Menu

Decyzja Prezydium KK nr 167/2013 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywie ocenia poselski (KP PO) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, wprowadzającej nieważność weksli w stosunku pracy. Jednocześnie Prezydium wnosi następującą uwagę: -        w art. 1 pkt 1) projektu, w proponowanym art. 17(1) § 1 po wyrazach „które mają na celu zabezpieczenie” wykreślić wyraz „przyszłych”. Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. sygn. akt II PK 159/10, do którego odwołują się projektodawcy wskazuje, iż dopuszczenie weksli gwarancyjnych jako dodatkowego abstrakcyjnego tytułu zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy jest sprzeczne z istotą i właściwościami stosunku pracy, z przepisami i zasadami prawa pracy zawartymi w dziale V kodeksu pracy a przeto bezwzględnie nieważne. Owa sprzeczność weksla z istotą i właściwościami stosunku pracy powoduje, iż stosowanie weksli jest bezwzględnie nieważne zarówno w zabezpieczaniu roszczeń przyszłych, jak również wymagalnych. Kodeks pracy zawiera przepisy regulujące instytucję ochrony dochodów pracownika przed nadmiernym rozmiarem potrąceń. Dopuszczenie stosowania weksla do zabezpieczenia roszczeń wymagalnych może prowadzić w stosunku pracy do omijania zakazu potrącania z wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę roszczeń pracodawcy wobec pracownika.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.