Menu

20 grudnia 2005 (361-367/05)

Komunikat

Obradujące 20 grudnia 2005 roku w Gdańsku prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zapoznało się z aktualną sytuacją pracowników firmy Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. W specjalnym stanowisku prezydium KK wyraża głębokie oburzenie z powodu nasilających się aktów łamania praw pracowniczych w tym zakładzie, należącym do koncernu PepsiCo. W grudniu 2004 roku osiem kobiet - członkiń NSZZ "Solidarność" zostało bezprawnie zwolnionych z pracy, gdyż zaprotestowały przeciwko przypadkom molestowania seksualnego w zakładzie. Organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność", zgodnie z uprawnieniami związku zawodowego wzięła w obronę pokrzywdzone pracownice, żądając przywrócenia ich do pracy i zbadania czynów zarzucanych przełożonym. Obecnie, po niemal roku przewlekłego rozpatrywania spraw w sądach, zarząd Frito Lay nadal utrudnia wyjaśnienie zarzutów i próbuje uniemożliwić organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" działania statutowe. W grudniu 2005 r. zarząd firmy zorganizował na terenie zakładu swoisty plebiscyt, w którym pracownicy mieli obowiązek oświadczyć, czy należą do związku zawodowego. Pracodawca naruszył tym samym konstytucyjne prawo do wolności zrzeszania się i ustawę o związkach zawodowych. 14 grudnia 2005 r. bezprawnie zwolniony został przewodniczący komisji zakładowej pod pretekstem podawania niewłaściwych danych co do ilości członków organizacji związkowej. Prezydium KK wzywa zarząd PepsiCo do zaprzestania bezprawnych działań i respektowania prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów pracy, które nakładają na firmę i jej przedstawicieli obowiązek tworzenia środowiska pracy wolnego od wszelkich form dyskryminacji, tak ze względu na płeć, jak i przynależność związkową - czytamy w stanowisku. Domagamy się natychmiastowego przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych pracowników i podjęcia dialogu z organizacją związkową, który doprowadzi do rozwiązania konfliktu w sposób zgodny z prawem.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano zmiany wprowadzone w trzech z czterech ustaw zawartych w projekcie ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, tj: /1/ ustawie z dnia 26 czerwca 1974 - kodeks pracy; /2/ ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych; /3/ ustawie z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej. Negatywnie natomiast oceniono propozycje zawarte w projekcie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące sposobu dotowania z budżetu państwa zadania z art. 26a wspomnianej ustawy dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową społeczną, zawartą między partnerami społecznymi a stroną rządową, w trakcie prac nad zmianą systemu finansowania wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wysokość dotacji budżetowej na ten cel przekazywana Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinna być w wysokości zapewniającej jego realizację. Przerzucenie na Fundusz obowiązku pokrycia z własnych środków 75 procent kwoty niezbędnej na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zachwieje jego płynność w latach następnych, co stawia pod znakiem zapytania system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednostronne odstąpienie od wspomnianej umowy, bez porozumienia z partnerami społecznymi, jest przykładem lekceważenia umów społecznych i zaprzeczeniem zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Opiniując projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej prezydium KK stwierdziło, że proponowane zmiany usprawnią działanie ustawy w jej obecnym kształcie. Podkreślono jednakże, że przygotowywanie kolejnej już nowelizacji tej ustawy nie może być przyczyną wstrzymania prac w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy Fundusz Alimentacyjny, który został złożony w Sejmie 24 września 2004 r. Prezydium KK wskazuje, iż w pierwszej kolejności powinny zostać rozpatrzone propozycje rozwiązań systemowych zawartych w projekcie obywatelskim.

Uwagi szczegółowe zgłoszono do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Prezydium Komisji Krajowej przyjęło informację z prac Naczelnej Rady Zatrudnienia, gdzie przedstawiciele związku przedłożyli Ministrowi Pracy katalog pilnych spraw do realizacji, m. in. z obszaru prawa związanego z zatrudnianiem, szkoleniem pracowników i bezrobotnych, ubezpieczeniem od bezrobocia, działalnością publicznych służb zatrudnienia, ratyfikacją konwencji MOP zatrudnieniowych i kodeksowych oraz statystyką rynku pracy.

Zapoznano się także z relacją Jacka Smagowicza z obrad Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich. "Solidarność" odrzuciła sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji SPORZL w III kwartale 2005 roku. Natomiast poparła program naprawczy, zwiększający absorpcję funduszy w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz rekomendację raportu ws. oceny systemu zarządzania i wdrażania SPORZL.

Prezydium KK podjęło decyzję o rejestracji Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KKStanowisko Prezydium KK nr 361/05
ws. łamania praw pracowniczych w fabryce PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim


Prezydium Komisji Krajowej wyraża głębokie oburzenie z powodu nasilających się aktów łamania praw pracowniczych w firmie Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim, należącej do koncernu PepsiCo.

W grudniu 2004 roku osiem kobiet - członkiń NSZZ "Solidarność" zostało bezprawnie zwolnionych z pracy, gdyż zaprotestowały przeciwko przypadkom molestowania seksualnego w zakładzie. Organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność", zgodnie z uprawnieniami związku zawodowego wzięła w obronę pokrzywdzone pracownice, żądając przywrócenia ich do pracy i zbadania czynów zarzucanych przełożonym.

Obecnie, po niemal roku przewlekłego rozpatrywania spraw w sądach, zarząd Frito Lay nadal utrudnia wyjaśnienie zarzutów i próbuje uniemożliwić organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" działania statutowe.

W grudniu 2005 r. zarząd firmy zorganizował na terenie zakładu swoisty plebiscyt, w którym pracownicy mieli obowiązek oświadczyć, czy należą do związku zawodowego. Pracodawca naruszył tym samym konstytucyjne prawo do wolności zrzeszania się i ustawę o związkach zawodowych. 14 grudnia 2005. bezprawnie zwolniony został przewodniczący komisji zakładowej pod pretekstem podawania niewłaściwych danych co do ilości członków organizacji związkowej.

Prezydium KK wzywa zarząd PepsiCo do zaprzestania bezprawnych działań i respektowania prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów pracy, które nakładają na firmę i jej przedstawicieli obowiązek tworzenia środowiska pracy wolnego od wszelkich form dyskryminacji, tak ze względu na płeć, jak i przynależność związkową.

Domagamy się natychmiastowego przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych pracowników i podjęcia dialogu z organizacją związkową, który doprowadzi do rozwiązania konfliktu w sposób zgodny z prawem.

Decyzja Prezydium KK nr 362/05
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje zmiany wprowadzone w trzech z czterech ustaw zawartych w projekcie ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw tj:

    * ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - kodeks pracy,
    * ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
    * ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Negatywnie opiniujemy propozycje zawarte w projekcie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące sposobu dotowania z budżetu państwa zadania z art. 26a wspomnianej ustawy dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową społeczną zawartą między partnerami społecznymi a stroną rządową w trakcie prac nad zmianą systemu finansowania wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wysokość dotacji budżetowej na ten cel przekazywana Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinna być w wysokości zapewniającej jego realizację, czego odzwierciedleniem jest obecne brzmienie art. 46a ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednostronne odstąpienie od wspomnianej umowy bez porozumienia z partnerami społecznymi jest przykładem lekceważenia umów społecznych i zaprzeczeniem zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Przerzucenie na Fundusz obowiązku pokrycia z własnych środków 75% kwoty niezbędnej na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zachwieje jego płynność w latach następnych co stawia pod znakiem zapytania system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 363/05
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" stwierdza że, zmiany proponowane w projekcie ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej usprawnią działanie ustawy w jej obecnym kształcie.

Prace nad kolejną już nowelizacją tej ustawy nie mogą być przyczyną wstrzymania prac w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy Fundusz Alimentacyjny, który został złożony w Sejmie 24 września 2004 r.

Prezydium KK uważa, że w pierwszej kolejności powinny zostać rozpatrzone propozycje rozwiązań systemowych zawartych w projekcie obywatelskim.

Decyzja Prezydium KK nr 364/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

w § 5 ust. 1, dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły powinien obligatoryjnie przygotowywać listę dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku, a nie fakultatywnie, jak jest w przedmiotowym projekcie rozporządzenia.
Decyzja Prezydium KK nr 365/05
ws. rejestracji Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 21/05 rejestruje Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

ZOK jest zarejestrowana w rejestrze Zakładowych Organizacji Koordynacyjnych pod nr "1".

Decyzja Prezydium KK nr 366/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na witrażu siedmiu boleści Matki Bożej w kościele pw. Matki Boskiej Saletyńskiej w Sobieszewie.

Decyzja Prezydium KK nr 367/05 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.