Menu

2 marca 2004 (46- 49/04)

Komunikat

W dniu 02 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto stanowisko ws. poparcia dla strajkujących pracowników PKS Kozienice, wzywające zarząd spółki oraz właścicieli, tj. Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi oraz Ministra Skarbu Państwa do podjęcia rozmów ze strajkującymi. Wręczenie wypowiedzenia przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i grożenie zwolnieniami większości załogi w sytuacji, gdy wystąpili oni przeciw złemu zarządzaniu firmą i stanęli w obronie niesłusznie zwolnionego kolegi, świadczy o złej woli zarządu i świadomym łamaniu praw pracowniczych. Kontrola NIK przeprowadzona w PKS Kozienice potwierdziła zarzuty związkowców i słuszność ich dwuletniej walki o unieważnienie procesu prywatyzacyjnego spółki. Prezydium KK zaapelowało do wszystkich struktur związku o wsparcie strajkujących.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Rady Ministrów o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw stwierdzając, iż założony cel ustawy, czyli ograniczenie deficytu budżetowego nie może odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pieniężne z tytułu choroby, tj. kosztem zdrowia pracowników płacących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Negatywnie oceniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego. Wyeliminowanie partnerów społecznych, a w szczególności związków zawodowych, z udziału w nadzorze nad funkcjonowaniem II i III filara ubezpieczeń emerytalnych oraz ograniczanie przy kolejnych nowelizacjach ustaw prawa ubezpieczonych, w tym przerzucanie na nich faktycznej odpowiedzialności finansowej za nietrafne decyzje inwestycyjne powszechnych towarzystw emerytalnych, spotkały się już z naszym sprzeciwem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych prezydium KK zaopiniowało pozytywnie, zgłaszając do niego warunkowo uwagi szczegółowe.

Prezydium KK przyjęło informację Jacka Smagowicza z prac komitetów monitorujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty i Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Naczelnej Rady Zatrudnienia. Zagrożona jest pełna absorpcja środków unijnych z powodu niedostatecznego przygotowania administracji rządowej, samorządowej, instytucji zarządzających i pośredniczących oraz partnerów społecznych. Występują również duże opóźnienia w zakresie legislacji, informacji i szkoleń (zwłaszcza w powiatach i gminach).

W trakcie posiedzenia omówiono projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 09-10 marca br. w Spale.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Stanowisko Prezydium KK nr 46/04
ws. poparcia dla strajkujących pracowników PKS Kozienice

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popiera postulaty Komitetu Strajkowego PKS Kozienice i wzywa zarząd spółki oraz właścicieli, tj. Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi oraz Ministra Skarbu Państwa do podjęcia rozmów ze strajkującymi.

Wręczenie wypowiedzenia przewodniczącemu komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" i grożenie zwolnieniami większości załogi w sytuacji, gdy wystąpili oni przeciw złemu zarządzaniu firmą i stanęli w obronie niesłusznie zwolnionego kolegi, świadczy o złej woli zarządu i świadomym łamaniu praw pracowniczych. Kontrola NIK przeprowadzona w PKS Kozienice potwierdziła zarzuty związkowców i słuszność ich dwuletniej walki o unieważnienie procesu prywatyzacyjnego spółki.

Prezydium Komisji Krajowej solidaryzując się z protestującymi pracownikami, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec arogancji zarządu PKS Sp. z o.o. Kozienice. Wzywamy także Ministerstwo Skarbu Państwa do realizacji swoich właścicielskich obowiązków tj. dbałości o powierzony majątek i pracowników spółki.

Decyzja Prezydium KK nr 47/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ponieważ:

 • założony cel ustawy, czyli ograniczenie deficytu budżetowego nie może odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pieniężne z tytułu choroby, tj. kosztem zdrowia pracowników płacących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Składki do ZUS na ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie opłacane są wyłącznie przez pracowników (art. 16 ust. 2 i art. 53 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.) i są gromadzone na wyodrębnionym funduszu chorobowym (art. 55 tej ustawy), a wpływy z nich przekraczają kwoty wypłacane w postaci zasiłków chorobowych, zatem budżet państwa nie dopłaca do tego funduszu. Nawet w 2003 roku, gdy z winy władz państwowych, z powodu wadliwej ustawy o niewypłacaniu wynagrodzeń za pierwszy dzień choroby nastąpiły zwiększone wydatki z ZUS, to nie przekroczyły one poziomu składek. Ograniczanie uprawnień do zasiłków chorobowych zwiększy na koncie funduszu chorobowego nadwyżkę opłacaną przez pracowników. Próba jej zawłaszczenia i przeznaczenia na inne cele, w szczególności na ograniczenie luki budżetowej jest niedopuszczalna i nieetyczna. Prowadzi to do destrukcji systemu ubezpieczeniowego łamiąc jego podstawowe zasady;

 • skracając okres wypłaty wynagrodzeń przez pracodawców z 35 do 33 dni zwiększono obciążenie Funduszu Chorobowego, czyli składek pracowników;
 • ograniczanie wysokości zasiłków chorobowych stoi w sprzeczności z faktem, że w okresie choroby niezbędne są zwiększone środki finansowe na szybko drożejące leki i lepsze odżywianie;
 • likwidacja możliwości przedłużenia okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące w przypadku, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy może wpłynąć na wzrost liczby osób podejmujących starania o przyznanie renty;
 • obniżenie wysokości zasiłków w okresie choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy i z pracy, potwierdza nasze wcześniejsze obawy co do rzeczywistego celu przesunięcia regulacji tego problemu z ustawy o wypadkach przy pracy, co podważa zaufanie do intencji rządu deklarowanych w negocjacjach;
 • obniżenie wysokości zasiłków w przypadku okresów niezdolności do pracy trwających dłużej niż 90 dni może zwiększyć liczbę osób niepełnosprawnych, gdyż ryzyko dłuższej choroby pociąga za sobą wzrost wydatków na rekonwalescencję i leczenie;
 • obniżenie wysokości zasiłków chorobowych pracownikom oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki odbieramy jako szczególny wyraz poparcia rządu dla rozwoju edukacji i nauki w sytuacji ciągłego niedofinansowania tych grup zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 48/04
ws. projektu rozporządzenia RM w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia RM w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.

Wyeliminowanie partnerów społecznych, a w szczególności związków zawodowych, z udziału w nadzorze nad funkcjonowaniem II i III filara ubezpieczeń emerytalnych oraz ograniczanie przy kolejnych nowelizacjach ustaw prawa ubezpieczonych, w tym przerzucanie na nich faktycznej odpowiedzialności finansowej za nietrafne decyzje inwestycyjne powszechnych towarzystw emerytalnych, spotkały się już z naszym sprzeciwem.

W przedstawionym projekcie nadal brak jakichkolwiek zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego do informowania reprezentatywnych central związkowych o faktach i decyzjach istotnych dla uczestników II filara, wpływających na wysokość ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Nie wyrażamy zgody na zmianę zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego kosztem uczestników OFE.

Decyzja Prezydium KK nr 49/04
ws. opinii dotyczącej projektu rozporządzenia RM w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag:

1. Otwarte fundusze emerytalne zostaną zobligowane do przekazywania reprezentatywnym centralom związkowym (w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych) informacji:

 • rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych o strukturze aktywów OFE,
 • o naruszeniach zasad prowadzenia działalności lokacyjnej,
 • o wystąpieniu niedoboru oraz jego pokryciu lub niemożności jego pokrycia ze środków dostępnych na rachunku rezerwowym,
 • o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji PTE,
 • o konsolidacji OFE.

2. Pracownicze programy emerytalne zostaną zobligowane do przekazywania strukturom związkowym uczestniczącym w tworzeniu programu informacji o:

 • przekroczeniu przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych,
 • zmianie wysokości kapitału zakładowego,
 • obniżeniu kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego,
 • ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji prowadzonego PPE.

Mimo naszego protestu został zlikwidowany nadzór nad II i III filarem ubezpieczeń emerytalnych. NSZZ "Solidarność" jako jeden z przedstawicieli ubezpieczonych domaga się informacji umożliwiających społeczną kontrolę nad funkcjonowaniem OFE.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.