Menu

Decyzja Prezydium KK nr 114/2011 ws. wykonania praw właścicielskich w spółce Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentując NSZZ „Solidarność” jako jedynego wspólnika Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 622/98 postanawia o odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego przez Zarząd Spółki w dniu  9.05.2011 r. na dzień  24.05.2011 r. w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24. Zgromadzenie obejmuje 100% kapitału i jest zdolne do odbycia posiedzenia i przyjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja sprawozdań.
 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
 6. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 7. Podjecie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2010 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny  sprawozdania finansowego za ten rok.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za rok 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty i siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
 10. Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
  Prezydium  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  postanowiło podjąć następujące uchwały: Uchwała nr 1   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Piotra Dudę na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Uchwała nr 2   Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, w tym: -         bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 254 062,84 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze) -         rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty i siedemdziesiąt groszy) -         informację dodatkową.   Uchwała nr 3   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. za rok 2010.   Uchwała nr 4   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010, Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego  pokrycia straty finansowej  za rok 2010 r. z kapitału zapasowego.   Uchwała nr 5   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę finansową za rok obrotowy 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty i siedemdziesiąt groszy) z  kapitału zapasowego Spółki.   Uchwała nr 6   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu od dnia 1.01.2010 r. do  dnia 31.12.2010 Pani Marii Żytko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  w roku obrotowym 2010.   Uchwała nr 7   Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.   Uchwała nr 8   Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Krzysztofowi  Kutzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.     Uchwała nr 9   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Janowi Mosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. Uchwała nr 10   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Józefowi Mozolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. Uchwała nr 11   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w składzie:   1. Bogdan Biś 2. Jerzy  Jaworski 3. Michał Kozicki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Jerzego Jaworskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Uchwały nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zostały podjęte w trybie tajnym.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.