożona w ślad za powołaniem przez Międzynarodową Organizację Pracy przy ONZ Komisji Śledczej do zbadania naruszania praw związkowych na Białorusi w tym aresztowań działaczy związkowych, nielegalnych zwolnień z pracy za działalność związkową, prześladowań, zastraszania oraz gwałcenia prawa do stowarzyszania się. Prezydium KK NSZZ "Solidarność" równocześnie stanowczo sprzeciwia się zapowiedzianej przez przedstawicieli Rządu RP akcji organizowania opozycji blokującej w Unii Europejskiej decyzję o podjęciu sankcji. Deklaracja wsparcia dla administracji prezydenta Łukaszenki jest potwierdzeniem polityki obecnego rządu SLD-UP zmierzającej do ograniczania praw pracowniczych i związkowych.

Członkowie prezydium KK zapoznali się z informacją o przebiegu prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 11/04
ws. wszczęcia sporu z Ministrem Środowiska

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Sekretariat Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sporu z Ministrem Środowiska na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "Solidarność" z dnia 29 maja 1992 r.

Przedmiotem sporu jest:

 1. Nie wypłacenie pracownikom służby liniowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony okres użytkowania umundurowania służbowego.
 2. Nie wydanie rozporządzenia wykonawczego ws. wzorów mundurów przez właściwego ministra ds. gospodarki wodnej.

Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:

 • Marek Hejman
 • Teresa Szczerba
 • Jan Śniadek
 • Ewa Gołębiowska
 • Regina Szewczyk
 • Adam Mleczko
 • Sława Marcinkiewicz
 • Bogdan Szozda
 • Maria Porada

Decyzja Prezydium KK nr 13/04
ws. opinii o projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (druk sejmowy nr 2226) jako utrwalający scentralizowany sposób uprawiania polityki regionalnej.

W sytuacji nieprzygotowania administracji do zarządzania i wdrażania programów regionalnych i jej niewłaściwej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych i partnerami społecznymi ustawa przyczyni się do zwiększenia kosztów obsługi polityki regionalnej.

Ponadto projekt nie gwarantuje zwiększenia zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na działalność prorozwojową, nie przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz nie przyspieszy budowy spójnych systemów informatycznych, trudniej będzie ustalić właściwe priorytety i opracować plany finansowe.

Nie do przyjęcia są też uchybienia ustawy tj. niepełny słowniczek określeń używanych w ustawie, brak precyzyjnego określenia trybu rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z obsługą kontraktów wojewódzkich, czy mało precyzyjne zapisy ws. ustalania liczby przedstawicieli partnerów społecznych wchodzących w skład komitetów monitorujących Narodowy Plan Rozwoju jak też kontrakty wojewódzkie.

Prezydium KK zwraca też uwagę na znaczne opóźnienie wdrożenia projektu ustawy, która miała wejść w życie 1 stycznia 2004 r., i brak materiałów (podręczników) informujących, w jaki sposób, w ramach tej ustawy, podmioty uprawnione mogą ubiegać się o unijne środki finansowe.

Stanowisko Prezydium KK nr 14/04
ws. łamania praw związkowych i pracowniczych na Białorusi

W związku z nagminnym łamaniem przez rząd prezydenta Łukaszenki praw związkowych i pracowniczych na Białorusi, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z satysfakcją przyjmuje wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania ws. popieranego przez NSZZ "Solidarność" wniosku Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, Światowej Konfederacji Pracy i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Postępowanie to ma doprowadzić do podjęcia przez Unię Europejską decyzji o ewentualnym odebraniu władzom Białorusi przywilejów handlowych wynikających z Powszechnego Systemu Preferencji. Procedura ta została wdrożona w ślad za powołaniem komisji śledczej utworzonej przez Międzynarodową Organizację Pracy przy ONZ do zbadania naruszania praw związkowych na Białorusi, w tym aresztowań działaczy związkowych, nielegalnych zwolnień z pracy za działalność związkową, prześladowań, zastraszania oraz gwałcenia prawa do stowarzyszania się.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" równocześnie stanowczo sprzeciwia się zapowiedzianej przez przedstawicieli Rządu RP akcji organizowania opozycji blokującej w Unii Europejskiej decyzję o podjęciu sankcji.

Deklaracja wsparcia dla administracji prezydenta Łukaszenki jest potwierdzeniem polityki obecnego rządu SLD - UP zmierzającej do ograniczania praw pracowniczych i związkowych.

Decyzja Prezydium KK nr 15/04
ws. ograniczenia wydatków na naukę przez Senat RP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się poprawkom przyjętym przez Senat RP do budżetu państwa na rok 2004, w części ograniczającej nakłady na naukę.

W załączeniu bardzo ważne i nadal aktualne stanowisko nr 2/03 Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty w sprawie polityki naukowej państwa.

Załącznik do decyzji nr 15/04 ws. ograniczenia wydatków na naukę przez Senat RP

Stanowisko nr 2/03 Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty
z dnia 22.11.2003 r. w sprawie polityki naukowej państwa

Finansowanie nauki polskiej z budżetu państwa obniżyło się od roku 2001 o ponad jedną czwartą. Przy niskiej już w 2001 roku bazie wyjściowej jest to dla polskiej nauki spadek dramatyczny. Wskaźnik nakładów finansowych na naukę w relacji do PKB należy w Polsce od lat do najniższych w Europie.

Szczególnie krytyczna sytuacja panuje z tego powodu w placówkach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, których działalność naukowa realizowana jest głównie w oparciu o finansowanie z budżetu państwa.

Również jednostki badawczo-rozwojowe znajdują się z tego powodu w niezwykle trudnej sytuacji, potęgowanej utrzymującą się niską innowacyjnością polskiego przemysłu i niekorzystnymi dla tych placówek rozwiązaniami podatkowymi.

Dalsze prowadzenie tego typu restrykcyjnej polityki finansowej państwa względem polskiej nauki sprawia, że idea budowy gospodarki narodowej opartej na wiedzy i innowacyjności staje się czystą iluzją.

Apelujemy do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zdecydowane skorygowanie tej polityki państwa względem polskiej nauki, polityki wyjątkowo szkodliwej dla rozwoju naszej kultury i gospodarki narodowej.

Decyzja Prezydium KK nr 16/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez PFRON

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do rozporządzenia należy wprowadzić:

 • zapis o konieczności uwzględnienia podczas przeprowadzania kontroli opinii przedstawicieli związków zawodowych lub tam, gdzie związki nie występują, przedstawiciela załogi,
 • przepis umożliwiający zwrócenie się do PFRON o przeprowadzenie kontroli na wniosek zakładowej organizacji związkowej lub tam, gdzie związki nie występują, na wniosek przedstawiciela załogi, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy. W ten sposób nieprawidłowości w wykorzystaniu środków PFRON, stwierdzone przez załogę mogą być znacznie szybciej wychwycone.

Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 17/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej:

za niezasadną uważamy zmianę w § 3 ust 2.

Kwestie te zostały już uregulowane w art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.