Menu

24 stycznia 2005 (21-27/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2005 r. przyjęło stanowisko ws. przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji w Polsce, w którym poparło postulat, aby wzorem innych państw byłego bloku sowieckiego ujawnić pod nadzorem IPN pełną listę agentów i współpracowników SB.

Postanowiono, że organizatorami ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (28 kwietnia 2005 r.) będzie Komisja Krajowa oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". W związku z tym, prezydium zwraca się z apelem do wszystkich członków Związku, organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych o uczczenie tego dnia we własnych strukturach organizacyjnych.

Prezydium negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Ministra Gospodarki i Pracy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ponieważ uważa, że jego wdrożenie przyczyni się poprzez działania administracyjne tylko do obniżenia wskaźników bezrobocia rejestrowego, a nie do pozyskiwania trwałych ofert pracy.

Pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia MGiP w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagą, aby wykazy i wnioski w przedmiotowej sprawie były udostępnione w wersji elektronicznej.

Sceptycznie ustosunkowano się natomiast do projektu ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Stwierdzono bowiem, że przedstawione propozycje tylko chwilowo poprawią ich sytuację materialną, a problem niskich świadczeń społecznych powinien być rozwiązywany systemowo poprzez przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur i rent uwzględniającej wzrost gospodarczy kraju oraz poprzez realizację obywatelskiego projektu w sprawie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Przedstawiono uzgodnienia Zespołu Komisji Trójstronnej ds. Ubezpieczeń Społecznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podjęte w dniu 20 stycznia 2005 r.

Omówiono również sytuację w branży telekomunikacyjnej, budowlanej oraz program obrad najbliższego posiedzenia Komisji Krajowej (8-9.02.2005 r.).

Katarzyna Komorowska, Biuro Prezydium KK


Decyzja Prezydium KK nr 21/05
ws. opinii o projekcie ustawy MGiP o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Gospodarki i Pracy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do dziś niewdrożona w pełni) jak i przedłożony projekt nowelizacji nie będą miały rzeczywistego wpływu na tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy.

Wdrożenie projektu ustawy przyczyni się, poprzez działania administracyjne tylko do obniżenia wskaźników bezrobocia rejestrowanego a nie do pozyskiwania trwałych ofert pracy.

Projekt ustawy zawiera braki i błedy m.in.:

    * brak zachęcającej ulgi dla zatrudniających, jak i zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz ograniczenie zarówno umów zleceń, a także wykluczenia od umów zleceń (art. 1 zmiany)
    * zbyt małe zachęty dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, brak ekspertyzy prawnej w zakresie zgodności proponowanej zmiany z Konwencją MOP - 29 ws. pracy przymusowej (art. 1 zmiany)
    * zbyt małe zachęty dla pracodawców mających tworzyć zakładowe fundusze szkoleniowe dla pracowników (art. 1 zmiany),
    * usunięcie z Naczelnej Rady Zatrudnienia przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia (art. 1 zmiany).

Ponadto w projekcie brak informacji:

    * na co będą użyte środki Funduszu Pracy w roku 2006 tworzone wyłącznie ze składek pracodawców (znacząco obniżonych) przy ogromnym zadłużeniu funduszu i dużym wzroście zadań (art. 1 zmiany)
    * skąd gminy pozyskają środki na organizację robót publicznych (art. 1 zmiany)
    * co będzie z funkcjonowaniem urzędów pracy po zniesieniu robót publicznych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy (art. 140 ustawy)
    * o ile zwiększy się liczba wykluczonych z rynku pracy w wyniku zaniechania przez urzędy pracy opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku (art. 6 zmiany)

Prezydium KK wnioskuje, aby z powodu ogromnej ilości poprawek interpretacyjnych należy wydać jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia (..) z dniem wejścia jej w życie.

Uwagi szczegółowe w załączeniu.
Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 21/05 ws. opinii o projekcie ustawy MGiP zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia

   1. pkt 10) art. 1: zmieniający art. 18 ust. 7 powinien brzmieć "(.) którym może być pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą (.),
   2. pkt 11) art. 18a ust. 1 pkt. 1 powinien brzmieć - "nie posiadać zaległości   w realizacji zobowiązań podatkowych" (.),
   3. pkt 17) art. 33 ust. 7 należy uściślić, co to znaczy "z własnej winy przerwał odbywanie stażu na zatrudnienie np. na 1 miesiąc",
   4. pkt 18 a i b) art. 35 ust. 3 i ust. 3a powinny brzmieć "minister właściwy do spraw pracy określa w drodze rozporządzenia",
   5. pkt 24) art. 46 ust. 2 należy doprecyzować zdanie "łącznie przez okres krótszy niż 3 lata (2 lata)". Jak rozstrzygnąć problem skierowania, jeżeli środki były przeznaczone na utworzenie miejsca pracy rzadko spotykanego i nie ma innej skierowanej na to miejsce osoby? Jak długo może trwać przerwa? Czy można w tym czasie zawiesić działalność lub ją zamknąć, następnie otworzyć po roku i nadal zatrudniać innego skierowanego bezrobotnego?,
   6. pkt 24) art. 46 ust. 3 należy doprecyzować, co oznacza zwrot "prowadził działalność gospodarczą" w odniesieniu do dokonywania operacji gospodarczych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu, czy też tylko wpisu do ewidencji działalności lub rejestru przedsiębiorców,
   7. pkt 30) art. 59a zmiany, należy wyjaśnić, dlaczego nie mogą być organizowane prace interwencyjne organizowane w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia?,
   8. pkt 33) art. 61 d ust. 2 pkt 1 powinien brzmieć "pozostawanie osoby bezrobotnej stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej". Natomiast niezrozumiałym jest wyłączenie z zawarcia umowy aktywizacyjnej osób pozostającymi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, a także ograniczenia do jednej umowy aktywizacyjnej zawartej przez danego bezrobotnego,
   9. pkt 34) art. 66 ust. 5, niezrozumiałe jest uchylenie pkt 2 z artykułu nakładającego na Radę Ministrów obowiązku określenia przez rozporządzenie rodzaju wydatków, jakie mogą być współfinansowane ze środków Funduszu Pracy,
  10. pkt 40) art. 73 ust. 5 termin rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dla bezrobotnego należałoby przedłużyć do 14 dni,
  11. pkt 41) art. 73 a, w relacji do art. 75 ust. 1 pkt 1. Z proponowanej treści art. 73a ust. 1 wynika, że do wykonywania prac społecznie użytecznych starosta może skierować tylko bezrobotnego bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W treści proponowanego ar.t 75 ust. 1 pkt 1 określono natomiast, że w razie odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73 a, bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Skoro skierowanie do prac społecznie użytecznych może dotyczyć jedynie bezrobotnego bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to w razie odmowy wykonywania tych prac, nie może on utracić prawa do zasiłku, którego nie posiadał. W proponowanym art. 73 a istnieje niekonsekwencja, gdyż w ust. 2 określono, że bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych, chociaż w ust. 1 określono, że skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych może dotyczyć jedynie bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Niezgodności te należy usunąć.
  12. pkt 67 n) art. 108. Niezrozumiałe jest uchylenie pkt 39, dotyczącego refinansowania przez Fundusz Pracy części kosztów realizacji zadań na rzecz bezrobotnych, wykonywanych w ramach działań statutowych przez organizacje i instytucje.
  13. pkt 68) art. 109 ust. 3a powinien brzmieć "minister właściwy do spraw pracy może ustalić i przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę ze środków Funduszu Pracy, która przeznaczona ma być na refundację (.)",
  14. art. 2 w zmianie 2 dot. art. 26 c w pkt 1 proponujemy wykreślić "z tytułu uzyskiwania przychodu wyłącznie ze stosunku pracy", ponieważ przyznanie ulgi podatkowej wyłącznie płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy ograniczy znacznie tworzenie miejsc pracy w gospodarstwach domowych. Ponadto nie jest jasne czy za zatrudnienie osoby bezrobotnej w celu wykonywania przez nią pracy w gospodarstwie domowym np. od 5 stycznia danego roku do 5 stycznia kolejnego roku, osoba zatrudniająca ww. osobę bezrobotną i odprowadzająca za nią podatek z własnych środków na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne będzie mogła dokonać odliczenia ww. kosztów od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 w bieżącym lub kolejnym roku?,
  15. art. 34 a nałożenie na osoby prowadzące gospodarstwo domowe obowiązków poboru i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy i składek zdrowotnych spowoduje, że zaplanowana przez resort pracy praca w gospodarstwach domowych nie opuści szarej strefy,
  16. art. 6 zmiany oceniamy negatywnie z powodu zmiany sposobu ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych. Rozwiązanie to zmniejszy statystykę bezrobocia rejestrowanego, ale w wyniku braku kontaktu bezrobotnych z urzędami pracy wzrosną wskaźniki osób wykluczonych,
  17. art. 7 ust. 4 zmiany, zapis jest nie do przyjęcia. Skrócenie kadencji rad zatrudnienia bez żadnego powodu, będzie szkodliwe, zwłaszcza w zakresie monitoringu rynku pracy oraz absorpcji środków europejskich przez partnerów społecznych,
  18. art. 8 zmiany pkt 18 b termin wprowadzenia standardów usług rynku pracy przez agencje zatrudnienia oraz pkt 35 termin wprowadzenia zakładowych funduszy szkoleniowych powinny być przyspieszone o jeden rok kalendarzowy.

Decyzja Prezydium KK nr 22/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z FGŚP


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (projekt z 30.11.2004 r.) wnioskując by wykazy i wnioski w przedmiotowej sprawie były udostępnione w wersji elektronicznej.
Decyzja Prezydium KK nr 23/05
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" stwierdza, że kwestią bezsporną jest konieczność pomocy najuboższym osobom w naszym społeczeństwie, ale propozycje świadczeń dla najbiedniejszych zawarte w poselskim projekcie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny tylko chwilowo poprawią ich sytuację materialną.

Problem niskich świadczeń społecznych takich jak emerytury, renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne powinny być rozwiązywane systemowo poprzez przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur i rent uwzględniającej wzrost gospodarczy kraju oraz poprzez realizację obywatelskiego projektu w sprawie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Decyzja Prezydium KK nr 24/05
ws. ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w roku 2005

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że organizatorami ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (28 kwietnia) w roku 2005, będą Komisja Krajowa oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 25/05 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 26/05
ws. przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji w Polsce


W latach osiemdziesiątych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i ludzie z nim związani obok Kościoła Katolickiego byli jednym z głównych celów wrogich działań pracowników i agentów służby bezpieczeństwa. Sprawą lustracji i dekomunizacji jesteśmy więc żywotnie zainteresowani.

Prezydium KK popiera postulat, aby wzorem innych państw byłego bloku sowieckiego ujawnić pod nadzorem IPN pełną listę agentów i współpracowników SB. Działaniom tym musi, naszym zdaniem, towarzyszyć równoczesne przyjęcie ustawy dekomunizacyjnej przez Sejm RP.

Współpraca z SB była haniebna nawet wówczas, gdy została wymuszona szantażem. Pamiętajmy jednak, ze ten nieludzki i przestępczy aparat politycznej policji służył decydentom PZPR. To oni ponoszą za niego pełną odpowiedzialność i także zasługują na potępienie.

Decyzja Prezydium KK nr 27/05 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.