Menu

Decyzja Prezydium KK nr 113/2013 r. ws. opinii o poselskim (KP PO) projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (z dnia 13 maja 2013 r.), mający na celu wprowadzenie dodatkowej przesłanki pracy w niedziele i święta, którą miałoby być wykonywanie prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy (propozycja uzupełnienia art. 15110 k.p. o dodatkowy punkt -11). Prezydium KK widzi konieczność całościowej modyfikacji obecnych przepisów kodeksu pracy dotyczących pracy w niedziele i święta. Nie mogą tego zastąpić wyrywkowe –przeprowadzane dla potrzeb różnych środowisk - uzupełnienia art. 15110 k.p. tak jak proponuje się w projekcie poselskim. Przyczynia się to jedynie do pogłębienia chaosu interpretacyjnego. Zdaniem Prezydium KK przesłanka dopuszczalności pracy w niedzielę i święta jest zbyt ogólnikowa i nie koresponduje z założeniami, które obowiązują w polskim prawie pracy. Taki charakter ma posłużenie się pojęciem przedsiębiorcy zagranicznego. Przepisy polskiego prawa pracy posługują się terminem pracodawca.. Ogólnikowość przesłanki rodzi potrzebę wypracowania specjalnego trybu postępowania, którego celem byłoby stwierdzenie spełnienia przesłanki dopuszczalności pracy w niedziele i święta. Negatywna ocena projektu poselskiego odnosi się także do legislacyjnej poprawności proponowanych zapisów. Wyrażony w uzasadnieniu projektu ustawy pogląd o specyfice potrzeb pracodawców świadczących usługi w sposób zdalny, (nieprzerwany) na rynki bądź w innej strefie czasowej bądź mające inne katalogi dni wolnych od pracy jest wątpliwy. Trudno jednak przyjąć, aby dni wolne od pracy odnosić do poszczególnego pracodawcy a nie norm prawnych obowiązujących w danym państwie. Prezydium KK zwraca uwagę na potrzebę usunięcia z art. 15110 k.p. jego punktu 3 odnoszącego się do pracy zmianowej. Jest on powszechnie krytykowany w doktrynie prawa jako konstrukcja błędna. Przesłanką pracy w niedziele powinien być rodzaj pracy a nie sposób jej organizacji. Definicja pracy zmianowej zawarta w art. 128 § 2 k.p. w połączeniu z faktem, że praca ta stanowi przesłankę pracy w niedziele i święta powoduje, że z prawnego punku widzenia daje to daleko idącą możliwość nadużywania pracy w niedziele i święta. Stanowisko Związku może ulec zmianie w przypadku przedstawienia projektu całościowych zmian art. 15110 k.p., uwzględniającego powyższe uwagi oraz wymogi poprawności legislacyjnej.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.