Menu

9 maja 2006 (86-98/06)

Komunikat

W dniu 09 maja 2006 roku w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano trudną sytuację w służbie zdrowia oraz przebieg negocjacji prowadzonych z rządem w sprawie podwyżek płac w tym sektorze.

Prezydium KK zapoznało się też z kwestiami organizacyjnymi planowanego na 26 maja br. spotkania "Solidarności" z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Częstochowie.

Opiniując projekt ustawy Ministra Finansów o podatku ekologicznym od samochodów prezydium KK wyraziło zaniepokojenie rosnącymi zobowiązaniami podatkowymi Polaków. W ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost cen paliw, planowane są podwyżki akcyzy na paliwa, gaz i olej opałowy, rosną ceny mieszkań. Taka sytuacja zmniejsza siłę nabywczą obywateli i zwiększa dysproporcje w poziomie życia pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Pozytywnie oceniono natomiast inicjatywę powołania Europejskiego Funduszu dostosowania do globalizacji, którego celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla pracowników zwalnianych w związku z sytuacją w światowym obrocie handlowym poprzez udzielenie im pomocy w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu pracy. Ważne jest, że na poziomie europejskim dostrzeżono potrzebę zajęcia się niekorzystnymi skutkami procesu globalizacji w postaci zwolnień pracowników, które są konsekwencją wzrostu konkurencji i otwarcia rynków.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu Katarzyny Komorowskiej jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz Bernadety Hirsz-Szwedy jako jej zastępcy.

W trakcie posiedzenia dokonano rejestracji Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Grupie Spółek Witar z siedzibą w Poznaniu. Skreślono natomiast z rejestru MKK Polskich Hut Stali oraz MKK Kompanii Węglowej S.A. w związku z zakończeniem ich działalności.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 86/06
ws. opinii o projekcie ustawy MF o podatku ekologicznym od samochodów

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z niepokojem obserwuje rosnące zobowiązania podatkowe oraz niepodatkowe przeciętnego Polaka. W ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost cen paliw oraz planuje się podwyżki akcyzy na paliwa, gaz i olej opałowy, rosną także ceny mieszkań. Taka sytuacja zmniejsza siłę nabywczą obywateli oraz zwiększa dysproporcje w poziomie życia pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Obawiamy się, że wprowadzenie podatku ekologicznego w tym momencie spowoduje wzrost niezadowolenia społecznego. Doceniając intencje ustawodawcy (w tym ochronę środowiska) uważamy, że jego wprowadzenie nie będzie miało wpływu na wielkość produkcji nowych aut, a tym samym nie przysporzy miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym.

Ponadto wprowadzenie obciążeń pro-ekologicznych na pojazdy, które dopiero będą sprowadzane i rejestrowane w Polsce jest spóźnione ze względu na obecne nasycenie rynku samochodów używanych.

Projekt nie zawiera propozycji ulg dla osób niepełnosprawnych rejestrujących pojazdy dla nich przystosowane lub przez nich wykorzystywane.

Decyzja Prezydium KK nr 87/06
ws. opinii do wniosku Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz dostosowania do globalizacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia inicjatywę powołania Europejskiego Funduszu dostosowania do globalizacji, którego celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla pracowników zwalnianych w związku z sytuacją w światowym obrocie handlowym poprzez udzielenie im pomocy w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu pracy.

Ważne jest, że na poziomie europejskim dostrzeżono potrzebę zajęcia się niekorzystnymi skutkami procesu globalizacji w postaci zwolnień pracowników, które są konsekwencją wzrostu konkurencji i otwarcia rynków.

Jednocześnie Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przedstawia następujące uwagi :

  1. W tekście uzasadnienia występuje powołanie się na dyrektywę 75/129/EWG, która już nie obowiązuje i uchylona została na mocy art. 8 Dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.
  2. Można obawiać się, że decyzja Komisji uruchamiająca środki z Funduszu będzie znacznie spóźniona, a tym samym spodziewany skutek oddziaływania na sytuację konkretnych osób niezadowalający (art. 5).
  3. Brak jest wyjaśnienia, na jakiej podstawie określono limit 0,35% zasobów finansowych, który ma być wykorzystywany do finansowania tzw. pomocy technicznej ( art. 8).
  4. Obawy budzi ust. 4 i 5 art. 6, na ile będzie możliwe sprawne działanie w celu eliminacji nakładania się pomocy z Funduszu i innych instrumentów finansowych Wspólnoty (brak określonych narzędzi, sposobu monitoringu, itp.)
  5. Sformułowania " w najbliższym możliwym terminie, "tak szybko jak jest to możliwe (art. 10 ust 1 i 2) rodzą obawy o przedłużające się w czasie procedury, tym bardziej, że obowiązki państw członkowskich wobec Komisji obwarowane są terminami (np. art. 15 ust 1).
  6. Rola partnerów społecznych jest bardzo ograniczona. Obszar działania Funduszu jest jednym z podstawowych obszarów działania partnerów społecznych - organizacji pracodawców i pracowników. Ograniczenie kompetencji partnerów do przekazywania do wiadomości wyników oceny ex post jest niewystarczające (art. 17). Konieczne jest szersze włączenie partnerów społecznych na poziomie europejskimi i krajowym w proces funkcjonowania i monitorowania Funduszu.
  7. Bardzo istotnym elementem na poziomie krajowym jest wyznaczenie odpowiedniej instytucji (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), która będzie sprawnie reagować na restrukturyzacje zatrudnienia w regionach już z chwilą ich zapowiedzi, a nie ex post oraz określi wysokości dofinansowania (np. w projekcie budżetu)
  8. Trudno jest ocenić czy wysokość środków finansowych Funduszu jest wystarczająca dla potrzeb restrukturyzacji zatrudnienia wynikającego z efektów globalizacji.

Decyzja Prezydium KK nr 88/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 89/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 90/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 91/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 92/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 93/06
ws. wykreślenia MKK Kompanii Węglowej S.A. z rejestru MKK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na mocy uchwały KK nr 29/04, w związku z zakończeniem działalności MKK skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej S.A. zarejestrowaną pod nr 65 w Krajowym Rejestrze Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 94/06
ws. wykreślenia MKK Polskich Hut Stali S.A. z rejestru MKK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na mocy uchwały KK nr 29/04, w związku z zakończeniem działalności MKK skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Polskich Hut Stali S.A. zarejestrowaną pod nr 62 w Krajowym Rejestrze Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 95/06
ws. rejestracji MKK w Grupie Spółek WITAR z siedzibą w Poznaniu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na mocy uchwały KK nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Grupie Spółek WITAR z siedzibą w Poznaniu.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr 72.

Decyzja Prezydium KK nr 96/06
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza Katarzynę Komorowską jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na funkcję członka w Komitecie Sterującym Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 - 2006 oraz Bernardetę Hirsz - Szweda na jej zastępcę.

Prezydium KK jednocześnie odwołuje Magdalenę Potulską oraz Marię Żytko z prac Komitetu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.