Menu

Decyzja Prezydium KK nr 117/2011 ws. wykonania praw właścicielskich w PPUH „Dekom” Sp. z o.o

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentujące NSZZ „Solidarność” jako jedynego wspólnika PPUH „Dekom” Sp. z o.o. na podstawie uchwały KK nr 605/98, podejmuje decyzję o odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 24.05.2010r.o godzinie 14.00 w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 zgodnie z porządkiem zawartym w zaproszeniu Zarządu PP-U-H „Dekom” sp. z o.o. z dnia 10.05.2011r. i postanawia przyjąć uchwały w zakresie objętym następującym porządkiem obrad:   1. Otwarcie  Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem  Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.  oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto. 6.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. 7.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a)  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., b)  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r., c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto, d)  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, e)  przeznaczenia zysku netto z 2010 r. w kwocie 3.640 491,01 zł na kapitał zapasowy Spółki, f)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki  z wykonania obowiązków w 2010 roku, g)  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku., 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.   Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia podjąć następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2011

Wybrać Piotra Dudę na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.  

Uchwała nr 2/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok składające się z bilansu zamykającego się sumą bilansową w kwocie 85 634 612,12 zł , rachunku zysków i strat wykazującego zysk w kwocie 3 640 491,01 zł, informacji dodatkowej, rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 524 775,05 zł oraz  zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 640 491,01 zł.  

Uchwała  nr 3/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.  

Uchwała nr 4/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za 2010  rok.  

Uchwała nr 5/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.  

Uchwała nr 6/2011

Przeznaczyć zysk  za 2010 rok w kwocie 3 640 491,01 zł na  kapitał zapasowy Spółki.   Uchwała nr 7/2011   Udzielić absolutorium Pawłowi Śliwskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010  roku do 31.12.2010 roku.  

Uchwała nr 8/2011

Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Koseckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010  roku do 31.12.2010 roku.  

Uchwała nr 9/2011

Udzielić absolutorium  Maciejowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 roku  oraz członka Rady Nadzorczej  w okresie od 20.12.2010 r. do 31.12.2010 r.  

Uchwała nr 10/2011

Udzielić absolutorium Bogdanowi Kubiakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2010 r. do 19.12.2010 r oraz członka Rady Nadzorczej okresie od 20.12.2010 r.do 31.12.2010 r.  

Uchwała  nr 11/2011

  Udzielić absolutorium  Marcinowi Zielenieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Uchwała nr 12/2011

  Udzielić absolutorium Stefanowi Kubowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.  

Uchwała nr 13/2011

  Udzielić absolutorium Jarosławowi Krauze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010 r. do 31.12.2010 r.  

Uchwała nr 14/2011

  Udzielić absolutorium Piotrowi Dudzie  z wykonania przez niego obowiązków członka  Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010r. do 31.12.2010r.   Uchwały nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zostały podjęte w trybie tajnym.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.