Menu

6 września 2005 (274-281/05)

Komunikat

Dotychczasowe działania rządu, a także propozycje działań dla przyszłych rządów nie gwarantują wysokiego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia poprzez tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy, czyli tego czego oczekują poszkodowani w wyniku procesów transformacji i globalizacji - stwierdziło prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniując rządowy wstępny projekt Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 (wersja z sierpnia 2005 r.) podczas posiedzenia 06 września 2005 roku w Gdańsku. Projekt, który miał wskazywać cele i projekty krajowe służące osiągnięciu celów strategii lizbońskiej, nie spełnia zakładanej roli - stwierdza opinia. W szczegółowym uzasadnieniu czytamy m. in., że w obszarze polityki mikroekonomicznej i strukturalnej zastrzeżenia budzi zapowiedź przyspieszenia likwidacji ponad 500 przedsiębiorstw państwowych przy bardzo niskiej konkurencyjności przedsiębiorstw, utrudnieniach w dojściu do kredytów i zapaści infrastrukturalnej. Pracownicy z likwidowanych zakładów mają znikome szanse na znalezienie pracy, zwłaszcza przy braku dostępu do internetu i szybko rosnących cenach mieszkań oraz kosztów utrzymania. Sytuację dodatkowo pogorszą kolejne zapowiedzi spowolnienia gospodarki światowej. Związek nie zgadza się na:

    * ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze,
    * podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet,
    * stopniowe wygaszanie świadczeń emerytalnych,
    * likwidację rent wdowich,
    * zmianę systemu w obliczaniu wysokości rent.

Do przedstawionego dokumentu nie włączono również projektów zmian legislacyjnych regulujących realizację poszczególnych priorytetów. Brak tych zapisów może spowodować, że priorytety te nie będą realizowane, lub że "planowane reformy" odbędą się znów kosztem pracowników, rolników, bezrobotnych, emerytów i rencistów.

Pozytywnie zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy ws. udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia oraz udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Omówiono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 14 września br. w Gdańsku.

Dariusz Wasielewski rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 274/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji (.)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

Decyzja Prezydium KK nr 275/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Decyzja Prezydium KK nr 276/05
ws. opinii o Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje negatywnie rządowy wstępny projekt Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 (wersja z sierpnia 2005 r.).

Projekt, który miał wskazywać cele i projekty krajowe służące osiągnięciu celów strategii lizbońskiej, nie spełnia zakładanej roli. Dotychczasowe działania rządu, a także propozycje działań dla przyszłych rządów nie gwarantują wysokiego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia poprzez tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy, czyli tego czego oczekują poszkodowani w wyniku procesów transformacji i globalizacji.

I. W obszarze polityki makroekonomicznej i budżetowej autorzy projektu zamiast działań wspomagających odbudowanie popytu krajowego, uwagę swoją koncentrują na wymienionej hasłowo konsolidacji finansów publicznych realizowanej m.in. przez:

    * likwidację uprawnień do wcześniejszych zasiłków i emerytur,
    * redukcję pomocy publicznej państwa,
    * kolejne reformy organizacyjne służby zdrowia, KRUS, funduszy celowych oraz nowe podatki.

Projekt nie zawiera:

    * propozycji konkretnych działań państwa w zakresie zwiększenia i zmiany struktury PKB oraz przełożenia wzrostu gospodarczego na wzrost zatrudnienia,
    * danych o wielkości udziału inwestycji w PKB, w eksporcie, nauce, badaniach i rozwoju (B+R) oraz w edukacji,
    * danych o wzroście kosztów utrzymania w wyniku stałego wzrostu cen paliw i energii, transportu, żywności, mieszkań oraz o stratach wynikających z rozszerzającej się szarej strefy i zachowań korupcyjnych.

II. W obszarze polityki mikroekonomicznej i strukturalnej zastrzeżenia budzi zapowiedź przyspieszenia likwidacji ponad 500 przedsiębiorstw państwowych przy bardzo niskiej konkurencyjności przedsiębiorstw, utrudnieniach w dojściu do kredytów i zapaści infrastrukturalnej. Pracownicy z likwidowanych zakładów mają znikome szanse na znalezienie pracy, zwłaszcza przy braku dostępu do internetu i szybko rosnących cenach mieszkań oraz kosztów utrzymania. Sytuację dodatkowo pogorszą kolejne zapowiedzi spowolnienia gospodarki światowej.

III. W obszarze polityki rynku pracy brak jest propozycji skutecznych działań rządu na rzecz aktywnej polityki państwa w celu utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla bezrobotnych z restrukturyzowanych zakładów i osób powyżej 50 roku życia. Brak informacji występuje też w zakresie zapowiadanej poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Po raz kolejny zapowiada się utworzenie funduszu szkoleniowego dla pracowników, z równoczesnym brakiem jakichkolwiek działań na rzecz utworzenia obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, które wielokrotnie postulował NSZZ "Solidarność".

Nie ma również informacji o działaniach rządu na rzecz zmiany polityki banków i pracodawców w celu zwiększenia zatrudnienia, przynajmniej w grupach bezrobotnych czy na terenach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

IV. W obszarze polityki społecznej, wśród priorytetów nie wymieniono fundamentalnego celu, jakim jest ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego. Oznacza to odejście przez rząd od wypracowanego wspólnie z partnerami społecznymi i przyjętego w sierpniu 2004 r. przez Radę Ministrów dokumentu "Narodowa Strategia Integracji Społecznej".

Nie wyrażamy zgody na:

    * ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze,
    * podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet,
    * stopniowe wygaszanie świadczeń emerytalnych,
    * likwidację rent wdowich,
    * zmianę systemu obliczaniu wysokości rent.

W problematyce dotyczącej ochrona zdrowia rząd ograniczył się tylko do działań zmierzających do reformy organizacji służby zdrowia, pomijając tak ważną kwestię, jak zreformowanie profilaktyki zdrowotnej.

Prezydium KK zwraca ponadto uwagę na ubogą informację o aktualnej i przyszłej absorpcji środków unijnych oraz krajowych na konkretne zadania i programy, czego wynikiem jest brak planowanych w latach 2005-2008 wskaźników realizowanych priorytetów.

Do przedstawionego dokumentu nie włączono również projektów zmian legislacyjnych regulujących realizację poszczególnych priorytetów. Brak tych zapisów może spowodować, że priorytety te nie będą realizowane, lub że "planowane reformy" odbędą się znów kosztem pracowników, rolników, bezrobotnych, emerytów i rencistów.

Decyzja Prezydium KK nr 277/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Łódź - Górna, Widzew przy akceptacji Zarządu Regionu Ziemia Łódzka wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę budynku Klubu Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej.

Decyzja Prezydium KK nr 278/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w emitowanych przez Telewizję Kino Polska kronikach z lat 80-81, komentarzach do kronik oraz w zwiastunie tego cyklu programów.

Decyzja Prezydium KK nr 279/05
ws. zgody na użycie logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" przez Muzeum Komunizmu "SocLand" na tablicy informacyjnej wystawy z okazji 25-lecia Porozumień Sierpniowych.

Decyzja Prezydium KK nr 280/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Gorzowskiego wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Pomorskiej, Podmiejskiej, Podmiejskiej Bocznej i Okólnej w Gorzowie nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 281/05
ws. przyznania tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały nr 7 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów z 27 września 2003 r. wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie Lechowi Wałęsie - jako pierwszemu - tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność".
Uzasadnienie:

Lech Wałęsa - działacz Wolnych Związków Zawodowych przed 1980 r. Przywódca strajków w sierpniu 1980 r. Przywódca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej - wówczas im. Lenina - oraz sygnatariusz Porozumień Sierpniowych.

Pierwszy Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" wybrany na I Krajowym Zjeździe Delegatów w 1981 r.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

W 1990 r. ponownie wybrany na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie utożsamiany z ideą i zwycięstwem Solidarności

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.