Menu

20 września 2004 (253-257/04)

Komunikat

W dniu 20 września 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego negatywnie oceniono przedstawiony przez rząd projekt budżetu państwa na 2005 rok. Związek podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, prezentowane w Komisji Trójstronnej, odnoszące się do założeń makroekonomicznych budżetu, szczególnie w zakresie wzrostu wynagrodzeń (minimalnego, w sektorze przedsiębiorstw oraz w sferze budżetowej) - czytamy w uzasadnieniu decyzji. Nadal postulujemy, aby wszystkie płace wzrosły o stopę inflacji plus połowę wzrostu PKB. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przyjęty w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (103%) jest nierealny, szczególnie wobec dalszego utrzymywania się czynników wzrostu cen w gospodarce, takich jak: rosnące ceny ropy na rynkach światowych, zaplanowane podwyżki akcyzy na paliwa, zmiany stawek podatku VAT, wzrost cen żywności, co uderzy głównie w najuboższych. Propozycja waloryzacji wynagrodzenia minimalnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania pracownikom najniżej wynagradzanym. Obecny wzrost cen towarów i usług dotyczy głównie dóbr należących do podstawowego koszyka wydatków, takich jak żywność, użytkowanie mieszkania i nośniki energii. Projekt budżetu nie przyczyni się też do wzrostu zatrudnienia, a także nie zwiększy szans bezrobotnych na znalezienie pracy oraz uruchomienie działań osłonowych. Nie pomoże rozwiązać nabrzmiałych problemów społecznych oraz nie daje podstaw do uzyskania poprawy sytuacji w ochronie zdrowia - czytamy dalej. Do opinii załączono wyczerpujące uzasadnienie.

Uwagę szczegółową zgłoszono do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu kandydatury Henryka Stachowiaka jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006".

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 253/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 - 2006"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Henryka Stachowiaka jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 - 2006".

Decyzja Prezydium KK nr 255/04
ws. zakupu serwisu medialnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zakupić serwis medialny na okres od października do grudnia 2004 r. przygotowywany przez Internet Media Monitoring, NEWTON PL sp. z o.o.

Serwis medialny obejmować będzie informacje dotyczące NSZZ "Solidarność" oraz innych związków zawodowych, a także politykę społeczną, prawo pracy oraz partie polityczne.

Decyzja Prezydium KK nr 256/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawnych:

Z projektu wynika, że zaproponowane kwoty nie pokrywają rzeczywistych zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Utrzymanie zaniżonego ryczałtu postawi pracodawcę osoby niepełnosprawnej przed następującym wyborem: rozliczać realne zwiększone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych według niesprecyzowanej metody lub oprzeć się na zaniżonym ryczałcie naliczania kosztów. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia brak wskazania w jaki sposób wyliczono proponowane kwoty ryczałtu o których mowa § 1 pkt 3 lit b.

Zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie korzystnie na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 257/04
ws. opinii o projekcie budżetu państwa na rok 2005

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia przedstawiony przez rząd projekt budżetu państwa na 2005 rok.

NSZZ "Solidarność" podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odnoszące się do założeń makroekonomicznych budżetu, szczególnie w zakresie wzrostu wynagrodzeń (minimalnego, w sektorze przedsiębiorstw oraz w sferze budżetowej). Nadal postulujemy, aby wszystkie płace wzrosły o stopę inflacji plus połowę wzrostu PKB. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przyjęty w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (103%) jest nierealny, szczególnie wobec dalszego utrzymywania się czynników wzrostu cen w gospodarce, takich jak: rosnące ceny ropy na rynkach światowych, zaplanowane podwyżki akcyzy na paliwa, zmiany stawek podatku VAT, wzrost cen żywności, co uderzy głównie w najuboższych. Propozycja waloryzacji wynagrodzenia minimalnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania pracownikom najniżej wynagradzanym. Obecny wzrost cen towarów i usług dotyczy głównie dóbr należących do podstawowego koszyka wydatków, takich jak żywność, użytkowanie mieszkania i nośniki energii.

Po raz kolejny projekt budżetu został oparty na nierealnych i niepewnych założeniach makroekonomicznych (przeszacowane wpływy podatkowe VAT, PIT, podatku od gier) oraz zbyt optymistycznych założeniach poprawy ściągalności podatków, podczas gdy dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2004 pokazuje niemożność osiągnięcia wskaźników w tym obszarze.

Projekt budżetu nie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, a także nie zwiększy szans bezrobotnych na znalezienie pracy oraz uruchomienie działań osłonowych. Nie pomoże rozwiązać nabrzmiałych problemów społecznych oraz nie daje podstaw do uzyskania poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.

Nadal brak jest zmian systemowych, skierowanych na uproszczenie systemu podatkowego i likwidację patologii związanych z szarą strefą.

Krytycznie oceniamy wzrost wydatków na administrację publiczną, który ma miejsce w większości działów gospodarki.

Rynek pracy

NSZZ "Solidarność" oczekuje zmniejszenia bezrobocia oraz wzrostu wskaźnika zatrudnienia zgodnie z obowiązującą strategią lizbońską i potrzebami kolejnego roku wyżu demograficznego.

W kraju brakuje kompleksowej informacji o całościowym wysiłku państwa na rynku pracy i stosowanych środkach oraz formach aktywizacji bezrobotnych, poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą. Brakuje krajowego planu działania na rzecz zatrudnienia, nie wdrożono systemów informatycznych EURES (w tym Puls) i SIMIK, błędnie podaje się informacje o polskim rynku pracy w GUS. Sytuacji tej nie poprawią niskie nakłady na statystykę, badania i rozwój.

Zapowiadany 5% wzrost PKB nie będzie wzrostem prozatrudnieniowym. Brak wielkich programów robót publicznych i słaby rozwój rynku usług nie spowodują wchłonięcia bezrobotnych pracowników z innych sektorów. W rezultacie nadal będzie utrzymywać się wysokie bezrobocie rejestrowane (2,87 mln osób, ze stopą bezrobocia 18,2%) i nierejestrowane (około 2 mln osób).

W sytuacji wysokiego bezrobocia oraz wysokiego poziomu zadłużenia Funduszu Pracy, protest musi budzić likwidacja dotacji z budżetu państwa na rzecz Funduszu. W tym stanie rzeczy nieznacznie zwiększone środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu nie przyczynią się do podniesienia mobilności pracowniczej i kwalifikacji zawodowych na coraz trudniejszym rynku pracy. Zastrzeżenia budzi zmniejszanie środków na wynagrodzenia młodocianych pracowników, całkowity brak środków na programy specjalne oraz utrzymanie na poziomie roku ubiegłego umorzeń pożyczek, a także niepodwyższona wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, co jest niezgodne ze standardami MOP wg Konwencji 102 i 168.

Rok 2005 jest ostatnim rokiem, w którym można podnieść składkę na Fundusz Pracy lub zwiększyć dotację z budżetu państwa do takiego poziomu, by całkowicie uregulować zadłużenie Funduszu Pracy i zabezpieczyć kapitał podstawowy na wdrożenie obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia (lub powrót do zasiłków przedemerytalnych).

NSZZ "Solidarność" wnosi o dalsze podwyższenie składki pracodawców na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z 0,15% na 0,30%, co pozwoli na rozszerzenie katalogu wypłat pracowniczych w sytuacji przejściowych trudności finansowych pracodawców.

Niezbędne jest znaczne dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu wsparcia restrukturyzacji zatrudnienia w wielu sektorach i branżach. Aktualne programy osłonowe są nieskuteczne, zwłaszcza w słabszych branżach gospodarki.

Sytuację na rynku pracy pogarszają zbyt niskie nakłady na edukację, naukę i badania oraz całkowity brak realizacji uchwały sejmu z 17 grudnia 2001 ws. działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym. Brak jest informacji o efektach rządowych działań na rzecz nowych i lepszych miejsc pracy, które miały być osiągnięte poprzez zmiany w Kodeksie pracy, zmianę ustawy o zatrudnieniu na ustawę o promocji zatrudnienia i program 50+. Nieznane są też kompleksowe dane o efektywności dotychczas stosowanych programów prozatrudnieniowych w powiatach i współpracy na lokalnych rynkach pracy pracodawców, urzędów pracy i starostów powiatów.

Niezbędna jest informacja, jak szeroko pracodawcy zamierzają uczestniczyć w programach zwiększających zatrudnienie i wykorzystać środki z funduszy unijnych.

Brak również pozycji "dotacje na inwestycje infrastrukturalne" w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, mimo że elementy pomocy państwa dla tych samorządów winny oddziaływać skutecznie do 2006 roku. Projekt budżetu nie przyczyni się znacząco do większego zatrudnienia, ani do zmniejszania różnic między powiatami, a także nie gwarantuje wszystkim bezrobotnym miejsc pracy albo osłony socjalnej.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Projekt budżetu państwa na 2005 r. zakłada dalsze ograniczanie dotacji związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zmniejszono kwotę rekompensującą gminom dochody utracone z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych: ze 187 mln zł w 2004 r. do 170 mln zł planowanych w 2005 r.

Kwotę dotacji na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zmniejszono o 43 mln zł (z 940 mln zł w 2004 r. do 897 mln w 2005 r.). Jednocześnie obniżona kwota ma zawierać w sobie kwotę refundacji zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych. Ta kwota refundacji w budżecie na 2004 r. była ujęta oddzielnie i wynosiła 87,5 mln zł. Całkowita więc kwota dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o 130,5 mln zł niższa niż w 2004 r.

Nie przewiduje się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 21 ust. 2a ustawy o rehabilitacji). W roku 2004 kwota dofinansowania wynosiła 25 mln zł.

O jedną trzecią obniżono środki przeznaczone na realizację zadań przez samorządy wojewódzkie (z 92 mln zł na 60 mln zł), zaś samorządom powiatowym obniżono środki finansowe o 113,7 mln zł (z 679,2 mln zł na 565,5 mln zł).

Ochrona zdrowia

Nakłady na ochronę zdrowia w 2005 r. są niewystarczające w stosunku do zadań oraz kosztów funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Projektowany budżet w części "ochrona zdrowia" nie daje podstaw do uzyskania rzeczywistej poprawy sytuacji finansowej sektora ochrony zdrowia.

Wydatki budżetu państwa w dziale 851 "ochrona zdrowia" wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosą 3 672 331 tys. zł, co oznacza wzrost nominalny o 1,9% w porównaniu z 2004 r., a realny spadek o 1,1%. Ponieważ w budżecie na 2004 r. w stosunku do planu na 2003 r. ujęto 4,1 % mniej środków, a w budżecie na 2003 r. w porównaniu z 2002 r. - mniej o 1,1% , to obecny wzrost nie wyrównuje ograniczenia w wydatkach z ubiegłych lat.

Analiza poszczególnych części działu nasuwa szereg wątpliwości co do wyboru priorytetów tworzonej polityki zdrowotnej i ich przełożenia na nakłady finansowe. Niepokojące jest obniżenie - bez wskazania uzasadnienia - wielu pozycji budżetu ochrony zdrowia, takich jak:

 1. wydatki w rozdziale ,,szpitale ogólne'' obniżono o 97,7% do wysokości 4 102 tys. zł, a równocześnie w rozdziale ,,szpitale kliniczne'' nastąpi spadek o 10,1% do poziomu 230 789 tys. zł. W obu pozycjach wydatki przeznaczono na cele inwestycyjne;
 2. "ratownictwo medyczne'' - jest to skutek odkładania przezparlament pełnego wprowadzenia zapisów ustawy;
 3. wydatki w pozycji "staże i specjalizacje medyczne" obniżono o 88 mln zł;
 4. nakłady w pozycji ,,pozostała działalność" obniżono o 20,4% - do wysokości 135 039 tys. zł;
 5. w pozycji ,,zapobieganie i zwalczanie AIDS'' obniżono nakłady o 7,9% do wysokości 6,5 mln zł;
 6. w pozycji ,,programy polityki zdrowotnej" zmniejszono nakłady o 10% - do wysokości 494,7 mln zł;
 7. w pozycji ,,przeciwdziałanie alkoholizmowi" obniżono nakłady o 9,8 % - do wysokości 6,2 mln zł, a w pozycji "zwalczanie narkomanii" o 4,5% - do 10,8 mln zł;
 8. w pozycji ,,lecznictwo ambulatoryjne" zakłada się wydatki, chociaż wątpliwości budzi podstawa prawna finansowania zadań w tej dziedzinie przez resort.

Nie podano informacji, czy obniżeniu nakładów towarzyszy zmniejszenie zadań jednostek ochrony zdrowia.

W budżecie Ministra Zdrowia przewidziano jedynie 80 mln zł na działania osłonowe i restrukturyzacyjne w ochronie zdrowia. Dodatkowo przeznacza się 20 mln zł na cele związane z projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji spzoz, bez podania konkretnego przeznaczenia. Obie grupy nakładów są rażąco niewystarczające, uwzględniając liczbę ponad 2100 spzoz realizujących w różnych formach cele restrukturyzacyjne.

Ponadto wyjaśnienia wymagają:

 • bardzo wysoki wzrost pozycji "rezerwy celowe" (do 655 mln zł);
 • cele i zadania czterech programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z źródeł zagranicznych i wydatki z nimi związane (zwłaszcza program "Mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego oraz norweski mechanizm finansowy") oraz wielkość finansowania krajowego.

Pozytywnie oceniamy likwidację finansowania profilaktycznych domów zdrowia i nominalny wzrost wydatków na służby Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej, ale jest on niewystarczający.

Pomoc społeczna

Środki na realizację zadań pomocy społecznej w 2005 r. zaplanowano w części 85 "budżety wojewodów" oraz części 83 "rezerwy celowe". Trudno jest porównać całkowitą wysokość środków na pomoc społeczną w roku 2005 do środków ujętych na ten cel w budżecie 2004, ponieważ zaplanowane na rok 2005 wydatki w dziale "pomoc społeczna" uwzględniają zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Szczególny niepokój budzi fakt, że środki zaplanowane na 2005 r. są niedoszacowane w następujących sektorach działalności:

1. Zasiłki i pomoc w naturze

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej oraz porozumieniami zawartymi z partnerami społecznymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rząd jest zobowiązany w 2005 roku zwiększyć minimalną gwarancję wysokości zasiłku okresowego. W projekcie ustawy budżetowej nie przewidziano środków finansowych (ok. 200 mln zł) na ten cel.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przy opracowywaniu projektu budżetu została zaniżona podstawa do naliczania kwoty bazowej na 2005 r. W ustawie budżetowej na 2004 r. wynosiła ona wraz z rezerwami (po odliczeniu zmniejszenia na świadczenia rodzinne) ok. 1 130 mln. W przesłanym do opinii projekcie na 2005 r. kwota ta wynosi 1 145 mln zł.

2. Domy pomocy społecznej.

Dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na starych zasadach (przed 1.01.2004 r.) nie zostały w pełni zwaloryzowane (wzrost tylko o 1,5%). Przy kalkulowaniu dopłat nie uwzględniono środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe.

3. Rada Ministrów w przyjętym w sierpniu 2004 r. rządowym programie "Posiłek dla potrzebujących" przeznaczyła na realizację tego programu w 2005 r. środki w wysokości 300 mln zł. Projekt ustawy budżetowej przewiduje w rezerwie celowej tylko 250 mln.

Ubezpieczenia społeczne

W projekcie budżetu uwzględniono zarówno skutki zamrożenia waloryzacji rent i emerytur, jak i skutki wdrożenia pakietu trzech projektów ustaw niszczących efekty reformy systemu ubezpieczeń społecznych (o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; o emeryturach i rentach z FUS), co wydaje się być działaniem co najmniej przedwczesnym.

Po raz pierwszy spadła wysokość planowanej dotacji do FUS z tytułu ustawowego zobowiązania budżetu państwa do uzupełniania środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń emerytalnych w związku z przekazywaniem części składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych:

 • dotacja planowana na 2003 rok - 11 384 788 tys. zł;
 • dotacja planowana na 2004 rok - 11 399 056 tys. zł;
 • dotacja planowana na 2005 rok - 11 293 791 tys. zł.

Spadek dynamiki wzrostu dotacji do FUS i zawarta w ustawie informacja o spadku kwoty niezbędnej na pokrycie skutków finansowych transferu składek do OFE w roku 2005 jest kolejnym potwierdzeniem, że cel reformy systemu ubezpieczeń społecznych jest stopniowo osiągany, a mimo to rząd dla chwilowych oszczędności budżetowych podejmuje działania w celu wycofania się z reformy ubezpieczeń społecznych.

Jako wadliwy i niesprzyjający działaniom naprawczym w systemie ubezpieczeń społecznych odbieramy sposób przedstawienia wydatków tak, by trudno było oceniać funkcjonowanie systemu, tj. łączne podawanie kwot przeznaczonych na świadczenia ubezpieczeniowe (zasiłki chorobowe i wypadkowe) i na świadczenia zaopatrzeniowe (wszystkie świadczenia zlecone, np. zasiłki rodzinne). Dotacje na pozaubezpieczeniowe zadania zlecone i wydatki na te cele winny być podawane w formie wyodrębnionej.

Oświata i wychowanie

Zsumowane nakłady na oświatę, wychowanie i opiekę wychowawczą zostały utrzymane na poziomie roku 2004. Przy rosnących problemach opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych młodzieży, nowych zadaniach oświatowych i wyzwaniach edukacyjnych związanych z wejściem do Unii Europejskiej oznacza to, że mamy do czynienia z projektem budżetu regresu, a nie rozwoju. Należy również przypomnieć, że oświata i wychowanie od wielu lat są niewystarczająco finansowane z budżetu, w związku z czym narastają problemy utrzymania obiektów szkolnych w gminach biedniejszych, a także rośnie zagrożenie likwidowania małych szkół wiejskich. Rząd proponuje tzw. "program świetlica", a nie chroni miejsc pracy nauczycieli i pozwala na likwidację obiektów szkolnych, gdzie taka działalność miałaby rzeczywisty sens kulturalno-oświatowy i opiekuńczy.

Szkolnictwo wyższe

W budżecie 2005 roku w części "Szkolnictwo wyższe" nie doszacowano środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną. Wydaje się, że rząd nie przewidział wyżu demograficznego na uczelniach i wynikającego z niego niezbędnego wzrostu zatrudnienia. Z tego samego powodu nie doszacowano wydatków rzeczowych. Zaprojektowane wydatki majątkowe są bardzo niskie w stosunku do potrzeb i lat poprzednich. Wielkość pomocy materialnej dla studentów jest trudna do oceny ze względu na brak informacji o dopłatach do ulgowych przejazdów w budżetach wojewodów.

Nauka

Pomimo publicznych zapewnień, że rząd popiera program rozwoju zasobów ludzkich, nakłady na naukę spadają realnie o 7,1%, co świadczy o rozmijaniu się deklaracji z decyzjami.

Górnictwo

Proponowana wysokość dotacji budżetowej na likwidację i rekultywację terenów górniczych w przemyśle siarkowym, której płatnikiem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości około 40 mln zł jest niewystarczająca i powinna być wyższa, co najmniej w wielkości tego roku, czyli 70,5 mln zł.

Przyznanie dotacji w proponowanej w budżecie 2005 r. wysokości spowoduje wstrzymanie niektórych prac przy likwidacji i rekultywacji terenów górniczych po górnictwie siarki, a co najważniejsze i najgorsze - doprowadzi do zwolnień pracowników.

Zakładane w projekcie budżetu rezerwy celowe w wysokości 800 mln zł mają, według projektu, być przeznaczone na wsparcie restrukturyzacji górnictwa, wynikające z ustawy z 28.11.2003 r., a przede wszystkim skutki przeniesione restrukturyzacji zatrudnienia (górniczy pakiet socjalny). Sam skutek przeniesiony restrukturyzacji zatrudnienia w Kompanii Węglowej szacowany jest na około 400 mln zł. Można zatem domniemywać, że budżet państwa obciąży kosztami restrukturyzacji zatrudnienia z lat poprzednich bezpośrednio spółki węglowe, co doprowadzić może do znacznego pogorszenia wyniku ekonomicznego górnictwa.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przedstawione w projekcie budżetu wielkości wydatków na rok 2005 na górnictwo węgla kamiennego są niezgodne z przyjętym przez rząd "Planem dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz planem zamknięcia kopalń w latach 2004-2007" (z którego wynika, że ogólna kwota pomocy publicznej przeznaczonej dla górnictwa węgla kamiennego powinna wynosić 1.448,73 mln zł) oraz programem "Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010" z 27.04.2004 roku.

Hutnictwo

NSZZ "Solidarność" domaga się przedstawienia wyników raportu monitorującego restrukturyzację sektora hutniczego. Jego analiza pozwoli na ocenę, czy zawarta w ustawie budżetowej na 2005 rok wysokość środków na ten cel będzie wystarczająca.

Transport

Określone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rok 2005 potrzeby wynoszą 547,48 mln zł. Tymczasem w planach ministra właściwego do spraw transportu z ogólnej kwoty 805,12 mln zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury kolejowej planuje się wydać zaledwie 55 mln zł - na modernizację linii kolejowych: E-65 odc. Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (50 mln zł); Warszawa- Radom - Kielce oraz Centrum Warszawy - Terminal Okęcie (5 mln zł).

Ponadto, zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na realizację projektów inwestycyjnych są niewystarczające do udziału we współfinansowanych z UE programach przeznaczonych na poprawę infrastruktury kolejowej w Polsce.

Budownictwo

NSZZ "Solidarność" protestuje przeciw dalszym ograniczeniom nakładów na sferę mieszkaniową, na którą w 2005 r. zaplanowano niewiele ponad 1 mld zł. W latach minionych, np. w roku 1997 przeznaczono 3,4 mld zł, a w 2001 r. - 3,9 mld zł. Nakłady proponowane na 2005 rok są blisko czterokrotnie mniejsze, co jest nie do zaakceptowania. Przeznaczenie większego odpisu na sferę mieszkaniową powinno umożliwić wdrożenie postulowanych przez środowisko programów w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju, których brak - wraz z efektem ostatnich zmian w stawkach podatku VAT i likwidacji ulg mieszkaniowych i remontowych - spowodował regres w budownictwie mieszkaniowym. Taka polityka rządu w tym obszarze powoduje lawinowe zwolnienia pracowników w budownictwie. Należy podkreślić również fakt, że znajdujemy się na ostatnim miejscu w Europie pod względem ilości mieszkań na 1000 mieszkańców, a przez siedem miesięcy bieżącego roku oddano o 50 % mniej mieszkań niż w ubiegłym roku.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.