Menu

15 marca 2005 (62-64/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 15 marca 2005 r. w Gdańsku zwróciło się z apelem do wszystkich osób i środowisk, dla których patriotyzm i miłość Ojczyzny są wartościami nadrzędnymi, aby obchody 25. rocznicy wydarzeń Sierpniowych nie stawały się polem bieżących sporów. Wydarzenia polskiego Sierpnia 1980 roku, powstanie NSZZ "Solidarność" zmieniły bieg historii kraju, Europy i Świata. Pokojowy ruch "Solidarności" z Lechem Wałęsą na czele był podziwiany i popierany przez cały świat, stając się źródłem dumy i poczucia godności Polaków - czytamy w treści apelu. Rzeczą niezwykłej wagi jest, aby rola Polski w obaleniu komunizmu i pojałtańskiego podziału Europy nie zacierała się w pamięci społeczeństw i narodów. Ataki na Lecha Wałęsę i "Solidarność" szkodzą Polsce i jej wizerunkowi w świecie. Polacy zasługują na uroczyste i godne obchody 25. rocznicy podpisania porozumień i powstania "Solidarności".

Podczas posiedzenia prezydium KK zaopiniowało rządowy projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgłaszając do niego szereg uwag szczegółowych. Zakwestionowano m. in. wykluczenie związków zawodowych z grona organizacji pozarządowych w rozumieniu tego projektu. Takie rozwiązanie pozbawia związki zawodowe możliwości aktywnego udziału w pracach wojewódzkich czy powiatowych rad działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Prezydium KK omówiło wyczerpująco stan systemu ubezpieczeń społecznych przygotowując się do planowanej debaty w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 62/05
ws. opinii o autopoprawce do rządowego projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu autopoprawki do rządowego projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

    * art. 2 pkt 8 - nie wyrażamy zgody na wykluczenie związków zawodowych z grona organizacji pozarządowych w rozumieniu tego projektu ustawy. Takie rozwiązanie wyklucza związki zawodowe m.in. z aktywnego udziału w wojewódzkich czy powiatowych radach działających na rzecz osób niepełnosprawnych o czym mowa w art. 75.
    * art. 4 ust. 4 - proponowana definicja lekkiego stopnia niepełnosprawności, a w szczególności zawarta w niej konieczność pomocy innych osób, w znaczny sposób przyczyni się do ograniczenia liczby osób kwalifikujących się do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Może mieć to taki skutek, iż pomocy wynikającej z ustawy zostaną pozbawione osoby, którym pomoc ta jest niezbędna z powodu posiadanej niepełnosprawności dającej się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocowe lub środki techniczne a nie wymagających pomocy innych osób.
    * art. 54 ust. 3 pkt. 4 - po wyrazie "przeznaczania" dopisać wyrazy "co najmniej 20%". Bez określenia minimum istnieje zagrożenie, iż na ten cel przekazywane będą sumy symboliczne.
    * art. 60 - podobnie jak w art. 92 zaproponowane wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniające do ulg lub zwolnień od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości są zawyżone. (patrz uwagi do art. 92).
    * art. 61 ust. 1 pkt 1 - po wyrazach " i usług rehabilitacyjnych" dopisać wyrazy "w kwocie co najmniej 30% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Bez określenia minimum istnieje zagrożenie, iż na ten cel przekazywane będą sumy symboliczne.
    * art. 63. - wnioskujemy o wykreślenie zastrzeżenia iż pomocy dla pracodawcy polegającej na finansowaniu kosztów udziela się w odniesieniu do części kosztów niesfinansowanych ze środków publicznych. Uzasadnienie wniosku znajduje się w liście do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 13 stycznia 2005 roku o numerze DPS/104/05.
    * art. 64 ust. 4 - pragniemy zauważyć, iż zaproponowane kwoty dofinansowań najsłabiej promują zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności gdyż kwoty dofinansowań dla tych stopni zmniejszają się w latach 2005 - 2008 o 25% minimalnego wynagrodzenia. Kwota dofinansowania do zatrudniania osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności zmniejsza się w latach 2005-2008 o 10% minimalnego wynagrodzenia. Dlatego proponujemy zmniejszenie tej różnicy i ustalenie obniżenia dofinansowania w roku 2008 i w latach następnych na poziomie odpowiednio 120% minimalnego wynagrodzenia dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 100% minimalnego wynagrodzenia dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
    * art. 92 ust. 2d lit a do c - zaproponowane wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniające do przekazywania kwot zaliczek na podatek od przychodów osób niepełnosprawnych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych są znacznie zawyżone. Skoro nawet pracodawca realizujący zatrudnienie chronione wymagające uzyskania 50% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest uprawniony do pełnego przekazania zaliczek, należy takie wsparcie uznać za iluzoryczne, gdyż mało który pracodawca będzie mógł z niego skorzystać. Dlatego proponujemy obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do przekazywania zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przyjmując wysokość maksymalną 50% a nie 75% i odpowiednio niższe pozostałe wskaźniki uprawniające do częściowego przekazania zaliczek.
    * art. 100 - wykreślić wyrazy " do dnia 30 czerwca 2007 r." - z uzasadnienia wynika iż planowana jest reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Z uwagi na brak ustawowego uregulowania tej reformy oraz możliwość przesunięcia jej w czasie uważamy za nieuzasadnione przyjmowanie materialnego terminu utraty równoważności orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio ze stopniami niepełnosprawności. Określenia daty utraty równoważności orzeczeń należy dokonać w momencie ustawowego wprowadzania postanowień reformy.
    * art. 114 - data wejścia w życie ustawy powinna być poprzedzona odpowiednio długim okresem, umożliwiającym wszystkim zainteresowanym przygotowanie się do zmian jakie projekt niesie. Wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nie spełnia tego wymogu.
    * Odnotowaliśmy brak możliwości dofinansowania składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych. Odejście od tego sposobu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych uważamy jako zmianę czysto fiskalną a nie systemową i nie możemy wyrazić na nią zgody.

Pozytywną opinię Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 63/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, będącego realizacją delegacji ustawowej, wprowadzonej ustawą  z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. nr 159 poz. 1667).

Decyzja Prezydium KK nr 64/05 (do użytku służbowego)

APEL Prezydium KK
ws. obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"


Wydarzenia polskiego Sierpnia 1980 roku, powstanie NSZZ "Solidarność" zmieniły bieg historii kraju. Europy i Świata. Pokojowy ruch "Solidarności" z Lechem Wałęsą na czele był podziwiany i popierany przez cały świat, stając się źródłem dumy i poczucia godności Polaków.

Rzeczą niezwykłej wagi jest aby rola Polski w obaleniu komunizmu i pojałtańskiego podziału Europy nie zacierała się w pamięci społeczeństw i narodów.

Ataki na Lecha Wałęsę i "Solidarność" szkodzą Polsce i jej wizerunkowi w świecie. NSZZ "Solidarność" zwraca się z apelem do wszystkich osób i środowisk, dla których patriotyzm i miłość Ojczyzny są wartościami nadrzędnymi, aby obchody 25. rocznicy wydarzeń Sierpniowych nie stawały się polem bieżących sporów.

Polacy zasługują na uroczyste i godne obchody 25. rocznicy podpisania porozumień i powstania "Solidarności".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.