Menu

25 października 2005 (311-324/05)

Komunikat

W dniu 25 października 2005 roku w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omówiono przebieg XIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Wasilkowie k/Białegostoku. Uzgodniono osoby odpowiedzialne za realizację uchwał i stanowisk przyjętych przez delegatów KZD. Ustalono także, że pracą nad projektami dokumentów zgłoszonych a niezrealizowanych w trakcie obrad Zjazdu zajmą się odpowiednie zespoły robocze Komisji Krajowej.

W trakcie posiedzenia prezydium KK pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy Ministra Gospodarki i Pracy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz o zmianie niektórych ustaw zgłaszając jednocześnie uwagi szczegółowe.

Pozytywnie oceniono też projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. organizacji i trybu przeprowadzania przez marszałków województw i organy celne kontroli oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami pod warunkiem uwzględnienia instytucjonalnego udziału związków zawodowych w przeprowadzonych kontrolach, zgodnie z art. 117 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nie zgłoszono uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych. Powodem takiej oceny jest fakt, iż minister tworząc projekt rozporządzenia nie uwzględnił ustaleń Zespołu Komendanta Głównego PSP powołanego do opracowania założeń tego dokumentu z udziałem przedstawicieli strony rządowej oraz związków zawodowych.

Prezydium KK powołało zespół ds. analizy wniosków i przyznawania środków przekazanych przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych w składzie: Maciej Jankowski, Stefan Kubowicz, Zbigniew Kruszyński, Bogdan Szozda.

Podjęto także decyzję o złożeniu wniosku projektowego w ramach konkursu do funduszy: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Przedmiotem projektu jest remont kapitalny i późniejsze zagospodarowanie historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Partnerem strategicznym w projekcie jest związek zawodowy YS z Norwegii.

Ponadto zlecono Funduszowi Gospodarczemu przygotowanie i złożenie wniosku do programu Norweski Mechanizm Finansowy, priorytet: Dziedzictwo Kulturowe ws. "Bastion Św. Rocha".

Prezydium KK desygnowało Katarzynę Zimmer-Drabczyk na członka, a Juliana Koneckiego na stałego zastępcę członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dariusz Wasielewski rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 311/05
ws. opinii o projekcie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz o zmianie niektórych ustaw


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", uznając konieczność pilnego uregulowania w ustawie istotnych kwestii, jak: działalność gospodarcza w zakresie zabezpieczania i usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, a także zakres informacji obejmujących monitoring azbestu, pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz o zmianie niektórych ustaw, jednak pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag szczegółowych:

   1. Art. 4; przyjęcie dwuletniego okresu sprawozdawczego jest niezrozumiałe, w kontekście tego, że minister właściwy do spraw pracy corocznie składa Radzie Ministrów sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Należałoby również corocznie przedstawiać sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, co ma ścisły związek ze stanem ogólnym bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju.
   2. Art. 8; należy umożliwić uczestnictwo w pracach Rady Programowej ds. realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, na zasadach członkowstwa przedstawicielom reprezentatywnych związków zawodowych.
   3. Art. 10; powinny być minimum 2 spotkania Rady w roku, jedno służące wyznaczeniu zadań i zatwierdzeniu planu pracy, a drugie służące podsumowaniu działań tj. ocenie co udało się zrobić, a czego nie wykonano.
   4. Wątpliwości budzą zapisy art. 10 ust. 4. Należy bardziej szczegółowo opisać zasady i sposoby zamawiania i oceny ekspertyz aby nie budziły wątpliwości co do ich negatywnej zawartości i wyceny.
   5. Art. 18; zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, rejestr odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń prowadzi starosta powiatowy. Upoważnianie dwóch organów - marszałka województwa i starosty - do prowadzenia rejestrów dotyczących podobnych kwestii, spowoduje rozproszenie informacji dotyczących odpadów azbestowych i skomplikuje proces pozyskiwania informacji na ten temat.
   6. Poważne zastrzeżenia budzi treść rozdziału 6, a zwłaszcza zapis art. 27 ust. 3 dający możliwość wyznaczenia przez właściwego ministra do spraw gospodarki Administratora monitoringu. Niejasne jest zarówno, że minister "może", jak i ,,wyznaczyć" Administratora monitoringu. Może to oznaczać pozostawienie do swobodnej decyzji ministra prawa do powołania lub nie, ważnego dla funkcjonowania programu stanowiska.
   7. Z treści art. 26 ust.3 wynika, że minister właściwy do spraw gospodarki zamierza koncesjonować upublicznianie informacji na temat azbestu. Jest to sprzeczne z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz interesem obywateli w dobrym tego słowa znaczeniu.
   8. W załączniku numer 2 do projektu ws. wykazu zakładów, których pracownicy są uprawnieni do określonych świadczeń, wkradł się błąd. Zamiast art. 18 ust.1 ustawy, powinno być art. 17 ust.1 ustawy, gdyż ten artykuł mówi o określonych uprawnieniach dla pracowników zakładów, które stosowały azbest w produkcji.

Decyzja Prezydium KK nr 312/05
ws. opinii do projektu rozporządzenia MPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Decyzja Prezydium KK nr 313/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (..)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych.

Negatywna ocena projektu rozporządzenia MSWiA wynika z:

   1. nierespektowania wyników dialogu społecznego;
      Minister tworząc projekt nie uwzględnił ustaleń Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. opracowania projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych. W wyżej wymienionym Zespole brali udział przedstawiciele strony rządowej, w tym zastępca Komendanta Głównego PSP oraz związków zawodowych, w tym Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność". Prace zakończyły się 12 sierpnia 2005 r. konkretnymi ustaleniami. Nie wszystkie zostały uwzględnione przy tworzeniu projektu. Między innymi: w sposób znaczący zmieniono paragraf 1 i 4, zmieniono liczbę załączników dodając załącznik nr 5 oraz zmieniono merytoryczne treści oraz liczby stanowisk w poszczególnych załącznikach. W załączniku nr 1 usunięto dwa stanowiska, załącznik nr 2 (jednostki centralne, szkoły, muzeum) rozbudowano o cztery stanowiska, załącznik nr 3 (komendy wojewódzkie) zmniejszono o jedno, a załącznik nr 4 - komendy powiatowe i miejskie, zwiększono o jedno stanowisko.
   2. Merytorycznych błędów zawartych w projekcie;

    * zmieniono warunki ubiegania się o wyższe stanowiska służbowe poprzez zmianę zakresu wykształcenia (uzgodniono treść przepisu: "wyższe" - wprowadzono: "tytuł magistra lub równorzędny" oraz w niektórych przypadkach: "studia podyplomowe"). W ten sposób ograniczono możliwość awansu osobom o wykształceniu wyższym inżynierskim lub licencjackim na co nie wyrażamy zgody;
    * wniesiony załącznik nr 5 do projektu rozporządzenia próbuje zachować status quo na stanowiskach kierowniczych, przez co może w sposób znaczący utrudnić wprowadzanie reform. Ponadto załącznik nr 5 w pkt 1 (określenie wymagań dotyczących stażu służby na stanowisko Komendanta Głównego) zbytnio ogranicza aktem podstawowym uprawnienia Prezesa Rady Ministrów. Komendanta Głównego PSP powołuje przecież premier RP, a projekt rozporządzenia MSWiA może ograniczać kompetencje premiera - co samo w sobie jest sprzecznością. Załącznik nr 5 stoi również w sprzeczności z zasadą możliwości awansu zawodowego dla młodych funkcjonariuszy, ponieważ preferuje strażaków, którzy już w tej chwili posiadają stanowiska kierownicze i co najmniej trzydziestoletni staż służby.
    * zapisy projektu są niespójne, gdyż łączą w swoich tabelach, stanowiska liniowe (operacyjne) i logistyczne (administracyjne). Tak stworzony projekt nie wskazuje w sposób wyraźny, które stanowiska mają charakter stanowisk dla funkcjonariuszy (typowo strażackie), które mogą być stanowiskami wymiennymi (strażacko/cywilne), a które typowo techniczno-administracyjnymi (typowo cywilnymi). W wyniku braku takiego rozróżnienia może wystąpić szereg niejasności i patologii w sposobie zatrudniania do PSP (np. kierowniczka biblioteki w szkole aspiranckiej - równoważnik szkoły policealnej, jest oficerem pożarnictwa z wynagrodzeniem równoważnym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej).

Decyzja Prezydium KK nr 314/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. organizacji i trybu przeprowadzania przez marszałków województw i organy celne kontroli


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. organizacji i trybu przeprowadzania przez marszałków województw i organy celne kontroli oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami pod warunkiem uwzględnienia instytucjonalnego udziału związków zawodowych w przeprowadzonych kontrolach, zgodnie z art. 117 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 315/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Konińskiego wyraża zgodę na nadanie sali narad Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Turku nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 316/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Oddziału Leszczyńskiego przy akceptacji Zarządu Regionu Wielkopolska wyraża zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Niepodległości, Jarosława Dąbrowskiego i Mickiewicza w Lesznie nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 317/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Oddziału Zarządu Regionu Podlaskiego w Siemiatyczach przy akceptacji Zarządu Regionu Podlaskiego wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic: Grodzieńska, Kościuszki, Wysoka, Górna oraz Słowiczyńska nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 318/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w filmie "Zapomniana bohaterka" w reżyserii Volkera Schlondorffa (twórca m.in. "Króla Olch" i "Blaszanego bębenka").

Decyzja Prezydium KKnr 319/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 320/05
ws. powołania zespołu ds. analizy wniosków i przyznawania środków przekazanych przez TKdSSG


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" powołuje zespół ds. analizy wniosków i przyznawania środków przekazanych przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych w składzie:

    * Maciej Jankowski
    * Stefan Kubowicz
    * Zbigniew Kruszyński
    * Bogdan Szozda

Decyzja Prezydium KK nr 321/05
ws. remontu i zagospodarowania Sali BHP


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia złożyć wniosek projektowy w ramach konkursu do funduszy: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.

Przedmiotem projektu jest remont kapitalny i późniejsze zagospodarowanie Sali BHP. Partnerem strategicznym w projekcie jest związek zawodowy YS z Norwegii.

Wobec wymogu wniesienia wkładu finansowego w wysokości 10% wartości projektu wyrażamy zgodę na zapewnienie środków własnych (w chwili obecnej budżet projektu nie jest jeszcze znany).

Decyzja Prezydium KK nr 322/05
ws. zlecenia Funduszowi Gospodarczemu przygotowanie i złożenie wniosku


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zleca Funduszowi Gospodarczemu przygotowanie i złożenie wniosku do programu Norweski Mechanizm Finansowy, priorytet: Dziedzictwo Kulturowe ws. "Bastion Św. Rocha".

Prezydium KK do podpisania umowy z Funduszem Gospodarczym upoważnia:

Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK oraz Stefana Kubowicza - Skarbnika KK.
Decyzja Prezydium KK nr 323/05
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Katarzynę Zimmer - Drabczyk na członka, a Juliana Andrzeja Koneckiego na stałego zastępcę członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004 - 2006.

Decyzja Prezydium KK nr 324/05 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.