Menu

20 marca 2006 (51-59/06)

 

Decyzja Prezydium KK nr 51/06

ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Jedynym celem projektu jest uchylenie pomocniczych wzorów następujących dokumentów zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia: 1) kwestionariusza osobowego wymaganego od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 2) umowy o pracę, 3) oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, 4) rozwiązaniu umowy o prace z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, 5) wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy, 6) rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wbrew stanowisku wyrażonemu w uzasadnieniu projektu uważamy za celowe utrzymanie w mocy wzorów powyższych dokumentów pracowniczych. Wzory te nie mają charakteru wiążącego, a jedynie pomocniczy. Dziennik Ustaw zawierający wzory tych dokumentów stanowi dla wielu pracodawców, w szczególności zatrudniających niewielką liczbę pracowników i nie korzystających z profesjonalnej obsługi prawnej ważne źródło informacji o dokumentach stosowanych w sprawach pracowniczych. Przewidywane w projekcie uchylenie załączników do rozporządzenia może zatem przyczynić się do obniżenia poziomu przestrzegania przepisów prawa pracy w tej grupie pracodawców i rozpowszechnienia się zjawiska nieprawidłowego formułowania dokumentów wymaganych w stosunkach pracy.

Likwidacja tych załączników zmusi pracodawców do korzystania z odpłatnych usług (porady prawne, wydawnictwa specjalistyczne, itp.) co zwiększy koszty pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 52/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych.

Decyzja Prezydium KK nr 53/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych:

W standardzie specjalistycznych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie powinny się znajdować:

1) poszerzona specjalistyczna diagnoza ofiar przemocy (dzieci i dorosłych) pod kątem ewentualnych zaburzeń związanych z związanych z długotrwałym przebywaniem w sytuacji przemocy:

a) diagnoza psychologiczna dzieci obejmująca:

- rozwój emocjonalny,
- rozwój społeczny,
- rozwój intelektualny;

b) diagnoza psychologiczna dorosłych (z ewentualnością poszerzenia o diagnozę psychiatryczną);

2) odpowiednio do przeprowadzonej diagnozy winien być opracowany plan pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy (współgrający z ogólnym planem pomocy zawierającym elementy socjalne, prawne, itp.). Skuteczna pomoc terapeutyczna opierać się powinna na: wsparciu, psychoedukacji, treningach, terapii indywidualnej i grupowej;

3) osoby udzielające ofiarom przemocy pomocy terapeutycznej powinny posiadać odpowiednie kompetencje (poza wykształceniem kierunkowym, ukończone kursy, szkolenia podyplomowe uprawniające do prowadzenia terapii).

Decyzja Prezydium KK nr 54/06
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP Samoobrona RP o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do poselskiego projektu ustawy Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Nie wyrażamy zgody na skrócenie terminu zawarcia uzgodnienia w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie dodatkowego zwiększenia wskaźnika waloryzacji ponad wskaźnik określony w projekcie ustawy w art. 89 ust. 1. Skrócenie terminu negocjacji poniżej 14 dni (proponuje się 2 dni) uniemożliwi partnerom społecznym przeprowadzenie jakiejkolwiek konsultacji przed zajęciem stanowiska w tak ważnej dla środowiska emerytów i rencistów sprawie, jaką jest waloryzacja ich świadczeń.

Decyzja Prezydium KK nr 55/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 56/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 57/06
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Mirosława Kamieńskiego - przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych MON do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 14 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8.06.1998 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 58/06
ws. schematu organizacyjnego Prezydium i biura KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w związku ze zmianami w składzie Prezydium KK oraz swoją decyzją nr 44/06 dokonuje zmiany i uaktualnia schemat organizacyjny Prezydium i biura KK.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 20 marca 2006 r. Jednocześnie traci moc decyzja Prezydium KK nr 60/03.

(Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 58/06 z dnia 20 marca 2006 r.)

Decyzja Prezydium KK nr 59/06
ws. opinii o projektach rozporządzeń MSWiA

  1. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży,
  2. w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (.),
  3. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 1) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Odnośnie dwóch pozostałych projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazanych w tytule jako nr 2 i 3 Prezydium KK NSZZ "Solidarność" wyraża opinię pozytywną pod warunkiem uwzględnienia przedstawionych poniżej uwag.

Ad. 2) Uwaga do projektu rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" proponuje wykreślenie z załączników tabelarycznych do projektu rozporządzenia odnośników o treści "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej" oraz "dla stanowisk służbowych związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej". Odnośniki tejże treści pojawiają się w każdym załączniku za wyjątkiem załącznika nr 5. Tym samym proponujemy wykreślenie:

  • z załącznika nr 1 odnośnika nr 1) o treści "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej" oraz nr 2) o treści "dla stanowisk służbowych związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej",
  • z załącznika nr 2 odnośnika nr 2) "dotyczy sprawujących nadzór nad jednostkami ratowniczo-gaśniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej" o treści oraz nr 4) o treści: "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej lub ich uzyskania w okresie 2 lat od mianowania",
  • z załącznika nr 3 odnośnik nr 2) o treści "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej" oraz nr 4) o treści "dla stanowisk służbowych związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej",
  • z załącznika nr 4 odnośnika nr 2) "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej" oraz nr 3) "dla stanowisk służbowych związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej",
  • z załącznika nr 6 odnośnika nr 1) o treści "wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej lub ich uzyskania w okresie 2 lat od mianowania (powołania)".

Powyższe określenia są zbędnym powtórzeniem warunków określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Równocześnie wskazujemy, iż stanowiska służbowe związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi zostały w sposób szczegółowy (enumeratywnie) zdefiniowane w rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wobec powyższego proponujemy usunąć wymienione powyżej odnośniki z projektu rozporządzenia.

Ad. 3) Uwaga do projektu rozporządzenia w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Służby Pożarnej

W § 8 ust 5 projektu rozporządzenia proponujemy nadać mu nową, następującą treść: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez komendę powiatową (miejską) kategorii II, III, IV i V liczba etatów określonych w ust. 1 pkt 1-2 może ulec zwiększeniu . (dalej bez zmian)".

Pominięcie w projekcie rozporządzenia kategorii II traktujemy jako błąd redakcyjny. Uwzględnienie naszej poprawki dopiero nadaje pełen sens § 8 ust 5 projektu rozporządzenia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.