Menu

30 listopada 2004 (298-303/04)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas posiedzenia w dniu 30 listopada 2004 roku w Gdańsku, przyjęło stanowisko ws. realizacji II etapu wieloletniego programu pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". W wyniku I etapu programu rozpoczętego w 2002 roku partnerzy społeczni zyskali istotne wsparcie w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Kolejny etap obejmuje badania naukowe i prace służb państwowych, których celem jest przygotowanie rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych, zapewniających rozwój zasobów ludzkich i przygotowanie nowych technologii, które umożliwią osiągnięcie standardów bhp porównywalnych z istniejącymi w krajach Unii Europejskiej. W czerwcu bieżącego roku rząd przyjął program wraz z jego skutkami finansowymi. Obniżenie w ustawie budżetowej środków na realizację II etapu programu o 38 proc. oznacza w praktyce brak możliwości wykonania zaplanowanych zadań. Prezydium KK oczekuje, że Parlament w swych dalszych pracach nad ustawą budżetową dokona odpowiedniej korekty nakładów na realizację programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa pracowników.

Prezydium KK negatywnie oceniło projekt rozporządzenia Ministra Kultury zmieniającego rozporządzenie ws. określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznając, że zakres proponowanej regulacji nie spełnia oczekiwań grupy zawodowej muzealników, dotyczących procedur kwalifikacyjnych. Do opinii załączono uwagi szczegółowe.

Uwagę szczegółową zgłoszono również do projektu ustawy Ministra Kultury o zasadach obliczania wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyznawania zwolnień od ich uiszczania i umarzania tych opłat oraz o zmianie innych ustaw.

W trakcie obrad prezydium KK podjęło decyzję o rejestracji Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. Wniosek o rejestrację zgłosiły Komisje Zakładowe Polfa Warszawa, Polfa Tarchomin oraz Polfa Pabianice.

Zastępca przewodniczącego Jerzy Langer zrelacjonował członkom prezydium KK przebieg ubiegłotygodniowej wizyty w Kijowie, gdzie spotkał się z Michałem Wołyńcem, szefem Konfederacji Ukraińskich Wolnych Związków Zawodowych, opozycyjnymi parlamentarzystami i protestującymi na ulicach Kijowa Ukraińcami. NSZZ "Solidarność" solidaryzuje się z narodem ukraińskim dążącym do życia w państwie demokratycznym. Prezydium KK postanowiło zorganizować pomoc protestującym na Ukrainie w postaci transportu leków.

Podczas posiedzenia omówiono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej zaplanowanych na 14-15 grudnia w Gdańsku.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 298/04
ws. opinii o projekcie ustawy MK o zasadach obliczania wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyznawania zwolnień od ich uiszczania i umarzania tych opłat oraz o zmianie innych ustaw


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu ustawy Ministra Kultury o zasadach obliczania wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyznawania zwolnień od ich uiszczania i umarzania tych opłat oraz o zmianie innych ustaw:
art. 4

Upoważnienie do umarzania albo rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych powinna posiadać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ kolegialny, odpowiedzialny za właściwą politykę w dziedzinie mediów publicznych.
Decyzja Prezydium KK nr 299/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MK zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Kultury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznając, że zakres proponowanej regulacji nie spełnia oczekiwań grupy zawodowej muzealników, dotyczących procedur kwalifikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 marca 1999r. (Dz. U. nr 26, poz. 233) będące przedmiotem aktualnej nowelizacji wymaga dalej idących zmian, w tym:

    * w § 2 należy dodać ustęp 2.2 o następującej treści "w przypadku gdy pracodawca nie przestrzega w stosunku do muzealnika trybu określonego w załączniku do rozporządzenia, muzealnikowi przysługuje odwołanie do Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Kultury".
    * w § 4 w pkt 1 i pkt 6.2 po wyrazie "kustosza" dodać "i starszego kustosza".

Stanowisko Prezydium KK nr 300/04
ws. realizacji II etapu wieloletniego programu pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę na brak konsekwencji rządu w sprawie realizacji II etapu wieloletniego programu pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej.

W wyniku I etapu programu rozpoczętego w 2002 roku partnerzy społeczni zyskali istotne wsparcie w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Kolejny etap obejmuje badania naukowe i prace służb państwowych, których celem jest przygotowanie rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych, zapewniających rozwój zasobów ludzkich i przygotowanie nowych technologii, które umożliwią osiągnięcie standardu bhp porównywalnego z istniejącym w krajach Unii Europejskiej.

Rada Ministrów uchwałą nr 152/2004 z 29 czerwca 2004 roku przyjęła ten program wraz z jego skutkami finansowymi. Obniżenie w ustawie budżetowej na 2005 r. środków na realizację II etapu programu o 38% oznacza w praktyce brak możliwości wykonania zaplanowanych zadań.

Prezydium KK oczekuje, że parlament w swych dalszych pracach nad ustawą budżetową dokona odpowiedniej korekty nakładów na realizacje programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 303/04
ws. rejestracji MKK Polskiego Holdingu Farmaceutycznego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "69".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.