Menu

20 grudnia 2004 (309-319/05)

Komunikat

Koncepcję wyprowadzenia ustawowych gwarancji poprawy relacji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia uważamy za słuszną - stwierdziło prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę podczas posiedzenia w dniu 20 grudnia 2004 roku w Gdańsku. Jednocześnie, zgłaszając uwagi szczegółowe do projektu, prezydium KK negatywnie oceniło m. in. zróżnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy. Jest to, zdaniem związku, rozwiązanie niekonstytucyjne, które NSZZ "Solidarność" zakwestionował w zapisach obecnie funkcjonującej ustawy, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Uwagi szczegółowe zgłoszono także do projektu ustawy Ministra Polityki Społecznej o spółdzielniach socjalnych.

Prezydium KK nie wniosło zastrzeżeń do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, kodeks pracy, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmianie niektórych innych ustaw. Przedłożone przez projektodawców propozycje dotyczące rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy skuteczności działań na rzecz praw pracowników w sferze prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz prawa administracyjnego zasługują na akceptację - stwierdzono w opinii.

Nie zgłoszono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej: ws. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz ws. przyznawania nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

W trakcie posiedzenia podjęto decyzję o zgłoszeniu kandydatury Andrzeja Matli jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym dla priorytetu Pomoc Techniczna przy wdrażaniu projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Prezydium KK przyjęło informację Jacka Smagowicza z prac Komitetu Monitorującego Sektorowy Plan Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, podczas których przedstawiciel związku wniósł o uzupełnienie grup beneficjentów o związki zawodowe, a także o zmianę ustaleń odnośnie mapy pomocy regionalnej na rzecz większej pomocy dla powiatów szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem i recesją przemysłową.

Dariusz Wasielewski rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 309/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

   1. Art. 4a ust.1 - wyprowadzenie ustawowych gwarancji poprawy relacji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia uważamy za słuszną;
   2. Art. 4a ust. 2 - negatywnie oceniamy pozostawienie dotychczasowego zapisu w Art. 5. Może spowodować on, że relacja minimalnego wynagrodzenia w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia zacznie się od roku 2008 ponownie obniżać w skutek możliwości podnoszenia minimalnego wynagrodzenia tylko o prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Jedynie waloryzacja wskaźnikiem wzrostu gospodarczego wynagrodzeń pozwoli zachować uzyskaną relację;
   3. Art. 4a ust. 1 pkt. 2 i 3 - należy wykreślić wyraz "wskaźnika";
   4. Art.6 ust.1-3 - negatywnie oceniamy zróżnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy. Jest to, naszym zdaniem, rozwiązanie niezgodne z konstytucją i zostało skierowane przez NSZZ "Solidarność" do Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja Prezydium KK nr 310/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, kodeks pracy, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (.)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, kodeks pracy, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Przedłożone przez projektodawców propozycje dotyczące rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy skuteczności działań na rzecz praw pracowników w sferze prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz prawa administracyjnego zasługują na akceptację.

Przedkładamy jednocześnie propozycję zmiany art. 218 § 1 Kodeksu karnego poprzez wykreślenie wyrazu "złośliwe". W przypadku doniesienia o przestępstwie dotyczącego nieterminowej wypłaty wynagrodzeń, prokuratorzy nie doszukują się w przestępstwie znamion złośliwości pracodawcy w łamaniu prawa.

Decyzja Prezydium KK nr 311/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Decyzja Prezydium KK nr 312/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie przyznawania nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 313/04
ws. opinii o projekcie ustawy MPS o spółdzielniach socjalnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Polityki Społecznej z 17.11.2004 r. o spółdzielniach socjalnych:

    * brak uregulowania wysokości opłat związanych z przekształceniem spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych w spółdzielnię socjalną. Proponujemy zapis: "przekształcenie o którym mowa w art. 6 jest wolne od opłat.",
    * brak odwołania dotyczącego możliwości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    * art. 19 ust 2 - brak oznaczenia od kiedy i co należy zaliczać do majątku pochodzącego ze środków publicznych w przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej powstałej w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych.

Pozytywną opinię Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 314/04
ws. projektu ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w oparciu o postanowienia zawarte w stanowisku KK nr 16/04 ws. projektu ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach, domaga się podjęcia przez stronę rządową negocjacji zapisów ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z ustaleniami przyjętymi 9 i 24 grudnia 1998 r.

W załączeniu przekazujemy uwagi, które powinny stać się przedmiotem prowadzonych negocjacji:

   1. uwagi całościowe do projektu rządowego
   2. uwagi szczegółowe od struktur związku

Decyzja Prezydium KK nr 316/04
ws. użycia znaku graficznego logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie przez Focus Producers Co. Ltd. Produkcja Filmów w Warszawie znaku graficznego logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" na płytach DVD i kasetach VHS, które mają być materiałem promującym produkcję filmu fabularnego o Księdzu Jerzym Popiełuszce.

Decyzja Prezydium KK nr 317/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Sterującym dla priorytetu Pomoc Techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Andrzeja Matli jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym dla priorytetu Pomoc Techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Decyzja Prezydium KK nr 318/04 ws. upoważnienia do podpisania umowy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia dwie z poniżej wymienionych osób:

    * Janusza Śniadka - Przewodniczącego KK
    * Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK
    * Stefana Kubowicza - Skarbnika KK

do podpisania umowy darowizny Sali BHP od Synergia 99.

Decyzja Prezydium KK nr 319/04
ws. użycia znaku graficznego logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" przez Komitet Koordynacyjny Obchodów XXV-lecia Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ "Solidarność" oraz organizatorom uroczystości i imprez wpisanych przez Komitet do kalendarium jubileuszowych uroczystości.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.