Menu

28 września 2004 (263-268/04)

Komunikat

W dniu 28 września 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sytuację na kolei oraz w Poczcie Polskiej. Zapoznano się jednocześnie z informacją o przebiegu pikiet protestacyjnych pracowników tych firm odbywających się w Warszawie.

Negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. trybu i terminu konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013, programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, współpracy członków Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialnego przy opracowywaniu programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności w ramach NPR na lata 2007 - 2013 oraz jego negocjacji z Komisją Europejską z powodu braku rozdziału poświęconego formie i harmonogramowi konsultacji Narodowego Planu Rozwoju z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nieuregulowanie procedury tej konsultacji nie przyniesie efektów korzystnych dla partnerów społecznych i gospodarczych.

Uwagi szczegółowe zgłoszono do projektów: rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Z udziałem przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Kazimierza Grajcarka omawiano szczegółowo zapisy Statutu NSZZ "Solidarność" przyjętego na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatóworaz przygotowywanych projektów uchwał okołostatutowych.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu kandydatury Teresy Szczerby jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Postanowiono także o ogłoszeniu otwartego konkursu na projekt odznaki i medalu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność".

Członkowie prezydium KK zaakceptowali projekt porządku obrad Komisji Krajowej zaplanowanych na 04 października br. w Suchowoli.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 263/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. trybu i terminu konsultacji NPR na lata 2007 - 2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. trybu i terminu konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013, programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, współpracy członków Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialnego przy opracowywaniu programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności w ramach NPR na lata 2007 - 2013 oraz jego negocjacji z Komisją Europejską z powodu braku rozdziału poświęconego formie i harmonogramowi konsultacji Narodowego Planu Rozwoju z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nieuregulowanie procedury tej konsultacji nie przyniesie efektów korzystnych dla partnerów społecznych i gospodarczych.

Prezydium KK zwraca uwagę, że brak jest § 5 i powoływanie się na niego w dalszej części projektu jest bezprzedmiotowe.

Decyzja Prezydium KK nr 264/04
ws. projektu ustawy MF o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 23 sierpnia 2004 r.:

1) w art. 14 e zdecydowanie skrócić termin wydania pisemnych interpretacji przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przepisy prawa powinny być jasno sformułowane, jeżeli nie są, to podatnik, który nie potrafi sam zinterpretować przepisów prawa powinien mieć prawo w jak najkrótszym terminie do zapoznania się z interpretacją Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2) uchylenie art. 243 § 1 a, w którym była mowa o przypadkach niedopuszczalności wznowienia postępowania po upływie terminów przewidzianych w art. 68 lub w art. 70 jest niekorzystne.

Decyzja Prezydium KK nr 265/04
ws. upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie ochrony prawnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Janusza Śniadka Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" oraz Macieja Jankowskiego Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" do podpisania porozumienia w sprawie ochrony prawnej pomiędzy NSZZ "Solidarność" i "Ver.di".

Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Porozumienie w sprawie ochrony prawnej zawarte pomiędzy:

1) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, zwanym dalej "NSZZ Solidarność" reprezentowanym przez Janusza Śniadka - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działających na podstawie Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 265/04 z dnia 28 września 2004 r.

oraz

2) Zjednoczonym Usługowym Związkiem Zawodowym "Ver.di" z siedzibą w Berlinie Paula-Thiede-Ufer 10, zwanym dalej "Ver.di", reprezentowanym przez ..................................,
działających na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą...........
...................................
Preambuła

NSZZ "Solidarność" oraz "Ver.di" w ramach niniejszego Porozumienia zobowiązują się w przypadkach zaistnienia konieczności skorzystania z pomocy prawnej zapewnić członkom drugiej organizacji na zasadzie wzajemności doradztwo i reprezentację prawną w ramach będących aktualnie w dyspozycji każdej z organizacji środków ochrony prawnej w następującym zakresie:

1. Na podstawie preambuły członkom NSZZ "Solidarność", w razie potrzeby i konieczności skorzystania z reprezentacji prawnej w Niemczech, w związku z członkostwem w NSZZ "Solidarność", przysługuje, w drodze pełnomocnictwa subsydiarnego, prawo do skorzystania z ochrony prawnej "Ver.di". Odpowiednio członkom "Ver.di", w razie potrzeby i konieczności skorzystania z reprezentacji prawnej w Polsce, w związku z członkostwem w "Ver.di", przysługuje prawo do skorzystania z ochrony prawnej NSZZ "Solidarność".

2. Przy ustalaniu i przyznawaniu ochrony prawnej znajdują zastosowanie reguły postępowania związku zawodowego, którego członkiem jest osoba ubiegająca się o ochronę prawną. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie przy rozstrzyganiu wszystkich niezbędnych kwestii dotyczących rodzaju postępowania oraz przedsięwzięcia środków prawnych.

3. Zgodnie z wymogami ust. 2 odbywać się będzie korzystanie, w drodze pełnomocnictwa subsydiarnego, z reprezentacji prawnej właściwych miejscowo instytucji ochrony prawnej.

4. Reprezentacja prawna obejmuje wyłącznie reprezentowanie przed właściwymi sądami i władzami oraz odbieranie dalszego prowadzenia sprawy spornej przez związek, którego członkiem jest osoba ubiegająca się o ochronę prawną., jak również stałe zdawanie sprawozdania z przebiegu postępowania. Ver.di i NSZZ "Solidarność" zestawiają (przygotowują) dla każdego członka konieczne materiały i dają je do dyspozycji drugiej organizacji związkowej .

5. Właściwymi placówkami w sprawach przejęcia poszukiwania reprezentacji prawnej jak również do usunięcia niejasności dot. wzajemnych roszczeń są:

- w NSZZ "Solidarność" - odpowiedzialny za ochronę prawną .............. a w razie przeszkody ................
- w Ver.di - sekretarz związkowy w Zarządzie Federalnym właściwy w sprawach ochrony prawnej za granicą ...................., a w jego zastępstwie..........................

6. Koszty postępowania, tzn. koszty sądowe i pozasądowe, przejmuje związek, którego członkiem jest osoba korzystająca z pomocy prawnej. Jako wkład ze strony związkowych organów reprezentacji prawnej związki rezygnują z wzajemnego rozliczenia kosztów.

7. Niniejsze porozumienie o ochronie prawnej zostaje zawarte na czas nie określony i wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r. Może ono zostać wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania drugiej stronie drogą pocztową. W razie wypowiedzenia porozumienia strony zobowiązane są, na warunkach określonych w porozumieniu, prowadzić do czasu zakończenia postępowania sprawy rozpoczęte przed dniem wypowiedzenia. NSZZ "Solidarność" Ver.di

Decyzja Prezydium KK nr 266/04
ws. ogłoszenia konkursu na projekt odznaki i medalu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność
"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ogłasza otwarty konkurs na projekt odznaki i medalu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność".
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zostają określone w formie komunikatu w załączeniu.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 266/04

Konkurs

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ogłasza otwarty konkurs na projekt odznaki i medalu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność".

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem, numerem telefonu oraz oświadczeniem o następującej treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) dla celów niezbędnych przy realizacji konkursu na okolicznościowy medalion Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"", należy składać w: Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 z dopiskiem na kopercie "Konkurs na medal" w terminie do 31 grudnia 2004 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace złożone bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że zgłaszane projekty powinny być wykonane w technice gipsu białego w skali 1:1. Oczekujemy, że rewers medalu będzie zawierał tekst: "Jeden drugiego brzemiona noście".

Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość projektów.

Zgłoszone prace oceni jury powołane przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Dla autora zwycięskiego projektu przewidziano nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.

Majątkowe prawa autorskie nagrodzonej pracy na wszelkich polach eksploatacji przechodzą na rzecz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Materiały zgłoszone do konkursu stają się własnością Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Prawa autorskie niewybranych materiałów nie przechodzą na rzecz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w sposób nieokreślony niniejszym komunikatem.

Informacji udziela: Biuro Prasowe KK NSZZ "Solidarność"

tel. (58) 308 44 76
mail: rzecznik@solidarnosc.org.pl

Decyzja Prezydium KKnr 267/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy:

- w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w punkcie 14 Części I, należy doprecyzować sposób zaokrąglenia kwot szacunkowych strat materialnych spowodowanych wypadkiem lub pozostawić dotychczas obowiązującą zasadę.

Decyzja Prezydium KK nr 268/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Teresy Szczerby jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.