Menu

Decyzja Prezydium nr 162/2012 ws. zmian w Statucie Europejskiego Centrum Solidarności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Gdańska propozycją dokonania zmian w Statucie Europejskiego Centrum Solidarności oraz w postanowieniach Umowy z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zmiany w Umowie Założycielskiej zawarte w § 1 Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności  dotyczącym nowego brzmienia § 4 ust. 3, § 4 ust. 7, § 4 ust. 9 oraz na dodanie do § 4 ustępu 10 w brzmieniu podanym w Projekcie Aneksu.

2.  Nie wyrazić zgody na zmianę treści § 11 ust. 2 w brzmieniu proponowanym w projekcie Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 8 listopada 2007 r.   o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności i pozostawić w brzmieniu obowiązującym dotychczas.

§ 2

1. Wyrazić zgodę na zmianę postanowień Statutu ECS w brzmieniu proponowanym w §§ 1-26 przesłanego Projektu Zmian Statutu.

2.  Nie wyrazić zgody na wprowadzenie do Statutu postanowienia § 27 ust. 2 w brzmieniu proponowanym w Projekcie Zmian Statutu

3. W związku z niespójnością pomiędzy § 11 ust. 2 Umowy z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności a § 23 obowiązującego Statutu Europejskiego Centrum Solidarności  zwrócić się do Rady Miasta Gdańska o usunięcie w przyszłości wskazanej niespójności poprzez przyjęcie w § 27 ust.2 Projektu Zmian Statutu następującego brzmienia:

 „2. Zmiany Statutu wymagają zgodnej woli stron  Umowy z dnia 8 listopada 2007 r.   o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.