Menu

7 września 2004 (223-235/04)

Komunikat

W dniu 07 września 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sytuację w służbie zdrowia. Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" zwróciła się z apelem do prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy zdrowotnej. Pomimo, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku ze stycznia br. wykazał niekonstytucyjność szeregu zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ - nowa ustawa powtarza wiele z zakwestionowanych przez Trybunał rozwiązań. Zachowano m. in. w niezmienionym kształcie Narodowy Fundusz Zdrowia - nie nastąpiła tym samym rzeczywista decentralizacja po stronie monopolistycznego płatnika świadczeń zdrowotnych. Nie określono też precyzyjnie wykazu świadczeń przysługujących pacjentom w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powtórzono natomiast nieprecyzyjne zapisy w sprawie kwalifikacji leków i wyrobów medycznych do wykazów refundacyjnych. Równocześnie dodano do zapisów ustawy nowe rozwiązania, które nie zapewniają równości i jednolitych zasad dostępu do świadczeń zdrowotnych. Związkowcy wskazują zwłaszcza na nieprecyzyjne ustalenie zasad podziału środków pochodzących ze składek na poszczególne regiony kraju, nie uwzględniające różnic demograficznych i wpływu środowiska na zdrowie populacji w województwach.

Członkowie prezydium KK zapoznali się także z informacją o przebiegu prac nad ustawą o emeryturach pomostowych.

Podczas obrad pozytywnie zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy w sprawach: /1/ trybu składania i wzoru wniosku (...) o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; /2/ rejestru agencji zatrudnienia oraz /3/ prowadzenia rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy zgłaszając do nich uwagi szczegółowe.

Pozytywnie oceniono także kierunek zmian zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, ponieważ poprawia on przejrzystość procedur obsadzania wolnych stanowisk w służbie cywilnej. Jednocześnie jednak zwrócono m. in. uwagę, iż przegląd kandydatów powinien być dokonywany według ściśle określonych kryteriów, które powinny znaleźć się w protokole z przeprowadzonego naboru.

Korekty porządkujące zaproponowano również do projektu programu Ministerstwa Polityki Społecznej "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" oraz projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy w sprawach: /1/ rejestru instytucji szkoleniowych i /2/ licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń: Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy ws. rodzajów działań rozwijających usługi, instrumenty rynku pracy oraz integrację społeczną (...).

Opiniując poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej prezydium Komisji Krajowej wyraziło swój sprzeciw wobec ponownego włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej. Rozwiązanie to rozbija jednolity, klarowny system kontrolny i badawczy służby sanitarno-epidemiologicznej oraz pozbawia ją niezależności w działalności decyzyjnej i egzekucyjnej.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. rad zatrudnienia stwierdzając m. in., że pomysł rozszerzenia składu Naczelnej Rady Zatrudnienia o przedstawicieli wojewódzkich rad zatrudnienia spowoduje niepotrzebne zwiększenie nakładów ponoszonych z zadłużonego Funduszu Pracy, a nie przyczyni się do zwiększenia efektywności prac NRZ oraz uniemożliwi kontrolę społeczną nad Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podkreślono jednocześnie, że niepowołanie NRZ od czerwca 2004 r. - z winy Ministra Gospodarki i Pracy, uniemożliwia sprawowanie kontroli społecznej nad procesem legislacyjnym dotyczącym problematyki zatrudnienia i finansowaniem funduszy celowych.

Negatywną opinię prezydium KK zyskały również projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy ws. wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, a także (...) poza granicami kraju.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KKnr 223/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (wg projektu z 26.07.2004 r).

Decyzja Prezydium KKnr 224/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. działań rozwijających usługi, instrumenty rynku pracy oraz integrację społeczną

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy ws. rodzajów działań realizowanych w ramach programów i projektów mających na celu rozwój usług lub instrumentów rynku pracy, oraz integracji społecznej, które mogą otrzymać wsparcie ze środków budżetu państwa lub ze środków Funduszu Pracy i tryb ich wspierania (wg projektu z 19.07.2004).

Decyzja Prezydium KK nr 225/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. rejestru instytucji szkoleniowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. rejestru instytucji szkoleniowych (z dnia 16.07.2004 r.):

- w § 5 pkt. 1 proponujemy zastąpić termin 1 miesiąca, terminem 14 dni.

Decyzja Prezydium KKnr 226/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego:

- w § 6 ust. 4 proponujemy wskazać instytucję, która załączone kserokopie dokumentów będzie potwierdzać jako zgodne z oryginałem.

Decyzja Prezydium KK nr 227/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. rad zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. rad zatrudnienia (wg projektu z 28.07.2004) ponieważ:

 • w § 2 nastąpiło odejście od corocznych wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • w § 3 ust. 4 rozszerzono skład NRZ o przedstawicieli wojewódzkich rad zatrudnienia,
 • w § 5 brak jest precyzyjnego ustalenia składu osobowego Naczelnej, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia,
 • w § 7.1 nastąpiło odejście od comiesięcznych obrad NRZ.

Rozszerzenie składu NRZ o przedstawicieli wojewódzkich rad zatrudnienia spowoduje niepotrzebne zwiększenie nakładów ponoszonych z zadłużonego Funduszu Pracy, a nie przyczyni się do zwiększenia efektywności prac NRZ oraz uniemożliwi kontrolę społeczną nad Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niepowołanie NRZ od czerwca 2004 r - z winy Ministra Gospodarki i Pracy, uniemożliwia sprawowanie kontroli społecznej nad procesem legislacyjnym dotyczącym problematyki zatrudnienia i finansowaniem funduszy celowych.

Decyzja Prezydium KK nr 228/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie w ramach SPO RZL

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia MGiP ws. trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (wersja z 16.07.2004) pod warunkiem określenia w § 5.1 trybu powołania Komisji Oceny Projektów i przedstawienie jej regulaminu.

Decyzja Prezydium KK nr 229/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. rejestru agencji zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje kolejny projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. rejestru agencji zatrudnienia wnosząc o przekazanie go do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia w trybie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Decyzje Prezydium KK nr 230/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. prowadzenia rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. prowadzenia rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

 • wprowadzenia zapisu - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - umożliwiającego zarejestrowanie osoby bezrobotnej, która nie posiada kompletu dokumentów (wcześniej taka możliwość była),
 • określenia wzoru zaświadczenia o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku i stypendium oraz wysokości tych świadczeń w poszczególnych latach kalendarzowych (wcześniej taki wzór był i teraz też jest potrzebny),
 • określenia wzoru zaświadczenia o okresach zarejestrowania oraz pobierania zasiłku dla bezrobotnego zarejestrowanego w trybie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. (§ 10 projektu),
 • precyzyjnego określenia obowiązku składania oświadczeń w zakresie dochodu i jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy (załącznik nr 1 poz. C pkt 10 i 11 projektu),
 • dopisania do załącznika nr 2 informacji dla osoby poszukującej pracy o treści § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
 • wprowadzenia możliwości dodatkowego załącznika dotyczącego rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które reprezentują zawody i specjalności, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • rzeczywistego przedłożenia projektu rozporządzenia Naczelnej Radzie Zatrudnienia zgodnie z zapowiedzią uzasadnienia projektu.

Decyzja Prezydium KK nr 231/04
ws. opinii o projekcie zmiany rozporządzenia MGiP w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W sytuacji, gdy rząd nie radzi sobie z problemem inflacji, Prezydium KK nie wyraża zgody na likwidację dotychczasowego mechanizmu waloryzacji kwoty diety i maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu stosowanych do rozliczenia kosztów podróży odbytej samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

Decyzja Prezydium KK nr 232/04
ws. opinii o projekcie zmiany rozporządzenia MGiP w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

W sytuacji, gdy rząd nie radzi sobie z problemem inflacji, Prezydium KK nie wyraża zgody na likwidację dotychczasowego mechanizmu waloryzacji kwoty maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu stosowanych do rozliczenia kosztów podróży odbytej samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

Decyzja Prezydium KK nr 233/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się ponownemu włączeniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej. Rozwiązanie to rozbija jednolity, klarowny system kontrolny i badawczy służby sanitarno-epidemiologicznej oraz pozbawia ją niezależności w działalności decyzyjnej i egzekucyjnej. Wyodrębnienie organizacyjne inspekcji sanitarnej, która wypełnia szczególnie trudne zadania o istotnym znaczeniu dla państwa i obywateli, i jej samodzielność w stosunku do rządowej administracji ogólnej są konieczne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy występuje realny konflikt interesów, a rozstrzygnięcia organów inspekcji sanitarnej są niepopularne. W obliczu zagrożeń, którym inspekcja sanitarna ma przeciwdziałać, centralizacja tej służby jest nieodzowna.

Prezydium KK negatywnie opiniuje regulacje zawarte w art. 37 ust. 3 projektu. Zastosowanie wskazanych przez projektodawcę rozwiązań spowoduje negatywne konsekwencje dla pracowników, których stosunki pracy wygasają. Proponujemy zastosowanie całego art. 231 Kodeksu pracy wobec pracowników urzędów wojewódzkich, którzy staną się pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

Prezydium KK proponuje w art. 23 pkt 4 projektu, dotyczącym art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zachować wspomniany punkt w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Prezydium KK zwraca uwagę, że w art. 7 proponowane zmiany dotyczą uchylonej już ustawy - obecnie obowiązuje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. nr 64, poz. 593).

Ponadto w projekcie ustawy należy umieścić zapisy, które zagwarantują przekazanie środków na realizację dodatkowych zadań w związku z nowym podziałem zadań i kompetencji administracji terenowej.

Decyzja Prezydium KK nr 234/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia kierunek zmian zawarty w projekcie w ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ponieważ poprawia on przejrzystość procedur obsadzania wolnych stanowisk w służbie cywilnej.

Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy:

1. W art. 1 dotyczącym ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej:

 • dodany art. 22b ust. 1 i ust. 2 jest nieprecyzyjny. Przegląd kandydatów powinien być dokonywany przez komisję według ściśle określonych kryteriów, które powinny znaleźć się w protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów,
 • w dodanym art. 22d wątpliwości budzi bezkonkursowa procedura zatrudnienia kolejnej osoby spośród 5 najlepszych kandydatów, jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze konkursu ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku. Nie podano czy taka procedura obowiązuje aż do wyczerpania się listy.

2. W art. 10. dotyczącym ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - proponuje się:

 • w art. 53c brakuje określenia składu komisji rozpatrującej wnioski kandydatów do zatrudnienia,
 • w art. 53d - ustęp 1 zastąpić ustępem 3,
 • art. 53e - wykreślić, pozostawienie może sprzyjać nadużyciom.

Decyzja Prezydium KK nr 235/04
ws. opinii o projekcie programu MPS "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu Ministerstwa Polityki Społecznej programu "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim":

 • w programie nie przewidziano współpracy z Kuratoriami Oświaty,
 • wśród zawodów, uznanych za najodpowiedniejsze dla pracowników świetlic, pominięto zawód pedagoga,
 • przy określaniu środków na finansowanie programu nie wzięto pod uwagę faktu, że liczba większych miast w województwie i ich dochody ze sprzedaży alkoholu są zróżnicowane i w konkretnych przypadkach mogą nie być wystarczające,
 • w kalkulacji kosztów programu pilotażowego przyjęto dwukrotnie wyższą stawkę dzienną na posiłek dla dziecka (4 zł.),
 • w kosztach działania świetlicy nie uwzględniono czynszu ani kosztów dostosowania lokalu,
 • nie przewidziano zajęć ze specjalistami (np. plastyk, informatyk, trener sportowy) i wydatków na te cele.

Program, zdaniem NSZZ "Solidarność", będzie miał rzeczywistą wartość jedynie w powiązaniu z systemem oświaty. Z jednej strony przypominamy o konieczności wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin niezamożnych lub niewydolnych wychowawczo, z drugiej zwracamy uwagę na potrzeby kulturalno-edukacyjne środowisk wiejskich (także na potrzeby kształcenia ustawicznego dorosłych) oraz konieczność zachowania obiektów szkolnych traconych bezpowrotnie w ramach likwidacji szkół.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.