Menu

28 marca 2006 (60-67/06)

 

Decyzja Prezydium KK nr 60/06
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, których nie uwzględnienie oznacza negatywną opinię NSZZ "Solidarność".

 1. Art. 1 zmiana 6 dotycząca art. 25. Zmiana obecnego systemu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne jest zmianą systemową wpływającą znacząco na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Wprowadzenie tak głębokich przemian powinno być poprzedzone głęboką analizą ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem zagrożenia utraty płynności niektórych z tych przedsiębiorstw co może doprowadzić do ich upadłości, a w rezultacie utraty miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne.

  Wprowadzanie tych zmian spotka się ze sprzeciwem NSZZ "Solidarność",

 1. art. 1 zmiana 7a) dotycząca art. 26a ust. 1. Po słowach " w domach pomocy społecznej" proponujemy dodać " za wyjątkiem mieszkańców domu podejmujących pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych". Wyłączenie dofinansowania do wynagrodzeń tych osób sprawi, że w praktyce ich rehabilitacja zawodowa nie będzie możliwa,
 2. art. 1 zmiana 7 d) dotycząca art. 26a ust. 8a. W przypadku stwierdzenia w IV kwartale roku kalendarzowego zaległości pracodawcy wobec Funduszu okres, w którym konieczne byłoby uregulowanie zaległości powinien być ustalony w określonej liczbie miesięcy od daty stwierdzenia zaległości, aby pracodawca miał możliwość uregulowania zaległości bez utraty wypłaty miesięcznego dofinansowania, o którym stanowi decyzja prezesa Zarządu. Ustalenie sztywnej ramy czasowej w postaci końca roku sprawi, że może być to niemożliwe w stosunku do decyzji wydanych w IV kwartale,
 3. art. 1 zmiana 10 dotycząca art. 29 ust. 1. Wnosimy o poszerzenie katalogu jednostek uprawnionych do utworzenia zakładów aktywności zawodowej o przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej. Rozwiązanie to umożliwi szerszą rehabilitację zawodową pracowników zakładów aktywności zawodowej poprzez ułatwienie im przechodzenia z zakładu aktywności zawodowej do zakładu pracy chronionej,
 4. art. 1 zmiana 7b dotycząca art. 26a ust. 5 pkt. 2. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w swoim piśmie z 20 stycznia 2006 roku do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sygnalizowała zjawisko zaniżania płac osób niepełnosprawnych pracujących w zakładach pracy chronionej, czemu sprzyjała możliwość przekazywania przez pracodawcę różnicy między dotacją do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej a otrzymywanym wynagrodzeniem na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rozwiązaniem problemu mogło być zastrzeżenie, aby kwota dotacji nie przekraczała wysokości wynagrodzenia. W takiej sytuacji pracodawcy mogli być skłonni do zwiększania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych do kwoty dotacji. Zastrzeżenie to zostało złożone w sytuacji dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Przedłożony projekt przewiduje niekorzystną zmianę systemu dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. W takiej sytuacji rozwiązanie zrównania dotacji z wynagrodzeniem nie przyniesie oczekiwanych skutków, zaś należy liczyć się z utrzymaniem wynagrodzeń na obecnym poziomie oraz zmniejszeniem środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych co nie było intencją Związku i nie może uzyskać naszej akceptacji,
 5. art. 1 zmiana 17 dotycząca art. 43. Wnosimy o pozostawienie artykułu w obecnym brzmieniu. Proponowana zmiana jest krzywdząca dla pracodawców zatrudniających pracowników, którzy z racji pełnionych funkcji związkowych lub społecznych uczestniczą w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 6. art. 1 zmiana 18 dotycząca art. 44. Wnosimy o pozostawienie artykułu w obecnym brzmieniu. Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest forum doradczym. Z tego powodu powinna cechować się pełną niezależnością. Proponowana zmiana tę niezależność ogranicza,
 7. art. 1 zmiana 16 dotycząca art. 42. Wnosimy o pozostawienie obecnego brzmienia artykułu. Brak uzasadnienia dla wykluczenia spod opinii Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych tak ważkiego zakresu spraw jakim jest "opiniowanie projektu założeń polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych",
 8. art. 11. Wnioskujemy o wprowadzenie w życie z dniem ogłoszenia art. 1 pkt. 7d) dotyczącego ust. 8b - 8d.

W celu omówienia zmian - zwłaszcza systemowej - w projekcie ustawy, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" domaga się przedyskutowania wyżej wymienionego projektu w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej w zespołach ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 61/06
ws. opinii o zmianie ustawy MPiPS o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wg projektu z 3 marca 2006).

Decyzja Prezydium KK nr 62/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej ZUS, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków:

w § 12 należy przywrócić zapis: "Członkom Rady w okresie pełnienia funkcji przysługują diety i inne należności z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach i w wysokościach określonych w przepisach w sprawach diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju". Zapis ten obowiązywał w pierwotnym tekście rozporządzenia z 28 grudnia 1998 roku i został pominięty przy nowelizacji z 10 grudnia 1999 roku (Dz. U. 1999 r. poz. 1000 nr 1172).

Decyzja Prezydium KK nr 63/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie MGiP w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

Decyzja Prezydium KK nr 64/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Decyzja Prezydium KK nr 65/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 66/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek dyrekcji i załogi Portu Lotniczego Szczecin Goleniów przy akceptacji Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie wyraża zgodę na nadanie Portowi Lotniczemu Szczecin Goleniów nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 67/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na nadanie ulicy na osiedlu Dajtki nazwy NSZZ "Solidarność".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.