Menu

30 marca 2004 (65-71/04)

Komunikat

W dniu 30 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sytuację w PKS Kozienice i "Wrocławskiej Jedynce", gdzie od kilku tygodni trwają strajki. W nawiązaniu do przyjętego w dniu wczorajszym stanowiska, prezydium KK podjęło dzisiaj decyzję o skierowaniu do Krajowej Rady Funduszu Strajkowego wniosku o wsparcie finansowe dla strajkującej załogi Grupa "Jedynka Wrocławska" S.A.

W posiedzeniu prezydium wzięli gościnnie udział O. dr Jan Golonka i Zbigniew Bonarski, przedstawiciele Jasnogórskiej Fundacji Pro Patria Bastion Św. Rocha, przedstawiając działalność i plany fundacji na najbliższy rok.

W trakcie obrad prezydium KK negatywnie zaopiniowało opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej projekt założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenia budzą m. in. plany scedowania na samorządy wojewódzkie i powiatowe dalszych zadań z zakresu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Brak jest danych co do efektywności realizacji zadań wprowadzonych ustawą z 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak przyznają twórcy projektu, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy nie wywiązują się w pełni z dotychczasowych obowiązków. Realizacja dodatkowych zadań budzi więc uzasadnione wątpliwości i powinna być poprzedzona przeprowadzeniem kontroli przez NIK z wykonania zadań poprzednich. Do opinii załączono uwagi szczegółowe.

Postanowiono także odstąpić od opiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych projektów rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach: 

  • szczegółowych warunków refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
  • refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz wymiaru dopuszczalnej refundacji,
  • szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

z powodu odwołania się ich do nieistniejącej podstawy prawnej.

Prezydium KK przyjęło informację o pracy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w okresie sierpień 2003 - marzec 2004 przygotowywaną na XVII Krajowy Zjazd Delegatów.

Członkowie prezydium zapoznali się również z relacją ze spotkania z przedstawicielami francuskiego związku CFDT, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Gdańsku. Gośćmi Komisji Krajowej byli François Chereque, sekretarz generalny CFDT, Jean-François Troglic, sekretarz krajowy ds. zagranicznych i Laurence Laigo, sekretarz konfederalny.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy

Decyzja Prezydium KK nr 65/04
ws. opinii do projektu MGPiPS dotyczącego założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej projekt założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych ponieważ:

1. Zastrzeżenia budzą plany scedowania na samorządy wojewódzkie i powiatowe dalszych zadań z zakresu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Brak jest danych co do efektywności realizacji zadań wprowadzonych ustawą z 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak przyznają twórcy projektu, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy nie wywiązują się w pełni z dotychczasowych obowiązków. Realizacja dodatkowych zadań budzi więc uzasadnione wątpliwości i powinna być poprzedzona kontrolą NIK z wykonania zadań poprzednich. Poszerzanie zadań z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinno mieć miejsce dopiero po przeszkoleniu i przygotowaniu kadry urzędniczej.

2. Nie do przyjęcia jest pomysł uzupełnienia ze środków PFRON pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w ramach instrumentów rynków pracy finansowanych z Funduszu Pracy. Obecna propozycja ponownie przewiduje przerzucenie na PFRON wydatków rządowych, jak to miało miejsce w przypadku dodania art. 68 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym razem ma się to odbyć poprzez przejęcie zadań finansowanych obecnie z Funduszu Pracy.

3. Nie do przyjęcia jest propozycja zlikwidowania osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podporządkowania go wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. W ten sposób zlikwidowany zostanie nadzór społeczny nad Funduszem oraz zaistnieje groźba wydatkowania jego środków na cele podporządkowane polityce rządu, a nie zapotrzebowaniom środowiska.

4. Nie znajduje uzasadnienia obniżenie mnożnika stanowiącego podstawę wyliczenia wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych z 40,65% do 35%. Oznacza to obniżenie wpływów do PFRON co w świetle propozycji pozostawienia udziału budżetu państwa w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na poziomie z 2004 r. oznacza dalsze oszczędności kosztem najsłabszej grupy społecznej.

5. Zaproponowany okres "wygaszenia" działalności zakładów pracy chronionej jest sprzeczny z zasadą zaufania obywatela do stanowionego przez państwo prawa (art. 2 Konstytucji RP). Okres poprzedzający wprowadzenie zmian powinien być odpowiednio długi. Biorąc pod uwagę cykl ekonomiczny i czas na jaki sporządzane są biznesplany dotyczące wprowadzenia zmian ekonomiczno organizacyjnych w przedsiębiorstwach, proponowany okres 13 miesięcy należy uznać za niewystarczający.

6. Nie do przyjęcia są propozycje dotyczące reformy systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Za szczególnie nieuzasadnione uważamy zlikwidowanie równoważności orzeczeń (art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji (...)). Realizacja tego zamierzenia pociągnie za sobą dodatkowe koszty, gdyż osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do pracy będą dodatkowo musiały stawać na komisjach orzekających o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy dopuszczającej dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Nie ma jeszcze ocen efektywności tego rozwiązania, a już planuje się kolejne zmiany systemu wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych. Podejmowanie zmian systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obecnym czasie jest przedwczesne i nieuzasadnione.

Decyzja Prezydium KK nr 66/04
ws. projektów rozporządzeń dotyczących Funduszu Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odstępuje od opiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych projektów rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws.:

szczegółowych warunków refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz wymiaru dopuszczalnej refundacji,

szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

z powodu odwołania się ich do nieistniejącej podstawy prawnej.

Decyzja Prezydium KK nr 69/04
ws. wniosku o wsparcie finansowe dla strajkujących w "Jedynce Wrocławskiej" S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wnioski Zarządu Regionu Dolny Śląsk oraz Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego w oparciu o § 8 pkt. 2 c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego występuje do Krajowej Rady Funduszu Strajkowego o wsparcie finansowe dla strajkującej załogi Grupa "Jedynka Wrocławska" S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 71/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarności" w Radzie Programowej Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Piotra Pszczółkowskiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w skład Rady Programowej Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apel

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wnioski: Zarządu Regionu Dolny Śląsk oraz Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, wystąpiło do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o udzielenie wsparcia finansowego dla strajkujących pracowników z Grupy "Jedynka Wrocławska" S.A.

Prezydium występowało też wcześniej do KFS w sprawie wsparcia dla pracowników PKS Kozienice.

W imieniu kolegów, którzy strajkują o prawo do pracy i płacy, apelujemy o pomoc finansową.

Wpłat można dokonywać na konta:

NSZZ "Solidarność" MOZ "Jedynka Wrocławska"
BZ WBK II O/Wrocław 76 1090 2402 0000 0006 1000 0702

NSZZ "Solidarność" Komisja Zakładowa
przy PKS Sp. z o.o. Kozienice
PKO BP SA Kozienice 44 1020 4317 0000 5502 0018 4705

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.