Menu

18 stycznia 2005

Komunikat

18 stycznia 2005 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Prezydium nie wniosło uwag do projektów rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę oraz w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Negatywnie oceniono poselski projekt ustawy o zatrudnieniu w spółdzielniach pracy pracowników państwowych przedsiębiorstw komercjalizowanych i prywatyzowanych. Prezydium nie uznało bowiem za zasadne wprowadzenie kolejnej ustawy określającej nowy tryb prywatyzacji tym bardziej, że projekt jest niedopracowany i wymaga wielu zmian.

Za słuszne uznano natomiast kierunki proponowanych zmian w projekcie ustawy Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie dopłat do umów na budowę statków, zgłaszając jednocześnie uwagi do niektórych punktów projektu ustawy oraz uwagę do projektu rozporządzenia MGiP w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę statków.

W trakcie obrad odbyło się spotkanie z członkami prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej, na którym omówiono i podsumowano dwa ostatnie lata pracy Komisji Krajowej.

Prezydium wyraziło zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" przez Studio "ATS" Andrzej Sowiński w książce pt. "Solidarność -XXV lat".

Tematem obrad była także sytuacja w PKP, służbie zdrowia i innych branżach; akcje protestacyjne; informacja z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych; obchody 25-lecia "Solidarności" oraz sprawy bieżące Związku.

Katarzyna Komorowska - Biuro Prezydium KK


Decyzja Prezydium KK nr 12/05
ws. opinii o projekcie ustawy MGiP o dopłatach do umów na budowę statków


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uznaje za słuszne kierunki proponowanych zmian w projekcie ustawy Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie dopłat do umów na budowę statków, jednocześnie zgłasza następujące uwagi:

   1. w art. 4 pkt 3 ust. 4 - określić podmiot zobowiązany do pokrycia wynagrodzenia należnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego za wykonywanie czynności związanych z udzieleniem dopłat,
   2. w art. 5 pkt 2 ust 5 - uwzględnić cenę kontraktową,
   3. w art. 5 pkt 2 ust 6 - wziąć pod uwagę trudność związaną ze wskazaniem "źródła finansowania budowy statku" przed podpisaniem kontraktu na statek. Ponadto w stosunku do przyszłych kontraktów uprawomocnienie źródeł finansowania uzależnione będzie od przyznania dopłat,
   4. konieczna jest zmiana treści art. 7 pkt 1 na następującą: "Minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje decyzję w sprawie wysokości dopłaty do umowy na budowę statku po otrzymaniu opinii o której mowa w art. 5 ust. 7 i opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie bieżącej dostępności środków budżetowych na ten cel",
      Ponadto pozytywne zajęcie stanowiska przez ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie udzielenia dopłaty powinno być określone jako promesa. Jest to konieczne gdyż produkcja statku trwa 2-3 lata, a dopłata nastąpi 30 dni od dnia dostarczenia statku przez stocznię polską,
   5. w art. 7 ust 2 - zmienić brzmienie zapisu na: "Minister właściwy do spraw gospodarki informuje stocznię polską o wysokości udzielonej dopłaty i terminie przekazania środków".
      Ponadto projekt ustawy należy doprecyzować wprowadzając zapisy:

   1. "Dopłaty mogą być udzielane do umów na budowę statków zawartych przez stocznie polskie obejmujące typy statków zgodnie z rozporządzeniem UE 1177/2002 z dnia 27 czerwca wraz z późniejszymi zmianami i dostarczonych kupującym po wejściu w życie niniejszej ustawy lecz nie później niż w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy na budowę statku, chyba że Komisja Europejska wyrazi zgodę na wypłacenie dopłaty pomimo przekroczenia powyższego terminu",
   2. obligujące ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zabezpieczeniu w budżecie państwa w latach przyszłych kwot przyznanych dopłat,
   3. o obowiązku MGiP do określenia zakresu potrzeb sektora stoczniowego na dopłaty w latach następnych oraz obowiązku zgłoszenia tych potrzeb do projektów budżetu na lata następne,
   4. szczegółowo określające w rozporządzeniu wykonawczym sposób planowania wysokości zapotrzebowania środków na dopłaty, tak aby nie zaistniała ewentualność odmowy lub ograniczenia wysokości dopłat z powodu przedwczesnego wyczerpania środków w budżecie na ten cel.

Decyzja Prezydium nr 13/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę statków


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę   do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę statków:

   1. w § 3 pkt 4 zmienić zapis "inny dokument, z którego będzie wynikało w sposób nie budzący wątpliwości, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska oferując niższą cenę" na zapis "inny dokument, z którego będzie wynikało w sposób nie budzący wątpliwości, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska oferując niższą cenę na statek o zbliżonych parametrach".

Decyzja Prezydium KK nr 14/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Decyzja Prezydium KK nr 15/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzja Prezydium KK nr 16/05
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zatrudnieniu w spółdzielniach pracy pracowników państwowych przedsiębiorstw komercjalizowanych i prywatyzowanych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zatrudnieniu w spółdzielniach pracy pracowników państwowych przedsiębiorstw komercjalizowanych i prywatyzowanych .

Nie znajduje uzasadnienia wprowadzenie kolejnej ustawy określającej nowy tryb prywatyzacji, tym bardziej, że projekt jest niedopracowany i wymaga wielu zmian. Nie do zaakceptowania są m.in.następujące rozwiązania:

   1. Zaproponowany sposób sprzedaży majątku (po cenach znacznie obniżonych lub za symboliczną złotówkę) może sprzyjać wyprowadzaniu aktywów z przedsiębiorstwa a nie ratowaniu miejsc pracy. Tym bardziej, że brak jest mechanizmów ograniczających członków spółdzielni jedynie do grona byłych pracowników. Ponadto projektodawcy nie wzięli pod uwagę obowiązujących uregulowań dotyczących udzielania przez Skarb Państwa szczególnych preferencji przy sprzedaży majątku co podlega regułom pomocy publicznej.
   2. Pracownicy nie otrzymują żadnej gwarancji ciągłości stosunku pracy w nowym podmiocie. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec obligatoryjności złożenia oświadczenia o rezygnacji z odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 17/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 18/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 19/05
ws. użycia znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" przez Studio "ATS" Andrzej Sowiński w wydawanej książce pt. "SOLIDARNOŚĆ - XXV LAT".

Decyzja Prezydium KK nr 20/05
ws. upoważnienia do zaopiniowania aktu prawnego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia udzielić upoważnienia dla Skarbnika KK Stefana Kubowicza oraz członka Prezydium KK Zbigniewa Kruszyńskiego do wyrażenia opinii Związku o projektach rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy:

    * w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek,
    * w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.