Menu

Decyzja Prezydium KK nr 206/2011 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu or

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu oraz terminów ich przekazywania. Wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia niewątpliwe jest uzasadnione w świetle nowego przepisu art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.), jednakże przekazywanie przez marszałków województw informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dysponentowi tego Funduszu powinno być przestrzegane. Z obecnego brzmienia omawianego projektu, jak również przepisów ustawy nie wynikają żadne sankcje w przypadku naruszenia terminów, warunków, czy też sposobu przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ewentualna kontrola przeprowadzana przez dysponenta Funduszu u marszałka województwa, jak wynika z art. 39a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, może dotyczyć wydatkowania środków Funduszu zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu, prawidłowości dochodzenia roszczeń na rzecz Funduszu albo prawidłowości wykonania planu finansowego. W przepisie tym nie ma mowy o kontroli w zakresie należytej realizacji obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w wyżej wymienionym projekcie rozporządzenia. W związku z powyższym Prezydium Komisji Krajowej wnosi o dokonanie zmiany i wprowadzenie sankcji w postaci kary pieniężnej w przypadku naruszenia przez marszałka województwa obowiązków przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie zakresu informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu oraz terminów ich przekazywania.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.