Menu

11 kwietnia 2006 (68-77/06)

 

Decyzja Prezydium KK nr 68/06
ws. opinii o Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006, gdyż niektóre kierunki działań oraz zadania Planu nie spełniają oczekiwań Związku i niewiele nowego wprowadzają do istniejących i znanych form walki z bezrobociem, a więc nie przyczynią się do stworzenia nowych, lepszych miejsc pracy.

Złą sytuację pracowników i bezrobotnych może pogorszyć przewlekła nieskuteczność publicznych służb zatrudnienia, praktykowany dorywczy dialog społeczny oraz niskie nakłady na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie w zakresie prewencyjnego, zawodowego szkolenia pracowników.

Projekt nie zawiera konkretnych rozwiązań w zakresie:

 • utrzymania świadczeń przedemerytalnych,
 • wdrożenia podstawowych standardów usług publicznych służb zatrudnienia,
 • oddłużenia Funduszu Pracy,
 • skuteczności programów zatrudnieniowych w poszczególnych grupach ryzyka (długotrwale bezrobotni, młodzież, kobiety, osoby niepełnosprawne, pracownicy starsi),
 • utworzenia Krajowego Funduszu szkoleń pracowniczych,
 • ścieżki dojścia do obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia,
 • ratyfikacji konwencji zatrudnieniowych MOP - 150, 168 i 181,
 • pomocy dla powiatów szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.

Zapisy w sprawach tworzenia paktu społecznego obejmującego dialog społeczny, wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i politykę rodzinną, a także ukształtowania nowego modelu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, nowelizacji kodeksu pracy, promowania samozatrudniania i zwiększania elastyczności zatrudnienia jako panaceum na polskie bezrobocie są zbyt ogólne i mało konkretne.

KPDZ - 06 nie gwarantuje zmiany polityki państwa tak w stosunku do pracodawców jak i do pracowników w kierunku zachowań prozatrudnieniowych, proedukacyjnych i solidarnych. Nie zawiera również podstawowej informacji o ile w roku 2006 przybędzie nowych, lepszych miejsc pracy, co powinno być głównym celem KPDZ (m.in. w wyniku przedłożenia wielu zadań planu bez wyliczonych wskaźników zatrudnienia, jak i z powodu braku zintegrowanego systemu informatyczno - badawczego obejmującego tak gminy jak i rodziny pracownicze).

W rezultacie nie można oczekiwać, by w wyniku działań KPDZ - 06 (w trzech kwartałach bieżącego roku) nastąpiła zdecydowana poprawa na rynku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 69/06
ws. opinii o Komunikacie Komisji do Rady (.) w sprawie konsultacji dotyczących działań na poziomie UE, które zmierzałyby do promocji aktywnego włączenia osób najbardziej wykluczonych z rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno - Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów w sprawie konsultacji dotyczących działań na poziomie UE, które zmierzałyby do promocji aktywnego włączenia osób najbardziej wykluczonych z rynku pracy, zwracając uwagę na konieczność:

 • zwiększenia środków na tworzenie efektywnych sieci bezpieczeństwa socjalnego,
 • kontynuację otwartej metody koordynacji w obszarze integracji społecznej,
 • właściwego adresowania pomocy i świadczeń w ramach zabezpieczenia minimalnego poziomu dochodu,
 • informacji o dobrych praktykach i skutecznych programach zatrudnieniowych,
 • dialogu społecznego zgodnie z art. 136, 137, 138 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Prezydium KK wskazuje również na konieczność przygotowania przez Rząd RP odpowiednich programów tworzenia nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy w oparciu o większe środki z Europejskiego Funduszu Socjalnego, gdyż dotychczasowe działania władz samorządowych i pracodawców nie są wystarczające.

Decyzja Prezydium KK nr 70/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 71/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 72/06
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Doradczym do Spraw Swobodnego Przepływu Pracowników

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Bogdana Olszewskiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na zastępcę członka do prac w Komitecie Doradczym do Spraw Swobodnego Przepływu Pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 73/06
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w grupie roboczej ds. KPD/Integracja

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Zbigniewa Kruszyńskiego - członka Prezydium KK jako eksperta NSZZ "Solidarność" w pracach grupy roboczej do spraw Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 74/06
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Grupie Roboczej dot. Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Marka Hejmana jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Grupy Roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Decyzja Prezydium KK nr 75/06
ws. kandydatów NSZZ "Solidarność" w Radzie Ochrony Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zgłosić Piotra Dudę jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Radzie Ochrony Pracy i jednocześnie proponuje Jerzego Langera - członka Rady Ochrony Pracy - na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady.

Decyzja Prezydium KK nr 76/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 77/06
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.