Menu

7 listopada 2006 (188-194/06)

Komunikat

W Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Obecna na spotkaniu prezydium KK, Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia poinformowała, że pracownicy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa oraz Sanepidów, których nie obejmie 30 proc. wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia, dostaną podwyżki płac po 1 stycznia 2007 r. Zapowiedziała również, że niezbędne jest wynegocjowanie w przyszłym roku ustawy gwarantującej pracownikom ochrony zdrowia systematyczny wzrost wynagrodzeń.

Zbigniew Kruszyński przekazał informacje z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związkowcy są zaniepokojeni brakiem podstaw prawnych do waloryzacji rent i emerytur. Ponieważ rząd wycofał swoje wcześniejsze propozycje przy jednoczesnym wstrzymaniu prac nad projektami poselskimi, zagrożona jest przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur. Podobnie, niezrealizowane mogą pozostać, zapowiedzi podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej . Strona rządowa deklarowała podwyżkę 5,5 proc wzrost płacy netto przy zamrożeniu płacy brutto. Miało to być efektem zmiany składek na ubezpieczenie społeczne.  Ponieważ do tych zmian nie doszło, państwowa sfera budżetowa będzie miała realną obniżkę płac o wysokość inflacji - 1,9 proc - uważa Kruszyński. Podobnie niepokojące są pojawiające się co jakiś czas w mediach informacje o projekcie nowego kodeksu pracy oraz zmiany ustawy o emeryturach pomostach. Dotychczas partnerzy społeczni nie otrzymali do konsultacji żadnych konkretnych projektów.

Andrzej Adamczyk poinformował członków prezydium o kongresie zjednoczeniowym MKWZZ i ŚKP i powstaniu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Nowa organizacja zrzesza obecnie 166 milionów pracowników zorganizowanych w 309 afiliowanych związkach zawodowych.

Prezydium zaopiniowało również trzy projekty rozporządzeń. Wniesiono uwagi do projektów rozporządzeń: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie kontroli Narodowego Planu Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniesiono również kilka uwag do uchwały Rady Ministrów w sprawie nagrody imienia Jacka Kuronia za działalność na rzecz wolności zrzeszania się. Nie wniesiono żadnych uwag do projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu krajowej podróży służbowej. Od przyszłego roku dieta będzie wynosiła 23 zł.

Przedyskutowano również projekt nowego schematu organizacyjnego biura Komisji Krajowej.

Marta PióroDecyzja Prezydium KK nr 188/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie trybu kontroli realizacji NPR 2004-2006


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju:

   1. W § 8 ust. 2 pkt 7 przewidziano, iż upoważnienie do kontroli, o której mowa w art. 51 pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.), powinno zawierać wskazanie zakresu kontroli, co może sugerować możliwość jego zawężenia, jak też mnoży niepotrzebnie wymagania formalne, zwłaszcza przy konkretnym zapisie ustawowym;
   2. W § 11 ust. 4, gdy rozstrzygnięcie kierownika jednostki kontrolującej o wyłączeniu nie jest ostateczne, należy wskazać organ odwoławczy;
   3. W § 16 ust. 1 opisana procedura, zgodnie z którą zespół kontrolujący sporządza informacje pokontrolną w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej, a potem przekazuje je do jednostki kontrolowanej, a ta po podpisaniu odsyła ją, przypuszczalnie jeden egzemplarz, lub złożone na piśmie zastrzeżenia do jednostki kontrolującej w terminie 7 dni, może rodzić wątpliwości co do właściwości przyjętego rozwiązania;
   4. W § 16 ust. 6 powstają wątpliwości co do terminu znajdującego zastosowanie w przypadku ponownego przesłania informacji pokontrolnej do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej, jak i nawet tego, czy w przypadku dalszych wątpliwości oraz zastrzeżeń można je zgłaszać.

Decyzja Prezydium KK nr 189/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Zaproponowany zapis § 39 ustęp 2 pkt. 1 dotyczący unikania ryzyka zawodowego, a gdy nie jest to możliwe - dokonywania jego oceny - budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście pozostałych treści § 39 oraz § 39a.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana na wszystkich stanowiskach pracy, a dopiero po jej przeprowadzeniu można ustalać sposoby unikania bądź ograniczania ryzyka.

Decyzja Prezydium KK nr 190/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Decyzja Prezydium KK nr 191/06
ws. projektu uchwały RM w sprawie nagrody imienia Jacka Kuronia za działalność na rzecz wolności zrzeszania się


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie nagrody imienia Jacka Kuronia za działalność na rzecz wolności zrzeszania się:

   1. W tytule uchwały albo w § 1 należy podkreślić, że chodzi o wolność zrzeszania się w rozumieniu postanowień Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy;
   2. Zgodnie § 3 ust. 1 projektu nagroda jest przyznawana przez Prezesa Rady Ministrów, ale wyboru laureata nagrody dokonuje Kapituła Nagrody. Powstaje pytanie o charakter prawny decyzji Kapituły w postaci wyboru laureata tej nagrody względem Prezesa RM, tj. czy wynik wyboru dokonanego przez kapitułę jest wiążący dla Prezesa RM czy też nie. Wątpliwość płynie ze zwrotu użytego w § 3 ust. 1 projektu w postaci "przyznawana jest". Otóż czasownik "przyznawać" na gruncie reguł j. polskiego oznacza "mając pewne uprawnienia, będąc do tego upoważnionym - wyrazić zgodę na danie, wydanie, udzielenie czego". Zatem § 3 ust. 1 może być interpretowany w ten sposób, że ostateczna decyzja należy do Prezesa Rady Ministrów, a wybór kapituły ma charakter jedynie niewiążącego wskazania czy sugestii;
   3. Wątpliwości budzi koncepcja tylko fakultatywnego udziału w kapitule przedstawicieli partnerów społecznych, jaką przyjęto w projekcie - § 5 ust. 2, zdanie pierwsze, chociaż ze zdania pierwszego § 5 ust. 1 i zdania pierwszego § 6 wynika z kolei quasi obligatoryjny udział tych przedstawicieli. Należałoby usunąć tę niespójność;
   4. Niepokój budzi brzmienie § 7 ust. 1 projektu w postaci "tryb pracy określa regulamin uchwalony na wniosek przewodniczącego Kapituły". Przy takiej regulacji powstają wątpliwości, co do uprawnień pozostałych członków Kapituły, tj. czy mogą wnosić własne projekty regulaminu bezpośrednio pod obrady Kapituły. Negatywnie należy ocenić brak ramowego projektu przyszłego regulaminu.

Decyzja Prezydium KK nr 192/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na plakacie reklamującym premierę spektaklu pt. Kochałam Bogdana W. wystawianego przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie - Nowej Hucie.

Decyzja Prezydium KK nr 193/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Unii Europejskiej i Lipowej w Ozorkowie nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 194/06
ws. upoważnienia do uzyskania dofinansowania projektu szkoleniowego "Negocjacje lepszych warunków życia i pracy"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Danutę Wojdat, koordynatorkę ds. Kobiet do podjęcia działań w celu uzyskania dofinansowania do projektu szkoleniowego "Negocjacje lepszych warunków życia i pracy".

Program będzie realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla wszystkich.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.