Menu

25 maja 2004

Komunikat

W dniu 25 maja 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które w zasadniczej części poświęcone było przygotowaniom do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale (28-29 maja br.). Omawiano przygotowane sprawozdania oraz projekty zmian w Statucie Związku.

Prezydium KK postanowiło odstąpić od opiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych projektów rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach: /1/ szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (z dnia 14.04.2004 r.); /2/ szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (z dnia 2.04.2004 r.); /3/ szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (z dnia 23.04.2004 r.) oraz /4/ szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej, w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (z dnia 23.04.2004 r.) z powodu nie opublikowania aktualnej mapy pomocy regionalnej (dotyczy pkt. 1) oraz odwołania się do nieistniejącej podstawy prawnej we wszystkich punktach.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach: /1/ określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz /2/ warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 71 tiret drugie oraz art. 72 tiret drugie rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

W trakcie posiedzenia prezydium KK zdecydowano o zgłoszeniu kandydatury Heleny Cioch do Nagrody im. Haliny Krahelskiej, ustanowionej przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Prezydium KK, biorąc pod uwagę celowość organizowania się członków NSZZ "Solidarność" w Ruchu Związkowym Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych - EUROCADRES, stowarzyszonym z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, zobowiązało Mariana Krzaklewskiego do zorganizowania zespołu koordynacyjnego składającego się z przedstawicieli zainteresowanych struktur Związku.

Przewodnicząca Rady Programowej "Tygodnika Solidarność" Małgorzata Franczyk poinformowała członków prezydium KK o wnioskach z ostatniego spotkania Rady.

Uzgodniono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej zaplanowanych na 27 maja br. w Spale.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.