Menu

11 stycznia 2005 (4-11/05)

Komunikat

Podczas posiedzenia w dniu 11 stycznia 2005 roku w Gdańsku prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniowało projekt ustawy Ministra Polityki Społecznej o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Założony w projekcie cel ustawy zmierzający do ograniczenia zastrzeżeń Eurostatu odnośnie prawidłowości zakwalifikowania II filara w polskim systemie ubezpieczeń emerytalnych jako części systemu ubezpieczeń społecznych, czyli części finansów publicznych - prezydium KK uznało za słuszny. Oznacza to zmianę zapisów, dotyczących dziedziczenia środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Za pozytywne należy uznać także uregulowanie trybu przekazywania obligacji Skarbu Państwa na rzecz uczestników funduszy w związku z przejęciem przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu składek nieprzekazanych do otwartych funduszach emerytalnych (dotychczas brak było takiego uregulowania). Ostatecznie jednak pozytywną opinię o projekcie tej ustawy prezydium KK warunkowało uwzględnieniem przez rząd szeregu zgłoszonych uwag szczegółowych.

Uwagi szczegółowe zgłoszono również do projektu ustawy Ministra Finansów o podatku od samochodów osobowych stwierdzając jednocześnie, że wprowadzenie w trybie przyspieszonym podatku od samochodów osobowych rejestrowanych na terytorium kraju, zastępującego podatek akcyzowy, nie znajduje uzasadnienia. Wprawdzie Komisja Europejska zaleciła ujednolicenie zasad opodatkowania samochodów osobowych, ale wyznaczyła czas na ich wprowadzenie od 5 do 10 lat.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy /1/ ws. wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia; /2/ ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, a także Ministra Polityki Społecznej /3/ ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Prezydium KK omówiło sytuację w koncernie energetycznym Energa oraz przebieg negocjacji i protestów na kolei.

Podjęto decyzję o przekazaniu na konto pomocowe dla ofiar kataklizmu w Azji kwoty

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 4/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Decyzja Prezydium KK nr 5/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia.

Decyzja Prezydium KK nr 6/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Decyzja Prezydium KK nr 7/05
ws. opinii o projekcie ustawy MF o podatku od samochodów osobowych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od samochodów osobowych:

    * wprowadzenie w trybie przyspieszonym podatku od samochodów osobowych rejestrowanych na terytorium kraju, zastępującego podatek akcyzowy, nie znajduje uzasadnienia. Wprawdzie Komisja Europejska zaleciła ujednolicenie zasad opodatkowania samochodów osobowych, ale wyznaczyła czas na ich wprowadzenie od 5 do 10 lat,
    * poważne wątpliwości budzi także sposób naliczania podatku, zwłaszcza ze względu na uzależnienie jego wysokości od roku produkcji auta, a nie od emisji dwutlenku węgla przez dany model samochodu, co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej,
    * nie ma też podstaw do twierdzenia, że wprowadzenie podatku od samochodów osobowych spowoduje wzrost produkcji nowych aut, a tym samym zwiększenie ilości miejsc pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 8/05
ws. opinii o projekcie ustawy MPS o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uznaje za słuszny założony przez Ministra Polityki Społecznej cel w projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, zmierzający do ograniczenia zastrzeżeń Eurostatu odnośnie prawidłowości zakwalifikowania II filara w polskim systemie ubezpieczeń emerytalnych za część systemu ubezpieczeń społecznych, czyli za część finansów publicznych. Oznacza to zmianę zapisów, dotyczących dziedziczenia środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (ofe).

W ustawie za pozytywne należy uznać uregulowanie trybu przekazywania obligacji Skarbu Państwa na rzecz uczestników funduszy w związku z przejęciem przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu składek nieprzekazanych do ofe (dotychczas brak było takiego uregulowania).

Korzystna jest także proponowana ochrona akcji towarzystwa przed użyciem ich jako przedmiotu zabezpieczenia.

Pozytywną opinię o ww. projekcie Prezydium KK warunkuje jednak uwzględnieniem następujących uwag:

    * skreślić zmianę 8) pkt 3 dotyczącą art. 59 ust. 4 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, gdyż usunięcie wymogu rękojmi uważa za zbyt ryzykowne,
    * przepisy dotyczące obowiązkowej dyspozycji na wypadek śmierci należy tak skorygować, by nie różnicowały osób prawnych,
    * wobec faktu, że umorzenie jednostek rozrachunkowych skutkujące zmianą wysokości jednostek rozrachunkowych danego otwartego funduszu emerytalnego prowadzi do naruszenia zasady oceny wyników inwestycyjnych OFE w oparciu o wartość jednostki rozrachunkowej, a zarazem narusza zasadę gromadzenia składek na indywidualnych rachunkach, prowadząc do powiększenia zasobów innych uczestników danego OFE (w największym stopniu tych najzasobniejszych, co jest działaniem przeciwnym zasadzie solidarności społecznej) kosztem członków rodziny zmarłego uczestnika systemu, oczekujemy propozycji poprawniejszego rozwiązania,
    * należy uzupełnić drugie zdanie ust. 2 art. 132 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nadając mu brzmienie: "Członkami najbliższej rodziny zmarłego członka otwartego funduszu są: jego małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku - jego rodzice i wnuki, w przypadku ich braku - jego dziadkowie i prawnuki, a w przypadku ich braku - jego rodzeństwo.",
    * zapisy dotyczące dziedziczenia nie są spójne z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a konkretnie z jej art. 31 § 2 ust. 3,
    * okres 20 lat jako limit wypłaty ratalnej może skutkować wzrostem kosztów systemu, należy rozważyć mniej kosztowne rozwiązanie,
    * należy doprecyzować w dodanym art. 132a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, że chodzi o zmarłego członka ofe,
    * należy określić sankcje dla ofe za niedopilnowanie zawarcia dyspozycji na wypadek śmierci w nowo zawieranych umowach,
    * należy wprowadzić przepisy przejściowe dotyczące zmiany zasad dziedziczenia.

Decyzja Prezydium KK nr 9/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 10/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 11/05

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- (piętnaście tysięcy) zł na pomoc dla rodzin i osób poszkodowanych podczas kataklizmu w Azji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.