Menu

22 marca 2005 (65-77/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 22 marca 2005 r. w Gdańsku zapoznało się z informacjami o podziale środków Krajowego Funduszu Pomocy dla członków NSZZ "Solidarność" szykanowanych za działalność związkową oraz Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku.

Zapoznano się także ze sprawozdaniem Zarządu Funduszu Gospodarczego o sytuacji spółki.

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej ws. sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin prezydium KK nie wniosło do niego uwag.

Prezydium KK, na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" "POLMOR" Sp. z o. o. w Bytowie, przy akceptacji Zarządu Regionu Słupskiego, wyraziło zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Domańskiego, Gdańskiej i Przemysłowej w Bytowie imienia NSZZ "Solidarność".

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 65/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie sposobu ustalania progu wspar-cia dochodowego rodzin


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozpo-rządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia docho-dowego rodzin.

Decyzja Prezydium KK nr 66/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 67/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 68/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 69/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 71/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 72/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 73/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 74/05
ws. udzielenia pełnomocnictwa do wykonania czynności w imieniu NSZZ "Solidar-ność" dotyczących Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając w oparciu o uchwałę KK NSZZ "Solidarność" nr 622/98 udziela pełnomocnictwa Stefanowi Kubowiczowi - Skarbnikowi KK do wykonania czynności w imieniu NSZZ "Solidarność" dotyczących Funduszu Gospo-darczego sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku obejmujących następujący porządek obrad Zwy-czajnego Zgromadzenia Wspólników (w tym podjęcie uchwał):

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
   2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004
   3. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004
   4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004
   5. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej Spółki za rok obrotowy 2004
   6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2004 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego za ten rok
   7. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004
   8. Zamknięcie obrad

Do podpisania pełnomocnictwa upoważniającego Stefana Kubowicza do wykonania ww. czynności Prezydium KK NSZZ "Solidarność" upoważnia:

   1. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"
   2. Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"

Decyzja Prezydium KK nr 75/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" "POLMOR" Sp. z o.o. w Bytowie przy akceptacji Zarządu Regionu Słup-skiego wyraża zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Domańskiego, Gdańskiej i Przemysło-wej w Bytowie imienia NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 76/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego wyraża zgodę na umieszczenie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na skrzy-dle motolotni Pana Mieczysława Walkiewicza.

Decyzja Prezydium KK nr 77/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku gra-ficznego NSZZ "Solidarność" w filmie fabularnym pt. "Oda do radości" reżyserowanym przez studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.