Menu

18 maja 2004 (103-122/04)

Komunikat

W dniu 18 maja 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego zapoznano się z raportami o realizacji programu rozwoju Związku w regionach Dolnośląskim i Środkowowschodnim. Krzysztof Zgoda, szef Działu Rozwoju Związku KK stwierdził w dyskusji m. in. iż w sytuacji, kiedy ponad 90 procent pracowników w Polsce jest nie zrzeszonych w żadnej organizacji związkowej, koniecznym jest pokazanie pracownikom korzyści, jakie przynosi im przynależność do związku zawodowego NSZZ "Solidarność".

W trakcie posiedzenia uzgodniono projekt porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" zaplanowanego na 28-29 maja br. w Spale.

Opiniując projekty rozporządzeń Rady Ministrów: /1/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy; /2/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej, w formie jednorazowej pożyczki, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy oraz /3/ ws. szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prezydium KK zaprotestowało przeciwko przyjęciu wymienionych rozporządzeń z pominięciem konsultacji społecznych. Wejście Polski do Unii Europejskiej i gorączkowe dostosowywanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych nie może być usprawiedliwieniem łamania praw związkowych przez rząd, tym bardziej, że Związek od roku sygnalizował niedostosowanie polskich przepisów z dziedziny wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych do wymogów prawodawstwa unijnego.

Uwagi szczegółowe zgłoszono do następujących projektów rozporządzeń Rady Ministrów: /1/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy, stanowiącej podstawę udzielania pomocy; /2/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy; /3/ ws. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; /4/ ws. zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; /5/ ws. określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek podstawowych wpłacanych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposobu i trybu przeliczania kwoty przekazanych składek; /6/ ws. określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym (...) oraz /7/ ws. przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Ministrów: /1/ ws. szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; /2/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy lub decyzji, stanowiącej podstawę udzielania pomocy; /3/ ws. szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych; /4/ ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy, stanowiącej podstawę udzielania pomocy; /5/ ws. przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych; /6/ ws. sposobu prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

Prezydium KK zapoznało się także z informacją o sytuacji w poszczególnych branżach, w tym m. in. w Sekcji Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Pracowników Handlu.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 103/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy oraz opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej, w formie jednorazowej pożyczki których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko przyjęciu 27 kwietnia 2004 r. przez Radę Ministrów ww. rozporządzeń z pominięciem konsultacji społecznych.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i gorączkowe dostosowywanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych nie może być usprawiedliwieniem dla łamania praw związkowych przez rząd, tym bardziej, że Związek od roku sygnalizował niedostosowanie polskich przepisów z dziedziny wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych do wymogów prawodawstwa unijnego. Uważamy jednocześnie, że w związku z ograniczeniami w stosowaniu pomocy de minimis (kwota 100.000 EUR na 3 lata, przy kumulacji wszelkich form pomocy de minimis) zapisy przedstawione w ww. rozporządzeniach są tylko uregulowaniami działań pozornych rządu, co nadal nie rozwiązuje w pełni problemu pomocy publicznej na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 104/04
ws. opinii o projektach rozporządzeń MGPiPS i RM

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do:

 • projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 09.03.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 11.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy lub decyzji, stanowiącej podstawę udzielania pomocy,
 • projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 11.03.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych,
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 09.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspierania nowych inwestycji w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy, stanowiącej podstawę udzielania pomocy.

Decyzja Prezydium KK nr 105/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko przyjęciu, ww. rozporządzenia z dnia 14.04.2004 r. z pominięciem konsultacji społecznych.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i gorączkowe dostosowywanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych nie może być usprawiedliwieniem łamania praw związkowych przez rząd, tym bardziej, że Związek od roku sygnalizował niedostosowanie polskich przepisów z dziedziny wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych do wymogów prawodawstwa unijnego.

Decyzja Prezydium KKnr 106/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy, stanowiącej podstawę udzielania pomocy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 13.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy, stanowiącej podstawę udzielania pomocy:

 • § 9 ust. 2 pkt 6 wyraz "maksymalny" zastąpić wyrazem "średni",
 • § 8 ust. 1 pkt. 2- zwracamy uwagę na niespójność tego zapisu w projekcie z rozporządzeniem WE nr 2204/2002 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudniania, wyznaczające łączną wartość pomocy.

Decyzja Prezydium KK nr 107/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 09.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji lub umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy:

 • § 4 ust. 1 punkt 6) - z powodu braku treści niemożliwy do zaopiniowania,
 • do katalogu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia proponujemy dodać: "koszty ubezpieczenia pracowników biorących udział w szkoleniu".

Decyzja Prezydium KK nr 108/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

1. § 2 pkt 12 lit. p - zgodnie z proponowanym brzmieniem, podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo i usługi medyczne należeć będą do tzw. pomocy indywidualnej przyznawanej na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jednakże pozostawienie jednocześnie zapisu § 2 pkt 4 powodować będzie niejasności interpretacyjne:

 • określenie roli przypadającej przychodniom lekarskim należących dotąd do Zakładu Pracy Chronionej i finansowanym z wpływów Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • niepewność czy opieka podstawowa pozostaje nadal poza pomocą indywidualną, skoro w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wymienia się opiekę podstawową i specjalistyczną przeznaczoną do finansowania w ramach pomocy indywidualnej;
 • odnośnie sposobu rozliczania w praktyce pomocy podstawowej (m.in. doraźnej, a więc szybkiej i w nagłych wypadkach) skoro przy pomocy indywidualnej istnieje wymóg złożenia wniosku.

2. § 4a ust 2 pkt 2 - nie do przyjęcia jest propozycja zastąpienia wyrażenia "służby rehabilitacyjne" wyrażeniem "osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy prowadzącego zakład". Proponowana zmiana zwiększa zakres wyrażenia, nie powodując jego doprecyzowania. Jest to sprzeczne z zamierzeniami projektodawcy, więc wprowadzenie wspomnianej zmiany jest nieuzasadnione.

Projekt rozporządzenia razi ogólnikowością i brakiem praktycznego, realnego rozwiązania problemu usług medycznych i rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, również w kontekście ich struktury rodzajowej.

3. § 5 ust. 1 - niespójność z propozycją zapisu z § 4a ust. 2 pkt. 2.

Pozytywną opinię Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 109/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 09.03.2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • § 5 pkt 6 pozostawić w zapisie dotychczas obowiązującym,
 • § 4a pkt. 2 - zwracamy uwagę na niespójność tego zapisu w projekcie z rozporządzeniem WE nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia wyznaczającego łączną wartość pomocy.

Decyzja Prezydium KK nr 110/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek podstawowych wpłacanych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposobu i trybu przeliczania kwoty przekazanych składek:

§ 1 pkt 6a - rozporządzenie nakłada na zarządzającego albo likwidatora zarządzającego przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych, których ustawodawca nie przewidział, co stanowi wykroczenie poza materię ustawową (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych).

Decyzja Prezydium KKnr 111/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek podstawowych wpłacanych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposobu i trybu przeliczania kwoty przekazanych składek:

§ 1 pkt 6a oraz § 2 ust. 2 - rozporządzenie nakłada na zarządzającego albo likwidatora zarządzającego przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych, których ustawodawca nie przewidział, co stanowi wykroczenie poza materię ustawową (art. 2 pkt 18 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych).

Decyzja Prezydium KK nr 112/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego następujące uwagi:

1) § 1 ust. 1 pkt 1 - wśród danych identyfikujących pracodawcę zabrakło nazwy firmy,

2) brak informacji dla Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o kwotach zarządzanych przez dany pracowniczy program emerytalny, która dawałaby Ministrowi możliwość "dysponowania koniecznymi danymi dotyczącymi realizacji programów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego" (art. 23 ust. 3 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych).

Decyzja Prezydium KK nr 113/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych.

Decyzja Prezydium KK nr 114/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez MGPiPS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Likwidacja waloryzacji wynagrodzeń z przepisu regulującego warunki wynagradzania mediatorów pogarsza warunki pracy mediatorów we wszystkich mediacjach prowadzonych przez mediatorów z listy MGPiPS, zarówno w przypadku mediacji prowadzonych w ramach wskazania Ministerstwa, jak i w przypadku wyboru mediatora przez strony sporu zbiorowego. Zniesienie waloryzacji negatywnie wpływa na warunki wynagradzania mediatorów spoza listy MGPiPS, ponieważ wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu wynagrodzenia dowolnego mediatora w jakimkolwiek postępowaniu mediacyjnym.

Projekt rozporządzenia nie służy rozwojowi dialogu społecznego.

Decyzja Prezydium KK nr 115/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS w sprawie sposobu prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

Decyzja Prezydium KK nr 116/04
ws. refundacji kosztów poniesionych w ramach ogólnopolskich akcji protestacyjnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w oparciu o § 8 pkt. 2c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego i uchwały KK nr 12/04 występuje do RKFS o refundację poniesionych kosztów:

 • w 100% druku ulotek i plakatów wydanych przez KK,
 • w 50% druku ulotek i plakatów wydanych przez struktury regionalne i branżowe,
 • w 50% plakatowania,
 • w 50% wysyłki druków bezadresowych,
 • w 100% transportu na akcje ogólnopolskie,
 • w 50% umieszczenie ogłoszeń w prasie regionalnej przez struktury regionalne i branżowe,
 • w 100% umieszczenia ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej przez KK.

Decyzja Prezydium KK nr 117/04
ws. refinansowania akcji protestacyjnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w oparciu o § 8 pkt. 2c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego i w związku z uchwałą KK nr 12/04, występuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu poniesionych przez struktury Związku na akcje protestacyjne w celu obrony miejsc pracy organizowane w dniu 13 maja 2004 r. w Przeworsku przez Zarząd Regionu Ziemia Przemyska (Cukrownia Przeworsk), 14 maja 2004 r. w Warszawie przez Zarząd Region Ziemia Radomska (PKS Kozienice) i 19 maja 2004 r. w Płocku przez Zarząd Regionu Płocki (PKN Orlen).

Decyzja Prezydium KK nr 121/04
ws. reprezentacji NSZZ "Solidarność" w RUCH S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając w oparciu o uchwałę KK nr 555/96 stwierdza, że podstawową jednostką organizacyjną Związku, w rozumieniu § 8 ust. 1 pkt. 1 Statutu, obejmującą swoim działaniem RUCH S.A., jest organizacja NSZZ "Solidarność" przy RUCH S.A., wpisaną do rejestru organizacji zakładowych w Regionie Mazowsze NSZZ "Solidarność" pod nr 182.

Komisja Zakładowa ww. organizacji jest jedynym reprezentantem NSZZ "Solidarność", reprezentującym członków Związku (będących pracownikami RUCH S.A.) wobec pracodawcy, czyli Spółki RUCH S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 122/04
ws. wyrejestrowania MKK RUCH S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z powodu przekształcenia Spółki RUCH S.A. (z firmy wielozakładowej w jednego pracodawcę), postanawia wyrejestrować MKK RUCH S.A., wpisane do krajowego rejestru MKK pod nr 18.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.