Menu

27 lipca 2004 (177-192/04)

 

 

Komunikat

W dniu 27 lipca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto stanowisko w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddając hołd wszystkim uczestnikom tego bohaterskiego zrywu, mieszkańcom okupowanej Warszawy. Był to akt niezwykłego heroizmu - nierówna walka z przeważającymi siłami wroga oddziałów Armii Krajowej i Szarych Szeregów, ludności cywilnej, dzieci i młodzieży. NSZZ "Solidarność" czuje się spadkobiercą i kontynuatorem tradycji narodowo-wyzwoleńczej. W 1980 roku udowodniliśmy, że Polski Sierpień jest symbolem moralnej siły, siły, która - tym razem - w sposób bezkrwawy zmieniła oblicze świata.

Wypowiadając się na temat Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2005 prezydium KK określiło pakiet warunków podstawowych, jakie należy wypełnić przed przyjęciem tego dokumentu przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, w tym m. in. ratyfikację Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy: 150 - o roli, zadaniach i organizacji administracji pracy; 156 - dotyczącej pracowników mających obowiązki rodzinne; 158 - dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy; 168 - popierającej zatrudnienie i ochronę przed bezrobociem; 181 - dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy oraz 183 - dotyczącej ochrony macierzyństwa.

Pozytywnie oceniając rozwiązania zapisane w projekcie ustawy Ministra Polityki Społecznej o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, takie jak wprowadzenie dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy wprowadzenie dodatku dla dzieci niepełnosprawnych na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, również gdy siedziba szkoły znajdzie się w miejscowości, w której dziecko mieszka, NSZZ "Solidarność" postuluje jednocześnie, aby projekt zmian ustawy objął także uprawnieniami do zasiłku rodzinnego dzieci studiujące do 24 roku życia, z uwzględnieniem dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie pełnej i niepełnej oraz przywrócił prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w rodzinie zastępczej (do 01 maja br. wyżej wymienione świadczenie rodzina zastępcza pobierała).

Opiniując projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy: /1/ ws. kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania; /2/ ws. warunków i trybu dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy; /3/ ws. trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ws. warunków wynagradzania za pracę dla pracowników uczelni państwowych (...) prezydium KK zgłosiło do nich szereg uwag szczegółowych.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń: Ministra Gospodarki i Pracy /1/ ws. wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006; /2/ ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych, trybu kontroli realizacji narodowego Planu Rozwoju, trybu rozliczeń projektów, działań i programów operacyjnych; /3/ Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; /4/ Ministra Kultury ws. upoważnienia do uzyskania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz /5/ Rady Ministrów ws. algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Negatywnie zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy ws. przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 oraz Ministra Środowiska ws. przedstawicieli partnerów społecznych
i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego dla strategii wykorzystania Funduszu Spójności
między innymi z powodu braku zagwarantowania udziału w Komitetach Sterujących wszystkim reprezentatywnym związkom zawodowym.

W trakcie posiedzenia prezydium KK omówiło również przebieg prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a także projekt uroczystości związanych z XXIV rocznicą Wydarzeń Sierpniowych 1980 roku.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 177/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku oraz zakresu jej stosowania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniując projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wnosi o ujęcie w projekcie zawodów i specjalności z branż:

 • rud cynku i ołowiu
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • oraz zaplecza górniczego

wg załącznika.

Załącznik do decyzji nr 177/04

Wykaz nieujętych zawodów i specjalności z branż:

 • rud cynku i ołowiu
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • oraz zaplecza górniczego
 1. Inżynier Górnik - Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu p/z - (pod ziemią)
 2. Górnik Instruktor Strzałowy p/z
 3. Górnik Operator Maszyn Samojezdnych p/z
 4. Dysponent Przewozu p/z
 5. Górnik Podsadzkarz p/z
 6. Górnik Wiertacz p/z
 7. Ślusarz, Spawacz p/z oraz przeróbki mechanicznej i urządzeń produkcyjnych
 8. Wydawca Materiałów Wybuchowych p/z
 9. Operator Urządzeń Zmywczych
 10. Telemonter p/z
 11. Ściągacz Cynku
 12. Aparatowy Urządzeń Hali Wanien
 13. Młynowy Minerałów
 14. Inżynier Techniki Strzałowej
 15. Inżynier Wentylacji
 16. Inżynier Mierniczy
 17. Inżynier Geologiczny
 18. Dyspozytor Kopalni i Zakładu
 19. Technik Wentylacji
 20. Technik Mierniczy
 21. Inżynier ds. Przeróbki Mechanicznej Rud Cynku i Ołowiu
 22. Technik ds. Przeróbki Mechanicznej Rud Cynku i Ołowiu
 23. Kierownicy działów ekonomicznych
 24. Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych w działalności podstawowej w energetyce
 25. Technik elektroenergetyk elektrowni cieplnych
 26. Technik zabezpieczeń elektrycznych
 27. Technik automatyk
 28. Technik elektromechanik
 29. Referenci
 30. Mechanik maszyn i urządzeń energetycznych
 31. Monter maszyn i urządzeń energetycznych
 32. Operator nastawni
 33. 33. Operator bloku
 34. 34. Operator urządzeń odpopielania, nawęglania, odsiarczania, mazutowni
 35. Obchodowy bloku
 36. Dyspozytor ruchu elektrowni
 37. Wytaczarz

Decyzja Prezydium KK nr 178/04
ws. opinii o Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia w roku 2005

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", opiniując projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2005 (wersja z 9.07.2004 r.), uważa za zasadne poprzeć priorytety polskiej polityki zatrudnienia wymienione w projekcie pod następującymi warunkami:

 • zwiększenia w stosunku do lat ubiegłych udziału środków przeznaczanych na aktywne programy rynku pracy;
 • znacznego zwiększenia kadrowego i instytucjonalnego publicznych służb zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (zadania 1.3; 1.4; 1.5);
 • rozbudowy systemów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (zad. 2.3; 2.4);
 • wdrożenia systemu informatycznego poszukiwania pracy EURES (zad. 3.4);
 • wdrożenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (zad.3.3);
 • wdrożenia systemu kształcenia ustawicznego dla dorosłych (brak takiego zadania) z przywróceniem ulgi w podatku dochodowym dla osób inwestujących we własny rozwój zawodowy;
 • przywrócenia praktyk zawodowych dla młodzieży w zakładach pracy (zad. 1.1);
 • natychmiastowego powołania Naczelnej Rady Zatrudnienia i wydania kompletu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o promocji zatrudnienia.

Prezydium KK uważa za niezbędne dokonanie przeglądu wszystkich wniosków i rekomendacji wynikających z Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-06, między innymi w celu utworzenia obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, które to zadanie nałożył na siebie rząd w Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz w Narodowym Planie Działania na lata 2000 - 2001.

Prezydium KK oczekuje podania do publicznej wiadomości mapy aktualnej pomocy regionalnej w ramach poszczególnych programów operacyjnych, sektorowych i pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców z wymiernymi efektami w postaci lepszych, godziwie opłacanych miejsc pracy.

Prezydium KK zwraca uwagę na konieczność utworzenia większej rezerwy Funduszu Pracy (aktualnie wysoce zadłużonego kredytobiorcy) na programy tworzenia miejsc pracy opłacanych z budżetu państwa, gdyż mimo wzrostu gospodarczego nie przybywa miejsc pracy niesubsydiowanej, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Prezydium KK oczekuje ratyfikacji Konwencji MOP zatrudnieniowo - osłonowych:

 • 150 - o roli, zadaniach i organizacji administracji pracy,
 • 181 - dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy,
 • 168 - popierającej zatrudnienie i ochronę przed bezrobociem,
 • 183 - dotyczącej ochrony macierzyństwa,
 • 156 - dotyczącej pracowników mających obowiązki rodzinne,
 • 158 - dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

Prezydium KK proponuje wykreślenie z Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok wszystkich zadań, które nie wskazują konkretnej liczby nowych, lepszych miejsc pracy lub uzupełnienia tych zadań o ten wskaźnik w ostatecznej wersji KPD.

Wobec istotnego pogorszenia warunków życia uboższej części społeczeństwa i wciąż rosnącego bezrobocia Prezydium KK wyraża sprzeciw wobec niektórych zbyt ogólnikowych zapisów ze wstępu do projektu KPD takich jak:

 • teza o zmniejszeniu przepaści cywilizacyjnej w stosunku do państw UE w wyniku transformacji (str. 2),
 • teza o szkodliwej polityce państwa wycofywania z rynku pracy osób starszych przy pomocy wcześniejszych emerytur (str. 3),
 • teza o dodatnim wpływie zmian w Kodeksie pracy na rzecz zatrudnienia (str. 6).

Prezydium KK oczekuje poprawionej o powyższe uwagi ostatecznej wersji projektu KPD przed przyjęciem ich przez Radę Ministrów i Komisję Europejską.

Decyzja Prezydium KK nr 182/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. warunków i trybu dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniując projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. warunków i trybu dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy wnosi o uzupełnienie § 2 ust. 2, aby do wniosku o refundacji kosztów z Funduszu Pracy pracodawcy dołączali oświadczenie o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 183/04
ws. opinii o projekcie rozporządzeń MENiS w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników uczelni państwowych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w całości podtrzymuje opinie zawarte w stanowiskach Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" z dnia 24.06.2004 r. i 9.07.2004 r. (w załączeniu) do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

 1. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,
 2. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

KRAJOWA SEKCJA NAUKI
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A 221
00-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63, tel. (0-22) 660-98-78
e-mail: ksn@interia.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Warszawa, dn. 9 lipca 2004 r.

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"w sprawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej - od 1 września 2004 roku

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" akceptuje propozycje zmian przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku nr 5, jednocześnie proponując uzupełnienie w lp. 14 po wyrażeniu ekonomicznych - "obsługi sieci informatycznej".
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji zmian przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku nr 8 w/w rozporządzeń. Jednocześnie podtrzymuje propozycje korekt w tabeli pracowników bibliotek i w tabeli robotników wynagradzanych w systemie godzinowym przesłanych wraz ze stanowiskiem z dnia 26 czerwca b.r.

W zakresie zmian dotyczących szerokości widełek w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami oraz sposobu naliczania i przekazania środków na poprawę wynagrodzeń podtrzymujemy nasze stanowisko sformułowane dnia 24.06.2004 r.

Przypominamy, że zasada wzrostu w I-szym i II-gim etapie poprawy wynagrodzeń górnych widełek o kwotę wynikającą ze wzrostu dolnych widełek została wypracowana i stosowana przez: ministrów właściwych ... , związki zawodowe działające w obrębie szkolnictwa wyższego oraz zaakceptowana przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Oczekujemy, że Pan Minister wycofa się ze swojej propozycji oraz będzie respektował wcześniejsze uzgodnienia i przystąpi do kontynuowania negocjacji. Sądzimy, że od lat dobrą praktyką tych negocjacji było doprowadzenie do wspólnych uzgodnień. Pragniemy przypomnieć, że nasz Związek już w marcu wnosił o rozpoczęcie negocjacji w przedmiotowej sprawie. Potwierdzeniem tego jest punkt 6 Protokołu rozmów i ustaleń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" z 8 kwietnia 2004 roku.

 • Przewodniczący - Krajowej Sekcji Nauki
  NSZZ "Solidarność" - Janusz Sobieszczański

KRAJOWA SEKCJA NAUKI
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok.A221
00-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63, tel. (0-22) 660-98-78

e-mail: ksn@interia.pl
www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Kraków, 24.06.2004

Stanowisko KSN do projektów rozporządzeń w sprawie warunków wynagradzania...

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" nie może zaakceptować przedstawionych przez MENiS podczas spotkania w dniu 18.06.2004 r projektów "Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - zmieniających rozporządzenia w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę dla pracowników .........", szkolnictwa wyższego - tabele miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych.

Sprzeciw nasz budzi propozycja nieuzasadnionego wzrostu górnych stawek tak w części wynagrodzeń zasadniczych jak i dodatków funkcyjnych.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "S" podtrzymuje stanowisko, że wysokość górnych stawek wynagrodzeń w ramach III- go etapu systemowego wzrostu winny być powiększone o kwoty równe wzrostowi dolnych stawek widełek płacowych. Pozwalamy sobie przypomnieć, że zasada ta została zaakceptowana przez przedstawicieli związków zawodowych działających w obrębie szkolnictwa wyższego oraz Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i obowiązywała zarówno przy I-szym jak i II-gim etapie. Ten sposób kształtowania widełek płacowych pozwala doprowadzić docelowo do takiego ustalenia stawek wynagrodzeń, aby minimalne wynagrodzenie dla stanowiska hierarchicznie wyższego nie było mniejsze od maksymalnej stawki wynagrodzenia dla stanowiska niższego.

Przyjęta zasada kształtowania widełek płacowych zapewnia w konsekwencji poziom przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników szkół wyższych na poziomie założonym w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym, to jest według zasady 3:2 :1:1: w skali kraju.

Na podstawie materiałów własnych oraz analiz przekazanych przez resort edukacji związkom zawodowym, dotyczących "wykorzystania widełek płacowych" stwierdzamy, że tylko nieliczne wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowników szkół wyższych kształtują się w pobliżu górnego poziomu widełek; zarówno wynagrodzenia zasadnicze jak i dodatki funkcyjne.

Pragniemy zwrócić uwagę, że środki zapisane w ustawie budżetowej na rok 2004 jako rezerwa przewidziana na III-ci etap wzrostów wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa wyższego nie zapewniają pełnego finansowania zakładanego wzrostu, ponieważ brakuje:

 1. środków dla pracowników zatrudnionych w latach 2003 i 2004 w uczelniach państwowych podległych MENiS,
 2. środków na wzrosty zatrudnienia w grupach profesorów oraz adiunktów wynikające z awansów,
 3. pełnego finansowania dotacji dydaktycznej,
 4. praktycznie - wzrostu środków na wydatki rzeczowe w ramach dydaktyki.

W konsekwencji rzeczywisty wzrost środków na jeden etat w każdej grupie pracowników będzie istotnie mniejszy od zakładanego. Fakt ten upewnia nas w przekonaniu, że wyższy niż przyjęty od 2001r. sposób wzrostu widełek płacowych bez pełnego finansowania, jest nie do przyjęcia.

Podtrzymujemy pozostałe uzgodnienia, a na roboczo przesyłamy propozycje drobnych korekt w tabelach dotyczących pracowników bibliotek oraz pracowników godzinowo płatnych.

 • Z poważaniem wiceprzewodniczący KSN NSZZ "Solidarność" - Piotr Lewandowski

Stanowisko Prezydium KK nr 184/04
w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W przededniu 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oddaje hołd wszystkim uczestnikom tego bohaterskiego zrywu, mieszkańcom okupowanej Warszawy.

1 sierpnia 1944 roku dowództwo Armii Krajowej wydało rozkaz o rozpoczęciu długo oczekiwanej bitwy o wyzwolenie Warszawy spod niemieckiej okupacji w ramach akcji "Burza". Był to akt niezwykłego heroizmu - nierówna walka z przeważającymi siłami wroga oddziałów Armii Krajowej i Szarych Szeregów, ludności cywilnej, dzieci i młodzieży.

NSZZ "Solidarność" czuje się spadkobiercą i kontynuatorem tradycji narodowo-wyzwoleńczej. W 1980 roku udowodniliśmy, że Polski Sierpień jest symbolem moralnej siły, siły, która - tym razem - w sposób bezkrwawy zmieniła oblicze świata.

Przez 45 lat komunistyczna propaganda usiłowała deprecjonować rangę Powstania Warszawskiego, poddawać w wątpliwość sens walki o wolność. Dziś nikt tego sensu nie kwestionuje. Musimy nadal walczyć o pamięć Polaków o Powstaniu Warszawskim. Dlatego z radością witamy powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Z uznaniem odnosimy się do popularyzatorskiej pracy Instytutu Pamięci Narodowej i - po raz kolejny - protestujmy przeciwko próbom ograniczenia jego działalności poprzez drastyczne zmniejszenie środków budżetowych przeznaczonych na badania IPN.

Decyzja Prezydium KK nr 187/04
ws. opinii o projekcie ustawy MPS o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uważa za pozytywne następujące rozwiązania zapisane w projekcie ustawy Ministra Polityki Społecznej o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1) Art. 8 ust. 4a - wprowadzenie dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

2) Art. 15 ust. 1a - wprowadzenie dodatku dla dzieci niepełnosprawnych na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, również gdy siedziba szkoły znajdzie się w miejscowości, w której dziecko mieszka.

Jednocześnie NSZZ "Solidarność postuluje, aby w projekcie zmian ustawy uwzględnić:

 1. objęcie uprawnieniami do zasiłku rodzinnego dzieci studiujące do 24 roku życia, z uwzględnieniem dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie pełnej i niepełnej,
 2. przywrócenie zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w rodzinie zastępczej (do 1 maja br. wyżej wymienione świadczenie rodzina zastępcza pobierała).

Decyzja Prezydium KK nr 188/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MŚ w sprawie przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład KS dla strategii wykorzystania FS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego dla strategii wykorzystania Funduszu Spójności z powodu braku zagwarantowania udziału w Komitecie Sterującym wszystkim reprezentatywnym związkom zawodowym.

Decyzja Prezydium KKnr 189/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 z powodu:

I. usunięcia organizacji związków zawodowych z listy beneficjentów z Działań:

1.1 (Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy);
1.2 (Perspektywy dla młodzieży);
1.3 (Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia);
1.4 (Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) i 1.6 (Integracja i reintegracja zawodowa kobiet)- w ramach Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

Ponadto z Działania 1.3 usunięto działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu (w większości dotyczy to osób bezrobotnych długotrwale).

II. usunięcia organizacji związków zawodowych z Komitetów Sterujących Działań:

2.3 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki);
2.4 (Wzmocnienie zdolności administracyjnych) w ramach Priorytetu Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy;
3.2 (Informacja i promocja działań SPO RZL);
3.3 (Zakup sprzętu komputerowego) w ramach Priorytetu Pomoc techniczna.

Ponadto z działań 2.3 i 3.1 usunięto jako beneficjenta Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, której dotychczasowy wkład w rozwój polskiego menagementu i kadr należy ocenić wysoko.

Decyzja Prezydium KK nr 192/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie trybu składania wniosków i umów o dofinansowanie projektów w ramach SPO-RZL

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (wersja z 10 lipca 2004 roku) pod warunkiem podania jasnych zasad powołania i trybu pracy Komisji Oceny Projektów (§3 pkt. 6 i 7).

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.