Menu

26 stycznia 2004 (18-22/04)

Komunikat

W dniu 26 stycznia 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego ustalono harmonogram przygotowań do XVII Krajowego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na 28-29 maja br. w Spale.

Opiniując projekty rozporządzeń Rady Ministrów ws. szczególnych zasad dotyczących trybu i warunków udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz o zmianie rozporządzenia ws. sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w OFE (...) prezydium KK zgłosiło do nich uwagi szczegółowe.

Nie wniesiono uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu kandydatury Iwony Pawlaczyk na członka Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Unii Europejskiej.

W trakcie posiedzenia prezydium KK zapoznało się z informacją na temat pisma skierowanego przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy do wicepremiera, ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera ws. przyszłej prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Prezydium KK oczekuje zajęcia w tej sprawie stanowiska przez Radę Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 18/04
ws. członka Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy UE

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Iwony Pawlaczyk na członka Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Unii Europejskiej.

Decyzja Prezydium KK nr 19/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Decyzja Prezydium KK nr 20/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczególnych zasad dotyczących trybu i warunków udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych zasad dotyczących trybu i warunków udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu:
Wobec dopuszczenia w ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 170 poz. 1651) możliwości udzielania pożyczek przez fundusze emerytalne, NSZZ "Solidarność" uważa za niezbędne zagwarantowanie szczególnego bezpieczeństwa tych transakcji. Zapis zawarty w par. 8 ust. 7 rozporządzenia uważamy za niewystarczający - powszechne towarzystwa emerytalne powinny ponosić pełne ryzyko dokonanej operacji.

Proponujemy nowe brzmienie par. 8 ust. 7:

"Towarzystwo emerytalne zarządzające funduszem emerytalnym odpowiada wobec funduszu za przyjęcie gwarancji, poręczenia bankowego lub otwartej akredytywy jako zabezpieczenia pożyczki, i zobowiązane jest do pokrycia wszelkich szkód wynikłych z tego tytułu".

Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższej uwagi.

Decyzja Prezydium KK nr 21/04
ws. opinii o projekcie zmiany rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa OFE (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka:

  • w zmianie 3a) dotyczącej par. 3 pkt 2 przywołano nieistniejący art. 119 ust. 2 ustawy,
  • zmiana 4a) może prowadzić do przenoszenia odpowiedzialności za skutki ewentualnych nieprawidłowości w zawieraniu umowy z towarzystwa emerytalnego na jego pracownika. Ewentualne procesy cywilne pomiędzy członkami funduszu, a jego pracownikami lub akwizytorami są nie do przyjęcia.

Decyzja Prezydium KK nr 22/04
ws. harmonogramu przygotowań do XVII KZD

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwał VI Krajowego Zjazdu Delegatów w Mielcu przyjmuje:

Harmonogram przygotowań do XVII KZD.

I. Do 12 tygodni przed KZD (tj. do 5.03.2004 r.)

  1. Składanie projektów uchwał

II. Do 2 miesięcy przed KZD (tj. do 28.03.2004 r.)

  1. Składanie wniosków o nadanie tytułu Honorowego Członka NSZZ "Solidarność"

III. Do 8 tyg. przed KZD (tj. do 2.04.2004 r.)

  1. Wysyłanie projektów uchwał i wniosków do delegatów i do Komisji Uchwał Wniosków - realizuje organizator
  2. Wysyłanie programu obrad - realizuje organizator na podstawie decyzji Prezydium KK

IV. Do 4 tyg. przed KZD (tj. do 30.04.2004 r.)

  1. Informacja o pracy Komisji Krajowej - realizuje Sekretarz
  2. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej - realizuje KKR
  3. Zgłaszanie poprawek (uzupełnień) do projektów uchwał.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.